Tải bản đầy đủ (.docx) (11 trang)

huong_dan_viet_de_cuong_so_bo_2020_kho_tu_nhan.doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (131.55 KB, 11 trang )

(1)

PHẦN I. MỞ ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI


(Viết chi tiết, cần nêu rõ một số lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu)
- Tầm quan trọng của vấn đề NC


- Tại sao làm đề tài này?


- Tại sao lựa chọn địa điểm nghiên cứu này?
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU


1.2.1. Mục tiêu chung


(Gợi ý: Bám vào cụ từ khóa chính của tên chun đề; Viết mục tiêu chung chỉ
viết gọn trong 1 câu, thể hiện vấn đề tổng quát nhất sẽ được thực hiện và giải
quyết trong chủ đề nghiên cứu của khóa luận).


1.2.2. Mục tiêu cụ thể (Viết chi tiết)
+ Ít nhất là 3 mục tiêu, nhiều là 4


+ Bắt đầu bằng các động từ: Đánh giá, hệ thống hóa, đề xuất, phân tích
+ Tránh các từ: Tìm hiểu, đưa ra,…


1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU


(Gợi ý: Dựa vào các mục tiêu cụ thể đưa ra để viết ra một số câu hỏi
nghiên cứu cho khóa luận, nhằm làm định hướng để giải quyết các mục tiêu
nghiên cứu đặt ra)


1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu (Viết chi tiết)a-Đối tượng nghiên cứu: Bản chất của vấn đề cần làm rõ
Ví dụ: Các vấn đề lý luận và thực tiễn về……….


b- Đối tượng khảo sát: Các đối tượng có liên quan đến đề tài và vấn
đề nghiên cứu


1.4.2. Phạm vi nghiên cứu (Viết chi tiết)


a-Phạm vi không gian: Gợi ý: Nêu rõ đề tài nghiên cứu thực hiện trong
phạm vi không gian nào?(2)

(3)

PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ….
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ……..


2.1.1. Các khái niệm có liên quan đến đề tài


Nêu một số khái niệm, lý thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
2.1.2. Vai trò/ ý nghĩa/ đặc điểm của vấn đề nghiên cứu (nếu có)


2.1.3. Nội dung nghiên cứu của vấn đề lựa chọn về mặt lý thuyết


Nếu rõ các nội dung nghiên cứu về mặt lý thuyết nhằm làm cơ sở cho việc
xây dựng nội dung thực tiễn của phần 4.1 (đánh giá thực trạng…..)


2.1.4. Yếu tố ảnh hưởng đến..


Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu về mặt lý thuyết để
làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực tế ở địa bàn nghiên cứu ở phần 4.2.- Lưu ý khi sử dụng các tài liệu tham khảo cần trích dẫn theo đúng quy định của
Khoa ở Quy định viết khóa luận tốt nghiệp ở phần Tài liệu tham khảo.


2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ………


2.2.1. Chủ trương chính sách về vấn đề nghiên cứu (nếu có)
Chỉ đối với các đề tài cần thiết nêu.


2.2.2. Kinh nghiệm trong nước


- Phân tích các vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu diễn ra ở các địa bàn
khác, cơ sở khác tương đồng với địa bàn nghiên cứu của Việt Nam và kinh
nghiệm của họ trong giải quyết vấn đề;


2.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho địa bàn nghiên cứu…..(4)

2.2.4. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu


- Tóm tắt một số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của
khóa luận mình trong đó cần chỉ ra một số vấn đề :


+ Phương pháp sử dụng chính của đề tài;
+ Những phát hiện chính của nghiên cứu đó;


+ Nhưng ưu nhược điểm của nghiên cứu đó, và chỉ ra là nghiên cứu của mình có
gì khác so với các nghiên cứu đã thực hiện trước đây.(5)

PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị (cơng ty, doanh nghiệp,
HTX)


Lưu Ý: Nét chính về lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị có ảnh hưởng
đến vấn đề nghiên cứu của đề tài.


3.1.2. Tổ chức bộ máy và lĩnh vực hoạt động của đơn vị (công ty, doanh
nghiệp, HTX)


Lưu Ý: Nêu các thông tin, số liệu và phân tích về đặc điểm tổ chức bộ máy, lĩnh
vực hoạt động có ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu của đề tài.


3.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị (công ty, doanh
nghiệp, HTX)


3.1.4. Đánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn của địa bàn nghiên
cứu đến chủ đề nghiên cứu


3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2.1. Chọn điểm nghiên cứu (nếu có)


Gợi ý: Hãy lựa chọn các điểm nghiên cứu thuộc địa bàn nghiên cứu nhằm đại diện tốt
nhất cho các khía cạnh nghiên cứu gắn liền với tên của khóa luận.


3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp


(Viết chi tiết: nêu loại tài liệu cần thu thập, nơi thu thập, và mục đích
sử dụng của những loại số liệu thứ cấp này trong đề tài)3.2.2.2. Thu thập số liệu sơ cấp


(Lưu ý: Viết chi tiết cách chọn mẫu, tiêu chí chọn mẫu, cỡ mẫu điều
tra bao nhiêu, cách tiến hành điều tra thu thập thông tin sơ cấp phục vụ
nghiên cứu)(6)

(Viết chi tiết: sử dụng công cụ nào để tổng hợp và xử lý, phần mềm nào?)
3.2.4. Phương pháp phân tích số liệu


(Lưu ý: Viết chi tiết cho từng phương pháp nghiên cứu sử dụng để
phân tích trong đề tài, khi nêu phương pháp thì cần viết là phương pháp
này được sử dụng trong đề tài để làm gì? Và sử dụng như thế nào? Không
cần phải nêu khái niệm của phương pháp)


- Phương pháp thống kê mô tả
- Phương pháp so sánh


- Phương pháp hạch tốn chi phí và kết quả sản xuất
- Phương pháp SWOT


- Phương pháp mơ hình kinh tế lượng


3.2.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu sử dụng trong đề tài(7)

PHẦN IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. THỰC TRẠNG VỀ…….


(Lưu ý : Cần bám vào phần lý thuyết đã nêu ở phần 2 về các nội dung
nghiên cứu của đề tài, để tiến hành xây dựng các nội dung nghiên cứu và
phân tích các số liệu thu thập được ở địa bàn nghiên cứu làm rõ vấn đề,


thông qua bảng số liệu, bản đồ, sơ đồ, đồ thị, hộp ý kiến.)


4.1.1………..
4.1.2. …………..
4.1.3.


4.2. PHÂN TÍCH/XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
……….


(Lưu ý : Cần bám vào phần lý thuyết đã nêu ở phần 2 về các yếu tố ảnh
hưởng đến vấn đề nghiên cứu, cần có số liệu minh chứng cụ thể ở địa bàn
nghiên cứu thông qua bản đồ, sơ đồ, đồ thị, hộp ý kiến..)


4.3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP………


(Lưu ý : Cần căn cứ vào phần phân tích ở phần 4.1 và 4.2 để đề xuất các
giải pháp, không đề xuất những giải pháp mà khóa luận khơng nghiên cứu,(8)

PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. KẾT LUẬN


Một số gợi ý :


Yêu cầu kết luận phải theo mục tiêu nghiên cứu
+ Ngắn gọn, khẳng định, trả lời đúng mục tiêu NC đề ra
+ Chỉ kết luận những nội dung nghiên cứu


+ Khơng, bàn luận, phân tích dài dịng trong KL
+ Cần có số liệu minh chứng trong KL5.2. KHUYẾN NGHỊ(9)

TÀI LIỆU THAM KHẢO(10)

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


(Những cơng việc trong bản chỉ mang tính chất gợi ý, Sinh viên có thể bổ
sung các nội dung cần thiết cho phù hợp với từng đề tài)


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
TT Nội dung công việc TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI


1 Xây dựng đề cương sơ bộ
và gửi giáo viên hướng dẫn
góp ý


2 Định kỳ báo cáo tiến độ
thực hiện đề tài với giáo
viên hướng dẫn (vào ngày
15 hàng tháng)


3 Xây dựng đề cương chi tiết
và phiếu điều tra gửi
GVHD góp ý


4 Chỉnh sửa phiếu điều tra và
chuẩn bị đi điều tra


5 Điều tra số liệu ở địa bàn
thực tập và tiến hành tổng


hợp và xử lý số liệu
6 Viết khóa luận và hoàn


thiện bản thảo lần 1 và gửi
giáo viên hướng dẫn góp ý
7 Chỉnh sửa báo cáo khóa


luận theo góp ý của GVDH
và gửi GVHD góp ý lần 2
8 Chỉnh sửa báo cáo khóa


luận theo góp ý của GVDH
và gửi GVHD góp ý lần 3
9 Hồn chỉnh bản khóa luận


và nộp về Khoa


10 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp


Ngày tháng năm 20(11)×