Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Đề KT chương II số học lớp 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (239.67 KB, 2 trang )

(1)

Ngày soạn:27.01.2013
Tiết: 68


kiểm tra 45 phút chơng II


I. Mục tiêu


Kim tra vic tip thu v nắm bắt các kiến thức đã học trong chơng II của học sinh.
Kiểm tra kỹ năng: thực hiện các phép tính, cộng, trừ, nhân các số ngun


TÝnh GTT§ của số nguyên, tìm số cha biết, tìm ớc và béi


Qua bài kiểm tra đánh giá kết quả nắm bắt kiến thức và các kỹ năng giải toán của HS để
có kế hoạch bồi dỡng và bổ xung cho HS những kiến thức cần thiết


II Ma trËn


III. §Ị bài


Câu 1: ( 3 im): Thực hiện phép tÝnh


a) 17 – 25 + 55 – 17 b) 25 - (-75) + 32 - (32+75) c) (-5).8.(-2).3


Cấp độ


Chủ đề


Nhận
biết


Thông
hiểuVận dụng Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao


1. Các phép
tính và tính


chất


Vận dụng các tính chất của
phép cộng, phép nhân và làm
thành thạo các phép tính cộng,
trừ, nhân, chia, lũy thừa để
thực hiện phép tính, tìm x.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


12


6,5
65%


12
6,5
65 %


2. Tính chia
hết , ước và


bội của số


nguyên


Vận dụng các kiến thức về bội
và ước , về BC và ƯC để tìm
ƯC và BC, tìm x và giải bài
tốn thực tế.


Vận dụng luỹ
thừa, chữ số tận
cùng và dấu
hiệu chia hết để
chứng minh
chia hết.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


3


2,5
25%


1


1
10%4
3,5
35 %
Tổng


16


9
100 %(2)

e) (-15) + (- 122) f) ( 7 - 10 ) + 3 g) |−127| - 18.( 5 - 6)
Câu 2: ( 2 điểm):


a) Tìm tất cả các ớc của 8;
b) Tìm năm bội của -11.


Câu 3: ( 4 điểm): Tìm số nguyên x, biết :


a) -13 + x = 39 b) 3x - (- 17) = 14 c) |x +9| .2=10
d) x ⋮ 12 ; x ⋮ 10 vµ -200 x ≤ 200


Câu 4 ( 1 điểm): Chứng minh rằng nếu 2 số a, b là hai số nguyên khác 0 và a là bội
của b; b là bội của a thì: a = b hoặc a = -b
ÑA P A N VÀ BIE U ĐIE MÙ Ù Å Å


Câu Nội dung Điểm1 a. 30


b. 25
c. 240
d. -137
e. 0
f. 145


0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
2 a. Ư(-8) =

-1;1;-2;2;-4;4-8;8b. Năm bội của -11 : B(-11) =

0; 11; -11; 22; -221.đ
1.đ


3 a. x=52


b. x= 1


c. x=-4 va x=-14


d. x

0; -60; 60; -120; 120; -180; 180
4 Vì a là bội của b nên ta có a = m . b (m  Z) *


Vì b là bội của a nên ta có b = n . a (n  Z ) **


Kết hợp * và ** ta được :
a/m =n.a


 1/m=n mà n  Z do đó suy ra m =1 hoặc m =-1


Vậy: +) khi m=1 ta được a = b
+) khi m=-1 ta được a = -b

×