Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

tài liệu học võ hoài nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (66.71 KB, 1 trang )

(1)

GD&ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẨM NON 4 A Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


BIÊN BẢN QUAN SÁT GIỜ HỌC


Họ và tên học sinh:TRẦN THỦY NGỌC Ngày sinh : 20/07/1986
Họ tên người dạy:NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯỢNG


Tên đề tài: Am nhac:Em tap lai ô tô


Ngày quan sát:ngày 3 tháng 3 năm 2015. Thởi gian từ 8h30 đến 8h 45


NỘI DUNG QUAN SÁT
I MỤC TIÊU


-Trẻ hát thuộc bài hát, nhớ tên được bàu hát :”Em tập lái ô tô”
-Luyện tai nghe và kỹ năng hát diễn cảm, tự nhiên mạnh dạn
-Giáo dục trẻ biết ngồi ngoan khi đi xe ô tơ


II TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
1.Hoạt động 1: Ai đốn giỏi


-Cơ cho trẻ nghe một số tiếng cịi xe (xe máy, ơ tơ,tàu hỏa)
+A! Tiếng cịi xe gì kêu đó con ?


-Cho trẻ đốn và mơ phỏng lại tiếng cịi của xe đó


-Trẻ giả làm bác tài xế lái xe đi chơi: trẻ mô phỏng động tác cầm vô lăng chạy
xung quanh lớp, vừu chạy vừa kêu “pin, pin”


2.Hoạt động 2:Hát diễn cảm bài hát :Em tập lái ô tơ-Có 1 bài hát nói về xe ơ tơ các con có nhớ là bài hát gì khơng?
-Cơ hát 1 đoạn trong bài hát cho trẻ nghe và ho3itre3 tên bài hát
-Cô hát cho trẻ nghe cả bài hát


-Cô cho trẻ hát diễn cảm theo nhóm, rồi đến cá nhân
-Cô cho trẻ vừa cầm vô lăng vừa lái xe vừa hát…


III.NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM


-Giúp trẻ tiếp thu âm nhạc tốt, vừa chơi vừa hát
-Giúp trẻ hứng thú với âm nhạc say mê

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×