Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

FILE KỊCH BẢN – TẠO CSDL QLY_SINHVIEN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.71 KB, 2 trang )

(1)

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 2


Sử dụng CSDL QLY_DIEMSV, tạo Batch Query thực hiện các yêu cầu sau:
1. Hiển thị Mã sinh viên, Họ, Tên, Giới tính 0: Nữ; 1: Nam; Null khơng có.
2. Hiển thị danh sách gồm Họ Tên, Ngày sinh dạng ‘dd/mm/yyyy’


3. Cho biết tổng số sinh viên hiện có trong bảng SINHVIEN
4. Hiển thị các Khoa có lớp học


5. Hiển thị danh sách gồm MaSV, HoTen, Malop của những sinh viên lớp ‘CT11’,
CT12’


6. Hiển thị danh sách sinh viên có họ là Lê


7. Cho biết những sinh viên có họ bắt đầu bằng N,L,T
8. Hiển thị danh sách sinh viên nữ lớp CT11 và CT12.
9. Hiển thị danh sách sinh viên không ở lớp CT11.
10. Hiển thị danh sách 5 sinh viên có tuổi cao nhất.
11. Hiển thị số lượng sinh viên học lớp CT11.


12. Hiển thị danh sách sinh viên nữ có sinh trước năm 1995
13. Hiển thị danh sách sinh viên có DiemMH <5


14. Vẫn câu hỏi trên nhưng hiển thị thêm cột Khoahoc
15. Đếm số lượng sinh viên của mỗi lớp


16. Vẫn câu hỏi 15, Hiển thị thêm vùng TenLop ở bảng DMLOP.
17. Đưa ra danh sách những lớp có tổng số sinh viên >10


18. Tính Điểm Trung bình chung học kỳ theo từng sinh viên. Xuất dữ liệu ra bảng
mới có tên DIEMTBC19. Cho biết những sinh viên có ít nhất 2 mơn học có DiemMH <5
20. Vẫn câu 19, Thêm vùng: Ho, Ten, Lop.


21. Tính Điểm trung bình chung của các học kỳ cho từng sinh viên.


22. Cho biết những sinh viên có tổng số đơn vị học trình của các mơn thiếu điểm
trên 25 (sinh viên ở lại lớp)


23. Cho biết những sinh viên có Điểm TK các mơn học <3 (ở lại lớp).
24. Đếm số sinh viên Nam, Nữ của lớp CT11


25. Đếm số sinh viên Nam, Nữ của từng lớp.


26. Cho biết giáo viên dạy ít nhất 2 mơn học. Bổ sung thêm bảng
GIAOVIEN(MaGV, HoTen, Dienthoai, MonGDay)


27. Cho biết giáo viên dạy ít nhất 2 mơn học ‘001’ và ‘002’. (Lọc ra những giáo
viên dạy ít nhất một môn ‘001 và ‘002’, Đếm số số môn dạy của từng giáo viên
với đk tổng số môn dạy =2)


28. Cho biết MaSV học tất cả các môn học. (Đếm số mơn học của từng sinh viên,
có tổng số lượng bằng tổng số lượng của các môn học)


29. Cho biết Tên sinh viên có ít nhất 2 mơn học có DiemMH <5
30. Cho biết Tên lớp có sinh viên tên Hoa


31. Cho biết Tên Mơn học khơng có sinh viên thiếu điểm MH


32. Cho biết danh sách các mơn học có số đơn vị học trình lớn hơn hoặc bằng số


đơn vị học trình của mơn học có mã là 001


33. Cho biết Mã sinh viên có DiemMH lớn nhất


34. Nghĩa là lớn hơn hoặc bằng tất cả các giá trị điểm của tập DiemMH(2)

36. Cho biết họ tên của những sinh viên hiện chưa có điểm thi của bất kỳ một mơn
học nào?


37. Cho biết mã sinh viên đã học ít nhất một mơn có mã là “001”, “002”
38. Cho biết Mã sinh viên chưa học môn nào


39. Cho biết Mã sinh viên học cả hai mơn có mã ‘001’ và ‘002’
40. Cho biết Mã môn học mà chưa được học


41. Cho biết Tên môn học mà chưa được học.


42. Cho biết Mã giáo viên dạy cả hai mơn có mã ‘001’ và ‘002’
43. Cho biết Tên giáo viên dạy cả hai mơn có mã ‘001’ và ‘002’.
44. Cho biết Mã giáo viên dạy mơn học có số đơn vị học trình >=5.
45. Cho biết Masv học ít nhất một học do giáo viên mã ‘001’.


46. Thêm cột Xếp loại trong bảng DIEMTBC, Cập nhật dữ liệu cho cột đó theo yêu
cầu sau:


47. Đếm số sinh viên nữ lớp CT11
48. Đếm số sinh viên nam, nữ lớp CT11


49. Cho biết những sinh viên có họ khơng bắt đầu bằng N,L,T
50. Hiển thị danh sách sinh viên không ở lớp CT11.51. Hiển thị danh sách 5 sinh viên có tuổi cao nhất.
52. Cho biết những lớp có tổng số sv >7


53. Cho biết những sinh viên có ít nhất 2 mơn học có DiemMH <5


54. Cho biết những sinh viên có tổng số đơn vị học trình của các mơn thiếu điểm
trên 25 (sinh viên ở lại lớp)


55. Cho biết những sinh viên có Điểm TK các mơn học <3 (ở lại lớp).
56. Cho biết tên sinh viên KHƠNG thiếu mơn học nào


57. Cho biết tên sinh viên học TẤT CẢ các mơn học


58. Cho biết tên sinh viên học ít nhất hai mơn có mã ‘001’ và ‘002’
59. Cho biết tên sinh viên có điểm mơn ‘001’ cao nhất.

×