Tải bản đầy đủ (.docx) (13 trang)

ga lao dong gdcd gdngll 8 mai thị năm trang học liệu trường thcs phương trung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.28 KB, 13 trang )

(1)

Trường:THSC Cao Dương


Lớp:8CVở:Giáo án lao động


Họ và tên:Mai Thị Năm
(2)

Th ứ 2 ngày 8 tháng 8 năm 2011:


TỔNG VỆ SINH LỚP HỌC
I.Mục đích yêu cầu


-Quét lớp, trần lớp, hành lang, trần hành lang.
-HS hào hứng đến lớp, thêm yêu lớp học.
II.Tổ chức


1.Kiểm tra sĩ sô : 8C 28/29 V Long (K)
2.Phổ biến công viêc


-Dùng chổi chít quét lớp và hành lang, chổi lông quét trần, khân lau
sạch bàn ghế, cánh cửa, kê bàn ghế ngay ngắn.


-Vun thành đông, hót đổ ra hô rác
3.Kiểm tra dụng cụ lao động


Đu


III.Nội dung cách thức lao động


-Chú ý quét trên rồi mới quét dưới, cuôi cùng thì lau và kê
-Hót rác đổ đúng nơi quy định-Lớp trưởng quan sát chung


-4 tổ trưởng theo dõi và đôn đôc tổ viên làm việc


-Lớp phó lao động theo dõi xem các tô, tổ nào làm tôt, tổ nào chưa
tôt


IV.Quản lí bao quát cả buổi lao động. Nhận xét rút kinh nghiệm buổi
lao động


1.Kết quả buổi lao động


-Lớp, trần lớp sạch, bàn ghế, cử sạch ,kê ngay ngắn
2.Rút kinh nghiệm sau buổi lao động


-Khen ngợi những HS lam tụt:Lê Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng
-Phờ binh nhng HS lam cha tụt:Lơng Văn Lợi, Bùi Văn Thi
V.Phụ biến và phân công công việc lần sau


-Công việc:dọn khu vệ sinh cua HS(3)

Th ứ 5 ngày 12 tháng 8 năm 2011:


DỌN KHU VỆ SINH CỦA HỌC SINH
I.Mục đích yêu cầu


-Quét sạch gom rác bẩn lại và đôt
-Giữ vệ sinh chung


-Phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.


II.Tổ chức


1.Kiểm tra sĩ sô:29/29
2.Phổ biến công viêc


-Dùng chổi que quét, đổ nước(tổ 1)


-Dùng chổi que và xúc rác gom giấy bẩn đổ ra hô rác, đôt(tổ 2)
-Dùng cuôc, cuôc cỏ xung quanh(tổ 3)


-Xịt thuôc khử mùi, diệt muỗi(tổ 4)
3.Kiểm tra dụng cụ lao động


Đuchổi, xô...


III.Nội dung cách thức lao động


-Các tổ làm đúng việc được phân công
-Lớp trưởng bao quát chung


-Các tổ trưởng đôn đôc tổ viên
-Chú ý:ATLĐ


IV.Quản lí bao quát cả buổi lao động. Nhận xét rút kinh nghiệm buổi lao
động


1.Kết quả buổi lao động
Sạch se


2.Rút kinh nghiệm sau buổi lao động-Đa sô HS chấp hành tôt, lao động miệt mài
-1 sô HS còn đùa nghịch khi làm việc


V.Phổ biến và phân công công việc lần sau
-Cơng việc:tởng vệ sinh toàn trường(4)

Chđ nhËt ngày 4 tháng 9 năm 2011


Tng v sinh ton trng
I.Mc ớch yờu cu


-Chuẩn bị năm học mới
-Rọn cỏ, quét bụi


-Hợp tác với mọi ngời
II.Tổ chức


1.Kiểm tra sĩ số:26/29 V Đại, Tú, Thảo
2.Phổ biến công việc


-Rọn cỏ bồn hoa, khu cổng trờng(tổ 1)
-Quét bụi sân trờng(tổ 2)


-Vốy nớc và xúc rác(tổ 3)


3.Kiểm tra dụng cụ lao động:đủ
III.Nội dung cách thức lao động
-Làm đúng nhiệm vụ-Lớp trởng bao quát chung
-Lớp phó lao động đẻ ý ATLĐ
-3 tổ trởng đôn đốc tổ viên


IV.Quản lí bao quát cả buổi lao động. Rút kinh nghiệm sau buổi lao động
1.Kết quả buổi lao động:sạch


2.Rút kinh nghiệm sau bui lao ng


-Làm tốt:Lê Ngọc, Nguyễn Ngọc, Bùi Minh
-Cha tốt:Lợi, Sơn, Quyên


V.Phổ biến và phân công công việc lần sau
-Công việc:Dọn cỏ trớc cửa phòng truyền thống(5)

Thứ 7 ngày 17 tháng 9 năm 2011


Dọn cỏ trớc cưa phßng trun thèng
I.Mục đích u cầu


-Nhổ sạch cỏ ở trớc phòng truyền thống
-Giáo dục tinh thần yêu lao động


-HS thêm yêu trờng và có ý thức giữ gìn vƯ sinh chung
II.Tở chức


1.Kiểm tra sĩ sơ:29/29
2.Phở biến cơng viêc


-Chia ra làm 3 tổ do lớp phó lao động theo dõi và đơn đốc


-Mỗi tổ một cuốc, 1 chổi que, 1 hót rác, 1 thùng rác


-Chia lµm 3 khu


-Sỏi cỏ, hót và đổ ra hố rác
3.Kiờ̉m tra dụng cụ lao đụ̣ng
Đuchụ̉i, cuốc, hót rác, thùng rác


III.Nợi dung cách thức lao động


-Các tổ làm đúng việc được phân công
-Lớp trưởng bao quát chung


-Các tổ trưởng đôn đôc tổ viên
-Chú ý:ATLĐ


IV.Quản lí bao quát cả buổi lao động. Nhận xét rút kinh nghiệm buổi lao
động


1.Kết quả buổi lao động
Sạch cá


2.Rút kinh nghiệm sau buổi lao động


-Đa sô HS chấp hành tôt, lao động miệt mài
-1 sô HS còn đùa nghịch khi làm việc


V.Phổ biến và phân công công việc lần sau
-Công việc:tởng vệ sinh líp häc
(6)

Th


ứ 7 ngày 25 tháng 2 năm 2012:


VỆ SINH LỚP HỌC
I.Mục đích yêu cầu


-Quét lớp, trần lớp, hành lang, trần hành lang.
-GV hào hứng chuÈn bÞ thi GVG hụn


II.Tở chức


1.Kiểm tra sĩ sô : 8C 28/28
2.Phổ biến công viêc


-Dùng chổi chít quét lớp và hành lang, chổi lông quét trần, khân lau
sạch bàn ghế, cánh cửa, kê bàn ghế ngay ngắn.


-Vun thành đông, hót đổ ra hô rác
3.Kiểm tra dụng cụ lao động


Đu


III.Nội dung cách thức lao động


-Chú ý quét trên rồi mới quét dưới, cuôi cùng thì lau và kê
-Hót rác đổ đúng nơi quy định


-Lớp trưởng quan sát chung-4 tổ trưởng theo dõi và đôn đôc tổ viên làm việc


-Lớp phó lao động theo dõi xem các tô, tổ nào làm tôt, tổ nào chưa
tôt


IV.Quản lí bao quát cả buổi lao động. Nhận xét rút kinh nghiệm buổi
lao động


1.Kết quả buổi lao động


-Lớp, trần lớp sạch, bàn ghế, cử sạch ,kê ngay ngắn
2.Rút kinh nghiệm sau buổi lao động


-Khen ngợi những HS lam tụt:Lê Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng
-Phờ binh nhng HS lam cha tụt:Lơng Văn Lợi, Bùi Văn Thi
V.Phụ biến và phân công công việc lần sau


-Công việc:quét cầu thang(7)

Thø 7 ngày 15 tháng 10 năm 2011


Trc cu thang\
I.Mc ớch yờu cu


-Quét bụi


-Tránh bệnh truyền nhiểm
-Yêu trờng


II.Tổ chức1.Kiểm tra sĩ số:29/29
2.Phổ biến công việc
-Quét trong, ngoài
-Hót vào thùng


3.Kim tra dng cụ lao động:đủ
III.Nội dung cách thức lao động:
-Quét theo chiều gió, đeo khẩu trang
-Đổ rác đúng nơi quy định


-Lớp phó lao động ghi lại những bạn làm tốt và cha tốt


IV.Quản lí bao quát cả buổi lao động. Rút kinh nghiệm sau buổi lao động
1.Kết quả buổi lao động:sạch


2.Rút kinh nghiệm sau buổi lao động


-Một số em nam leo lên thành cầu thang đùa nghịc rất ngu hiểm
V.Phổ biến và phân công công việc lần sau


-Công việc:tổng vệ sinh toàn trường(8)

Thứ 7 ngày 11 tháng 2 năm 2012


Tng vệ sinh tồn trờng
I.Mục đích u cầu


-Rän cá, qt bơi
-Hỵp tác với mọi ngời


II.Tổ chức


1.Kiểm tra sĩ số:28/28
2.Phổ biến công viƯc


-Rän cá bån hoa, khu cỉng trêng(tỉ 1)
-Qt bơi s©n trờng(tổ 2)


-Vốy nớc và xúc rác(tổ 3)


3.Kim tra dng c lao động:đủ
III.Nội dung cách thức lao động
-Làm đúng nhiệm vụ


-Lớp trởng bao quát chung
-Lớp phó lao động đẻ ý ATLĐ
-3 tổ trởng đơn đốc tổ viên


IV.Quản lí bao qt cả buổi lao động. Rút kinh nghiệm sau buổi lao động
1.Kết quả buổi lao động:sạch


2.Rút kinh nghiệm sau buổi lao động
-Làm tt:i, Qunh


-Cha tốt:Lợi, Huy


V.Phổ biến và phân công công việc lần sau
-Công việc:Vờ sinh lp hoc(9)

Thứ 4 ngày 21 tháng 12 năm 2011Dn c ngha trang lit s
I.Mc ớch yờu cu


-Chào mừng ngày 22 tháng 12
-Tởng nhớ các anh hùng liệt sĩ


-ý thức bảo vệ công trình công cộng
II.Tổ chức


1.Kiểm tra sĩ số:29/29
2.Phổ biến công việc
-Thắp nhang


-Nhổ cỏ
-Đặt hoa


3.Kim tra dng c lao ng:
III.Ni dung cỏch thc lao động
-Làm đúng nhiệm vụ


-Líp trëng bao qu¸t chung
-TrËt tù


IV.Quản lí bao quát cả buổi lao động. Rút kinh nghiệm sau buổi lao động
1.Kết quả buổi lao động:đẹp hơn


2.Rút kinh nghiệm sau buổi lao động
-Làm tốt:Đại, Quỳnh, Lê Ngọc…
-Cha tốt:Lợi, Huy, HngV.Phổ biến và phân công công việc lần sau
-Cơng việc:tởng vệ sinh líp häc(10)

Thứ 6 ngày 18 tháng 11 năm 2011


Dọn cỏ đầu và trớc cửa phòng truyền thống
I.Muc ich yờu cõu


-Nh sạch cỏ ở trớc phòng truyền thống
-Giáo dục tinh thn yờu lao ng


-HS thêm yêu trờng và có ý thức giữ gìn vệ sinh chung
II.Tụ chc


1.Kiờm tra si sụ 29/29
2.Phổ biến công viêc


-Chia ra làm 3 tổ do lớp phó lao động theo dõi và đơn đốc
-Mỗi tổ một cuốc, 1 chổi que, 1 hót rác, 1 thùng rác


-Chia lµm 3 khu


-Sỏi cỏ, hót và đổ ra hố rác
3.Kiờ̉m tra dụng cụ lao đụ̣ng
Đuchụ̉i, cuốc, hót rác, thùng rác
III.Nụ̣i dung cách thức lao đụ̣ng


-Các tổ làm đúng việc được phân công
-Lớp trưởng bao quát chung-Các tổ trưởng đôn đôc tổ viên
-Chú ý:ATLĐ


IV.Quản lí bao quát cả buổi lao động. Nhận xét rút kinh nghiệm buổi lao
động


1.Kết quả buổi lao động
Sạch cá


2.Rút kinh nghiệm sau buổi lao động


-Đa sô HS chấp hành tôt, lao động miệt mài
-1 sô HS còn đùa nghịch khi làm việc


V.Phổ biến và phân công công việc lần sau
-Công việc:tổng vệ sinh toàn trường(11)

Thứ 2 ngày 30 tháng 1 năm 2012


Trồng cây đầu xuân
I.Muc ich yờu cõu


Trồng cây đầu xuân
Bảo vệ môi trờng


Thêm yêu quờ hng
II.Tụ chc


1.Kiờm tra si sô2.Phổ biến công viêc


HS thôn Cao Xá theo sự phân công cua các cụ trong thôn
3.Kiểm tra dụng cụ lao đợng


Đu cc, cäc, d©y bc, thng
III.Nợi dung cách thức lao động
-làm đúng việc được phân công
-Chú ý:ATLĐ


IV.Quản lí bao quát cả buổi lao động. Nhận xét rút kinh nghiệm buổi lao
đợng


1.Kết quả b̉i lao đợng
Trång c©y xong


2.Rút kinh nghiệm sau buổi lao động
Nªn trång lóc giã Ýt


V.Phở biến và phân cơng công việc lần sau
-Công việc:tổng vệ sinh toàn trường(12)

(13)×