Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

tài liệu võ tấn dũng votandung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (16.38 KB, 1 trang )

(1)

Bài tập về Content Provider:


Dùng kỹ thuật Content Provider trong Android (provider do người lập trình tự viết ra chứ khơng sử dụng
provider có sẵn của Android) hãy viết một chương trình có hai giao diện như sau:


1) Giao diện thứ nhất: có các thành phần View cần thiết để cho phép nhập thông tin của một đối
tượng rồi lưu lại. Khi lưu thành công thì xuất hiện một Toaster để thơng báo thành cơng.
2) Giao diện thứ hai: có các thành phần View cần thiết để tìm kiếm một đối tượng trong tập dữ


liệu. Điều kiện tìm kiếm theo thơng tin gì của đối tượng là do sinh viên tự chọn. Khi tìm thấy
hoặc khơng tìm thấy thì xuất ra một Dialog để thông báo.

×