Tải bản đầy đủ (.docx) (7 trang)

Giáo án Hình lớp 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (76.63 KB, 7 trang )

(1)

Trờng THCS Đông Vinh
---Giáo án hình học 6


GV: Lê Ngọc Thành
(2)

Ngày tháng Năm 2005
TiÕt 3


Bài 3:

đờng thẳng đi qua hai điểmI. Mục tiêu bài dạy:


- H/S nắm đợc: Có một và chỉ một đờng thẳng đi qua hai điểm phân biệt.


- H/S biết vẽ đờng thẳng đi qua hai điểm; biết vị trí tơng đối của hai đờng thẳng
trên mặt phẳng: trùng nhau; cắt nhau; song song.


- RÌn lun tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khi vÏ h×nh.


II. Ph ¬ng ph¸p:


- Giải quyết vấn đề kết hợp thuyết trình.


- Đơn giản các kiến thức cần truyền thụ.


III. Đồ dùng giảng dạy:
- Bảng phụ; thớc thẳng .


IV. Nội dung bài dạy:
1) Kiểm tra bài cũ:- Thế nào là 3 điểm thẳng hàng?


- Thế nào là 3 điểm không thẳng hàng?


2) Giới thiệu bµi häc:


- Ta đã biết thế nào là ba điểm thẳng hàng. Bài ngày hơm nay ta sẽ học: có mấy
đ-ờng thẳng đi qua 2 điểm phân biệt: "Đđ-ờng thẳng đi qua hai điểm"


3) Bµi míi:


Hoạt động 1: Vẽ đ ờng thẳng:


a) Cho điểm A. Vẽ đờng thẳng đi qua A
b) Cho thêm điểm B khác A. Vẽ đờng
thẳng đi qua A, B.


Nhận xét: Có một đờng thẳng và chỉ một
đờng thẳng đi qua hai điểm A và B.


Hoạt động 2: Tên đ ờng thẳng:


Cách 1: Đặt tên đờng thẳng bằng chữ cỏi
th-ng: a,b,c, ...


Cách 2: Đờng thẳng đia qua 2 ®iĨm A, B gäi


- Vẽ đợc mấy đờng thẳng.(vơ
số)- NhËn xÐt


- Vẽ đợc mấy đờng thẳng.
(một)


- NhËn xÐt


- Có mấy cách đặt tên đờng
thẳng? Nêu mỗi cách?


- Th¶o luËn theo nhãm.(3)

-Hoạt động 3: Đ ờng thẳng trùng nhau, cắt
nhau, song song:


Hoạt động 4: Tổng kết bài học:


* Có một đờng thẳng và chỉ một đờng
thẳng đi qua hai điểm A và B.


* Hai đờng thẳng có thể trùng nhau; cắt
nhau, hoặc song song với nhau.


*NhËn xÐt giê học.


- Quan sát hình vẽ.


- Th no là 2 đờng thẳng
trùng nhau? Cắt nhau? song


song với nhau?


- H/S kh¸c nhËn xÐt.


V. C«ng viƯc vỊ nhµ:


- Qua 2 điểm A, B kẻ đợc mấy đờng thng?


- Làm các bài tập 15 - 20 trang 109


- Đọc trớc và chuẩn bị bài Thực hành: Trồng cây thẳng hàng.(4)

---Ngày tháng Năm 2005
Tiết 4


Bài 4:

thực hành: trồng cây thẳng hàngI. Mục tiêu bài dạy:


- H/S bit v đờng thẳng đi qua hai điểm; biết vị trí tơng đối của hai đờng thẳng
trên mặt phẳng: trùng nhau; cắt nhau; song song.


- RÌn lun tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khi thùc hµnh.


II. Ph ơng pháp:


- Gii quyt vn kt hp thuyt trỡnh.


- Đơn giản các kiến thức cần truyền thụ.III. Đồ dùng giảng dạy:
- Cọc rào; xẻng; cuốc.


IV. Nội dung bài dạy:
1) KiĨm tra bµi cị:


- Qua 2 điểm A, B kẻ đợc mấy đờng thẳng?


- Thế nào là hai đờng thẳng song song?


2) Giíi thiƯu bµi häc:


- Ta đã biết có duy nhất một đờng thẳng đi qua 2 điểm phân biệt, thế nào là 3
điểm thẳng hàng; 3 điểm không thẳng hàng; bài này ta thực hành trồng cây thẳng
hàng


3) Bµi míi:


Hoạt động 1: Chuẩn bị:


- Ba cọc tiêu; là những cây cọc bằng tre
hoặc gỗ dài chừng 1,5 m có một đầu nhọn.
Thân cọc đợc sơn hai màu xen kẽ để dễ
nhìn thấy cọc từ xa.


- Dây dọi dùng để kiểm tra cọc tiêu có đợc
đóng thẳng đứng không.


Hoạt động 2: Cách thực hành:Bớc 1: Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất
tại hai điểm A và B.


Bớc 2: Em thứ nhất đứng ở A, em thứ hai cầm
cọc tiêu dựng thẳng đứng ở một điểm C.
Bớc 3: Em thứ nhất ra hiệu để em thứ hai điều
chỉnh vị trí cọc tiêu cho đến khi thấy cọc tiêu
A che lấp hai cọc tiêu ở B và C.


- Nêu nhng dựng chun b
thc hnh?


- Nêu tác dụng của từng thứ?


- Quan sát hình vÏ 24, 25
trang 111 SGK


- ThÕ nµo lµ ba điểm thẳng
hàng? ba điểm không thẳng
hàng?(5)

* Khi ba điểm A,B,C thuộc cùng một đờng
thẳng ta nói chúng thẳng hàng.


* Khi ba điểm A,B,C không cùng thuộc
bất cứ một đờng thẳng nào ta nói chúng
khơng thẳng hàng.


*NhËn xÐt giê häc.V. Công việc về nhà:


- Qua 2 im A, B k c my ng thng?


- Làm các bài tập 15 - 20 trang 109


- Đọc trớc và chuẩn bị bài Tia.(6)

---Ngày tháng Năm 2005
TiÕt 5


Bµi 5:

tiaI. Mục tiêu bài dạy:


- H/S nm c nh ngha mụ tả tia bằng các cách khác nhau.
- H/S biết thế nào là hai tia đối nhau; hai tia trùng nhau.
- Rèn luyện cách vẽ tia; phát biểu các mệnh đề toán học.


II. Ph ơng pháp:


- Gii quyt vn kt hp thuyt trỡnh.


- Đơn giản các kiến thức cần truyền thụ.


III. Đồ dùng giảng dạy:
- Bảng phụ; thớc thẳng .


IV. Nội dung bài dạy:
1) Kiểm tra bài cũ:- Thế nào là 3 điểm thẳng hàng?


- Thế nào là 3 điểm không thẳng hàng?


2) Giới thiƯu bµi häc:


- Ta đã biết thế nào là đờng thẳng, nội dung bài học hơm nay cịn cho ta biết thế
nào là tia: "Tia"


3) Bµi míi:


Hoạt động 1: Hình thành khái niệm tia:


Hình gồm điểm O và một phần đờng thẳng bị chia ra
bởi điểm O đợc gọi là một tia gốc O (còn đợc gọi là
một nửa đờng thẳng gốc O)


Hoạt động 2: Hai tia đối nhau:


Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đờng thẳng
xy đợc gọi là hai tia đối nhau.


Mỗi điểm trên đờng thẳng là gốc chung của hai
tia đối nhau.


?1: SGK trang 112


- Quan sát H 26 SGK trang
111- Thế nào là mét tia gèc O


- Ngoµi ra tia cßn cã thĨ
gäi là gì?


- H/S khác nhận xét


- 1 H/S vẽ 1 tia Ox


- Thế nào là hai tia đối
nhau?


- Th¶o luËn theo nhãm.(7)

Hoạt động 3: Hai tia trùng nhau:


Tia Ax còn có tên là tia AB. Tia Ax và tia AB trùng
nhau.


Hai tia không trùng nhau gọi là hai tia ph©n biƯt


Hoạt động 4: Tổng kết bài học:


* Hình gồm điểm O và một phần đờng thẳng
bị chia ra bởi điểm O đợc gọi là một tia gốc
O.


* Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đờng
thẳng xy đợc gọi là hai tia đối nhau.*NhËn xét giờ học.


- Quan sát hình vẽ.


- Thế nµo lµ 2 tia trïng
nhau? 2 tia ph©n biƯt?


- H/S khác nhận xét.


V. Công việc vỊ nhµ:


- ThÕ nµo lµ tia gèc O?


- Thế nào là 2 tia đối nhau? 2 tia trùng nhau? 2 tia phõn bit?


- Làm các bài tập 22 - 25 trang 112 - 113


- Đọc trớc và chuẩn bị bài “LuyÖn tËp”.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×