Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Mẫu đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.16 KB, 5 trang )

(1)

Bộ Giáo Dục và đào tạo
Trờng ĐHSP Hà Nội 2


Thuyết minh tikhoa học và công nghệ cấp cơ sở1. tờn ti 2. Mó s


3. Lĩnh vực nghiên cứu 4.Loại hình nghiên cứu


5. Thời gian thực hiện 12 th¸ng


Từ tháng năm 200 đến tháng nm 200


6. Cơ quan chủ trì


Tên cơ quan: Trờng ĐHSP Hà Nội 2


Địa chỉ: P. Xuân Hoà - Tx Phúc Yên - Vĩnh Phúc


Điện thoại 0211.863416


Fax: 0211.863207 E-mail: info@123doc.org


7. Ch nhim ti


Họ và tên : Häc vÞ, chøc danh KH: Chức vụ:
Địa chỉ CQ: Trờng ĐHSP Hà Nội 2


Địa chØ NR:Điện thoại CQ: Điện thoại NR: Điện thoại di động:
Fax: E-mail:


8. những ngời chủ chốt thực hiện đề tài


Hä vµ tên Đơn vị công tác và lĩnh
vực chyên môn


Nội dụng nghiên cứu cụ thể
đ-ợc giao


Chữ ký


9. Đơn vị phối hỵp chÝnh


Tên đơn vị


Trong và ngồi nớc Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ và tên ngời đại diện đơn vị


Mẫu 1.2 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở


Mẫu 1.2 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở
Tự(2)

10. Kết quả nghiên cứu trong và ngoài nớc


10.1 Tng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài


10.2 Danh mục các cơng trình liên quan (họ tên; nhan đề bài báo, ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)


a) Của chủ nhiệm và những ngời tham ra thực hin ti
b) của những ngời khác
11. Tính cấp thiết của đề tài


12. Mục tiêu của đề tài


Mẫu 1.2 Thuyết minh đề tài khoa học và cơng nghệ cấp Cơ sở(3)

13. c¸ch tiếp cận, phơng pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu


14. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiệnTT


Néi dung, c«ng viƯc
thùc hiƯn chđ u


Sản phẩm
phải đạt


Thêi gian
(bắt đầu-kếtthúc)


Ngời thực hiện


15. Sn phm v a ch ng dng
Loi sn phm:


Mẫu


Giống cây trồng
Tiêu chuẩn
Tài liệu dự báo
Bản kiến nghị


Vật Liệu
Giống gia súc
Quy phạm
Đề án


Sản phÈm kh¸c:


Thiết bị máy móc
Quy trình cơng nghệ
Sơ đồ


Ln chøng kính tế


Dây chuyền công nghệ
Phơng phápBáo cáo phân tích
Chơng trình m¸y tÝnh


Mẫu 1.2 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở(4)

Tên sản phẩm, số lợng và yêu cầu khoa học đối với sn phm


Số


TT Tên sản phẩm Số lợng Yêu cầu khoa học
1


2
3


Số bài báo công bố:


a ch cú th ng dng (tên địa phơng, đơn vị ứng dụng):


16. Kinh phí thực hiện đề tài và các nguồn kinh phí
Tổng kinh phí:


Trong đó:


Kinh phí sự nghiệp khoa học cơng nghệ: ng


Các nguồn kinh phí khác (cơ sở hỗ trợ, tài trợ cảu các cá nhân, tổ chức)
Nhu cầu kinh phí hàng năm- Năm đồng - Năm
- Năm đồng


Dù trï kinh phÝ theo các mục chi (Thuê khoán chuyên môn; Nguyên vật liệu, năng lợng; Thiết bị máy
móc; chi khác):


Ngày tháng năm 200


Ch nghim ti


(Họ và tên, ký)


Ngày. tháng năm 200


Th trng n v


(Họ và tên, ký)


Ngày tháng năm 200


C quan ch qun duyt
Hiu trng
Mu 1.2 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở(5)×