Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

đề cương ôn tập các môn khối 11 lần 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.52 KB, 2 trang )

(1)

TRƯỜNG THPT GÀNH HÀO ĐỀ CƯƠNG GDCD 11 HKII
Tổ: Văn – Sử - GDCD năm học 2019 – 2020


Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa


1. Chính sách giáo dục và đào tạo


a. Nhiệm vụ


- Nâng cao dân trí (Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu quyết định sự thành bại của đất nước)
- Đào tạo nhân lực.


- Bồi dưỡng nhân tài.
b. Phương hướng:


- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
- Mở rộng qui mô giáo dục.


- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.


- Thực hiện cơng bằng xã hội trong giáo dục.
- Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.


- Tăng cường hợp tác quốc tế.


2. Chính sách khoa học cơng nghệ.
a. Nhiệm vụ.


- Giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.


- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của đảng và Nhà
nước.- Đổi mới và nâng cao trình độ khoa học cơng nghệ trong tồn bộ nền kinh tế quốc dân.
- Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và cơng nghệ.


b. Phương hướng:


- Đổi mới cơ chế quản lí khoa học cơng nghệ
- Tạo thị trường cho khoa học công.


- Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ.
- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.
3. Chính sách văn hóa


a. Nhiệm vụ.


- Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc .


- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị , tư tưởng , trí tuệ , đạo
đức, thể chất, năng lực sáng tạo .


b. Phương hướng


- Làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí minh giữ vai trị chủ đạo trong đời
sống tinh thần của nhân dân.


- Kế thừa phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
- Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.


- Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của
nhân dân.4. Trách nhiệm cơng dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và cơng
nghệ, văn hóa.


- Tin tưởng chấp hành đúng chủ trương, chinhs ách của Đảng và Nhà nước.


- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
- Ra sức trau đồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức.(2)

Bài 15. Chính sách đối ngoại
1. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại.
- Chủ động tích cực hội nhập.


- Củng cố và tăng cường các mối quan hệ.
- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.


- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.


2.Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại.


- Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
- Ln quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.


- Chuẩn bị điều kiện để tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại như: rèn
luyện thân thể, nâng cao trình độ...


* Bài tập về nhà :


Bài tập 1: Em hiểu theo thế nào về quan điểm coi Giáo dục là quốc sách hàng đầu?


Bài tập 2: Theo em trong 3 nhiệm vụ của chính sách giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ nào
quan trọng nhất? Vì sao


Bài tập 3: Theo em, tại sao chúng ta cần phải hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học
công nghệ?


Bài tập 4: Tại sao phải kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống VH của dân tộc?
Nêu ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc VH dân tộc ở địa phương? ?


Bài tập 5: Tại sao phải tiếp thu tinh hoa VH nhân loại? Khi tiếp thu tinh hoa VH nhân
loại cần chú ý điều gì?


Bài tập 6: Hiện nay nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ
chức quốc tế toàn cầu và khu vực nước ta có quan hệ hợp tác mà em biết?


Giáo viên biên soạn

×