Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Nội dung ôn tập cuối khóa – TH11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.45 KB, 4 trang )

(1)

ĐỀ SỐ 1:


1. Cho biết mã công ty cung cấp một trong hai mặt hàng “P1”, “P2”.
2. Cho biết tên công ty bán mặt hàng màu đỏ.


3. Cho biết tổng số lượng bán của công ty “S2”.


4. Cho biết mã công ty cung cấp cả hai mặt hàng “P1”, “P2”.
5. Cho biết mã công ty chưa cung cấp mặt hàng nào.


LỜI GIẢI:


1. SELECT MACT
FROM SPJ


WHERE MAH= “P1” OR MAH= “P2”
2. SELECT TENCT


FROM S,SPJ,P


WHERE (S.MACT=SPJ.MACT AND SPJ.MAH=P.MAH)
AND MAU= “Đỏ”
3. SELECT SUM(SOLUONG) AS SL_S2


FROM SPJ


WHERE MACT= “S2”


4. SELECT MACT, COUNT(MAH) AS SL_HANG
FROM SPJWHERE MAH= “P1” OR MAH= “P2”
GROUP BY MACT


HAVING COUNT(MAH) =2
5. SELECT MACT


FROM S


WHERE MACT NOT IN (SLECT MACT FROM SPJ)


ĐỀ SỐ 2


1. Cho biết mã công ty cung cấp mặt hàng “P2”.


2. Cho biết mã đơn vị được cung cấp mặt hàng màu trắng.
3. Cho biết tổng thành tiền của đơn vị J1.


4. Cho biết tên công ty cung cấp ít nhất hai mặt hàng bất kỳ.
5. Cho biết mã công ty chưa cung cấp mặt hàng màu trắng.
LỜI GIẢI:


1. SELECT MACT
FROM SPJ


WHERE MAH= “P2”
2. SELECT MADV


FROM P,SPJ


WHERE P.MAH=SPJ.MAH AND MAU= “Trắng”3. SELECT SUM(SOLUONG*DONGIA) AS THANHTIEN
FROM SPJ(2)

4. SELECT TENCT, COUNT(DISTINCT MAH)
FROM S,SPJ


WHERE S.MACT=SPJ.MACT
GROUP BY TENCT


HAVING COUNT(DISTINCT MAH)>=2
5. SELECT MACT


FROM S


WHERE MACT NOT IN (SELECT MACT
FROM P,SPJ


WHERE P.MAH=SPJ.MAH AND MAU= “Trắng”)
ĐỀ SỐ 3


1. Cho biết mã cơng ty có chuyến hàng số lượng từ 10 đến 30.
2. Cho biết tên công ty cung cấp mặt hàng “P2”.


3. Cho biết mã hàng được cung cấp bởi công ty ở Hà Nội.
4. Cho biết tên công ty cung cấp tất cả các mặt hàng.
5. Cho biết mã công ty chưa cung cấp mặt hàng nào.
LỜI GIẢI:


1. SELECT MACT


FROM SPJ


WHERE SOLUONG BETWEEN 10 AND 30
2. SELECT TENCT


FROM S,SPJ


WHERE S.MACT=SPJ.MACT AND MAH= “P2”
3. SELECT MAH


FROM S,SPJ


WHERE S.MACT=SPJ.MACT AND DIACHI= “Hà Nội”
4. SELECT TENCT, COUNT(DISTINCT MAH)


FROM S,SPJ


WHERE S.MACT=SPJ.MACT
GROUP BY TENCT


HAVING COUNT(DISTINCT MAH)=(SELECT COUNT(MAH) FROM P)
5. SELECT MACT


FROM S


WHERE MACT NOT IN (SELECT MACT FROM SPJ)
ĐỀ SỐ 4


1. Cho biết mã cơng ty có chuyến hàng tháng 8.
2. Cho biết mã công ty cung cấp mặt hàng màu đỏ.


3. Cho biết màu của mặt hàng do công ty S1 cung cấp.
4. Cho biết tổng số lượng bán của từng công ty.(3)

1. SELECT MACT
FROM SPJ


WHERE MONTH(NGAYBAN)=8
2. SELECT MACT


FROM P,SPJ


WHERE P.MAH=SPJ.MAH AND MAU= “Đỏ”
3. SELECT MAU


FROM P,SPJ


WHERE P.MAH=SPJ.MAH AND MACT= “S1”
4. SELECT MACT,SUM(SOLUONG) AS SL


FROM SPJ


GROUP BY MACT
5. SELECT MACT


FROM S


WHERE MACT NOT IN (SELECT MACT FROM SPJ WHERE MAH= “P1”)
ĐỀ SỐ 5


1. Cho biết tên công ty ở TPHCM.2. Cho biết mã công ty cung cấp mặt hàng P1 cho đơn vị J1.
3. Cho biết tổng số lượng bán mặt hàng “P1”.


4. Co biết tổng số lượng của từng đơn vị.


5. Cho biết tên công ty không cung cấp cho đơn vị ở Hà Nội.
LỜI GIẢI


1. SELECT TENCT
FROM S


WHERE DIACHI= “TPHCM”
2. SELECT MACT


FROM SPJ


WHERE MAH= “P1” AND MADV= “J1”
3. SELECT SUM(SOLUONG) AS SL_P1


FROM SPJ


WHERE MAH= “P1”


4. SELECT MADV, SUM(SOLUONG) AS SL
FROM SPJ


GROUP BY MADV
5. SELECT TENCTFROM S


WHERE MACT NOT IN (SELECT MACT
FROM J,SPJ


WHERE J.MADV=SPJ.MADV AND DIACHI= “Hà Nội”)
ĐỀ SỐ 6


1. Cho biết mã công ty cung cấp cho đơn vị J1.


2. Cho biết Màu của mặt hàng do công ty S1 cung cấp.
3. Cho biết mã hàng cung cấp cho đơn vị ở Hà Nội.
4. Cho biết tổng số lượng bán theo từng tháng.(4)

1. SELECT MACT
FROM SPJ


WHERE MADV= “J1”
2. SELECT MAU


FROM P,SPJ


WHERE P.MAH=SPJ.MAH AND MACT= “S1”
3. SELECT MAH


FROM J,SPJ


WHERE J.MADV=SPJ.MADV AND DIACHI= “Hà Nội”


4. SELECT MONTH(NGAYBAN) AS THANG, SUM(SOLUONG) AS SL


FROM SPJ


GROUP BY MONTH(NGAYBAN)
5. SELECT MACT


FROM S


WHERE MACT NOT IN (SELECT MACT FROM SPJ WHERE MAH= “P2”
ĐỀ SỐ 7


1. Cho biết mã công ty cung cấp cho đơn vị J1.


2. Cho biết mã công ty cung cấp một trong hai mặt hàng “P3”, “P4”
3. Cho biết Mã công ty cung cấp mặt hàng màu trắng cho đơn vị J2.
4. Cho biết tổng thành tiền của từng công ty.


5. Cho biết tên công ty không cung cấp mặt hàng màu đỏ.
LỜI GIẢI


1. SELECT MACT
FROM SPJ


WHERE MADV= “J1”
2. SELECT MACT


FROM SPJ


WHERE MAH= “P3’ OR MAH= “P4”
3. SELECT MACTFROM P, SPJ


WHERE P.MAH=SPJ.MAH AND MAU= “Trắng” AND MADV= “J1”
4. SELECT MACT, SUM(SOLUONG*DONGIA) AS THANHTIEN


FROM SPJ


GROUP BY MACT
5. SELECT TENCT


FROM S


WHERE MACT NOT IN (SELECT MACT FROM P,SPJ

×