Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Tải Đề Thi Môn Lịch Sử và Địa Lí Lớp 5 Cuối Học Kì 2 Có Đáp Án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (99.04 KB, 4 trang )

(1)

PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM


Năm học ………
Mơn : Lịch sử và Địa lí Lớp 5


Thời gian làm bài : 40 phút


Họ và tên :... Lớp: 5... Trường Tiểu học ………….
LỊCH SỬ


Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


a) Thời gian Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn là:


A. 1954 B. 1959 C. 1960 D. 1975
b) Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào “ Đồng khởi” là:
A. Đấu tranh chính trị B. Đấu tranh vũ trang


C. Đấu tranh tư tưởng D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ
trang


c) Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội:


A. Liên Xô B. Trung Quốc C. Cu Ba D. Nhật Bản


Câu 2. Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng.


Câu 3. Vì sao vào ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh
đầu hàng không điều kiện?


………


………
………
………


………


Câu 4. Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.


………
………
……


Điểm Nhận xét


...
...


A B


Lễ kí Hiệp định Pa-ri 1 - 12 - 1972


Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập 27 - 1- 1973


Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 25 - 4 - 1976(2)

………
………


……


ĐỊA LÍ
Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a) Châu Âu nằm ở:


A. Phía tây châu Á B. Phía đơng châu Á
C. Phía bắc châu Á D. Phía nam châu Á
b) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?


A. Châu Đại Dương B. Châu Mĩ C. Châu Phi D. Châu Âu
c) Độ sâu lớn nhất thuộc về.


A. Ấn Độ Dương B. Bắc Băng Dương
C. Đại Tây Dương D. Thái Bình Dương
d) Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?


A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia. B. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.
C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ. D. Thái lan, Trung Quốc, Lào


Câu 6. Điền từ thích hợp vào chỗ trống :.


Châu Á có số dân ……….… thế giới. Người dân sống tập trung tại các
………..…… châu thổ và sản xuất ………..……… là chính. Một số
nước phát triển công nghiệp khai thác ………..……… như Trung Quốc, Ấn Độ.


Câu 7. Ngành kinh tế quan trọng của khu vực Đơng Nam Á là ngành nào? Vì sao?


………
………


………
………
………
………


………


Câu 8. Em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả về châu Nam Cực ?(3)

MA TRẬN ĐỀ KTĐK CUỐI NĂM, MÔN LS&ĐL 5


Mạch kiến thức, kĩ
năng


Số câu
và số
điểm


Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng


TN


KQ TL


TN


KQ TL


TNKQ TL


T
N
K
Q


TL KQTN TL


1. Xây dựng CNXH ở
miền bắc và đấu tranh
thống nhất đất nước
(1954- 1975)


Số câu 1 1


2 2 2


Câu số


1


2
Ý


1,2 3,4


Số điểm 1,5 1,0 2,0 2,5 2,02. Xây dựng chủ nghĩa
xã hội trong cả nước
(từ 1975 đến nay)


Số câu


Câu số 2


Ý 3


Số điểm 0,5 0,5


1. Đặc điểm tự nhiên
của các châu lục trên
thế giới.


Số câu 1 1 1 1 2 2


Câu số 5a,b


,d 6 7 8


Số điểm 1,5 1,0 1,0 1,0 2,5 2,0


2. Đặc điểm tự nhiên
của các đại dương trên
thế giới.


Số câu
Câu số1c
Số điểm


0,5 0,5(4)

Đáp án


Môn Lịch sử.(5 điểm)


Câu 1. (1,5 điểm) Thứ tự khoanh B-D-A, đúng mỗi ý được 0,5 điểm
Câu 2. (1,5 điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,5


Câu 3. (1điểm)


- Ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không
điều kiện vì:


- Qn ta đã chiến thắng, giải phóng hồn tồn miền Nam Việt Nam. 0,5 đ
- Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn. 0,5đ
Câu 4. (1 điểm)


Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc
thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.


Địa lí.(5 điểm)


Câu 5. (2điểm) Thứ tự khoanh A- C- D - B, đúng mỗi ý được 0,5 đ
Câu 6. (1điểm) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểmCâu 7. (1điểm)


Khu vực Đông Nam Á ngành nông nghiệp là quan trọng. Vì ở đây có đồng bằng màu mỡ
và có khí hậu nhiệt đới gió mùa.


Câu 8. (1điểm)

×