Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

MÀNH THƯ PHÁP - Thư Pháp Lê Khải - Lê Hoàng Khải - Lê Hoàng Khải - GV Trường THCS Đông Thạnh - Thư Pháp - Tranh mỹ thuật trực tuyến

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.78 KB, 2 trang )

(1)

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG HUYỆN ĐIỆN BÀN


* Điện Bàn, ngày 18 tháng 9 năm 2009


Số: 01 -HD/HĐTN


“V/v Thực hiện chế độ thông tin báo cáo
Năm học 2009-2010”


Kính gửi: Các liên đội trường Trung học cơ sở, tiểu học.
Năm học qua, các liên đội đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chế độ thông
tin báo cáo. Song, so với yêu cầu vẫn còn một số liên đội chưa thực hiện tốt, tồn tại
nhiều mặt hạn chế, nhất là thời gian báo cáo quá chậm, một số liên đội không báo cáo
gây ảnh hưởng đến việc tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Tỉnh đoàn.


Căn cứ Quy định số 18 ngày 17/9/2009 của HĐĐ Tỉnh Quảng Nam V/v Thực
hiện chế độ thông tin báo cáo.


Để khắc phục tồn tại trên, tạo thuận tiện cho việc theo dõi, chỉ đạo công tác của
HĐĐ huyện, tổng hợp, báo cáo lên cấp trên theo quy định. HĐĐ huyện Điện Bàn yêu
cầu các liên đội thực hiện nghiêm túc một số quy định cụ thể như sau:


I. Nội dung báo cáo:
1. Báo cáo tháng:


Áp dụng với các tháng trong năm; báo cáo cần ngắn gọn, xúc tích, nêu những
hoạt động, kết quả nổi bật trong cơng tác Đồn và phong trào thanh thiếu nhi trong
tháng; phải có số liệu chính xác, địa chỉ cụ thể, khơng nêu chung chung, đồng thời định
ra chương trình hoạt động cho tháng tới.- Báo cáo phục lục số liệu đầu năm học gởi vào ngày 30/9/2009.
- Đăng kí danh hiệu thi đua gởi trước ngày 10/10/2009.


- Báo cáo tháng: 9; 10; 11; 12; 1&2; 3; 4; 5 gởi vào ngày 20 hàng tháng.


- Báo cáo sơ kết HKI gởi vào ngày 10/1/2010 gồm: báo cáo sơ kết; phục lục số
liệu; báo cáo mơ hình tiêu biểu.


- Báo cáo tổng kết năm học gởi vào ngày 5/6/2010 gồm: báo cáo tổng kết, phục
lục số liệu; báo cáo mơ hình tiêu biểu, bảng tự chấm điểm, tờ trình đề nghị khen thưởng.


* Lưu ý:


- Nêu đầy đủ, toàn diện; đánh giá việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của
ngành, của HĐĐ và chấp hành sự lãnh đạo của BGH, hội đồng sư phạm nhà trường.


- Nêu đầy đủ, cụ thể, chính xác các mặt cơng tác đạt được, chủ yếu nếu được số
liệu minh hoạt từng mặt công tác, những nhân tố mới, việc làm được, chưa làm được,
có so sánh với Nghị quyết đề ra và cùng kỳ năm trước, nguyên nhân và phương hướng
nhiệm vụ thời gian đến, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của ngành,
của HĐĐ và chấp hành sự lãnh đạo của BGH, hội đồng sư phạm nhà trường.


2. Báo cáo đột xuất:


Trong trường hợp có những diễn biến đột xuất, thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn...
tác động đến vấn đề học tập, vui chơi...thì các đơn vị phải báo cáo ngay cho HĐĐ
huyện biết, để có kế hoạch chỉ đạo phối hợp, vận động giúp đỡ, khắc phục...(2)

3. Báo cáo chuyên đề:Là báo cáo chuyên sâu về một nhiệm vụ, một kế hoạch công tác, một vấn đề quan
trọng trong công tác thiếu nhi ở các liên đội.


* Lưu ý:


- Để đúng quy định về thời gian đề nghị các đơn vị gởi báo cáo theo địa Email:


info@123doc.org hoặc info@123doc.org Điện thoại 2213.766 - fax: 0510: 3867.302


- DĐ: 0935.301234.


- Sau khi gởi mail, trong cuộc họp tiếp theo cần gởi bản chính có sự xác nhận
của BGH nhà trường.


- Các hoạt động sau ngày báo cáo (nếu có) đưa vào báo cáo kế tiếp.(hoặc báo
cáo bổ sung)


II. Tổ chức thực hiện:


Chế độ thông tin báo cáo này áp dụng kể từ ngày 20/9/2009, thay cho các Quy
định trước đây.


Đây là một trong những tiêu chuẩn để bình xét, xếp loại thi đua hàng năm của các
liên đội. Những đơn vị nào không thực hiện nghiêm túc nội dung quy định này mọi
khiếu nại, thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.


Giao cho Văn phòng HĐĐ theo dõi, tổng hợp, báo cáo với Ban Thường vụ huyện
đoàn về sự chấp hành của các đơn vị và có kế hoạch thơng báo, biểu dương kịp thời
những đơn vị thực hiện tốt và phê bình những đơn vị không thực hiện tốt chế độ thông
tin, báo cáo.Trên đây là quy định về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Đề nghị các liên
đội triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định này.


Nơi nhận: T.M/ HỘI ĐỒNG ĐỘI


PHĨ CHỦ TỊCH
- BTV Huyện Đồn, Phịng GD&ĐT huyện (đã ký)
- Các liên đội


- Lưu VP, VT

×