Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

PP chương trình công nghệ lớp 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.49 KB, 2 trang )

(1)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH


Mơn cơng nghệ lớp 8 – Năm học 2009-2010


Cả năm: 37 tuần x 1,5 tiết / tuần = 52 tiết


Học kỳ 1: 19 tuần x 2 tiết / tuần = 35 tiết
Học kỳ 2: 18 tuần x 1 tiết / tuần = 17 tiết


Tuần Tiết Tên bài dạy


Phần

I: VẼ KỸ THU

ẬTChương I: Bản vẽ các khối hình học (TS:6 T; 4 LT; 2 TH)1 Tiết 1:Tiết 2: Bài 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNGBài 2: HÌNH CHIẾU


2 Tiết 3:Tiết 4: Bài 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆNBài 3: THỰC HÀNH HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ


Bài 5: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN


3 Tiết 5:Tiết 6: Bài 6: BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAYBài 7: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY


Chương II: Bản vẽ kỹ thu

ật (TS:9 T; 4 LT; 3 TH; 1 ÔT; 1 KT)


4 Tiết 7:


Tiết 8:


Bài 8: KHÁI NIỆM VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT – HÌNH CẮT
Bài 9: BẢN VẼ CHI TIẾT


Bài 11: BIỂU DIỄN REN5 Tiết 9:


Tiết 10:


Bài 10: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT
Bài 12: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN
Bài 13: BẢN VẼ LẮP


6 Tiết 11:Tiết 12: Bài 14: BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ LẮP ĐƠN GIẢNBài 15: BẢN VẼ NHÀ
7 Tiết 13:


Tiết 14:


Bài 16: BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ NHÀ ĐƠN GIẢN
Bài : TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP


8 Tiết 15: Bài : KIỂM TRA 45' (Bài số 1)


Phần

II: CƠ KH

ÍChương III: Gia cơng cơ khí (TS: 5T; 4 LT; 1 TH)


Tiết 16: Bài 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ


9 Tiết 17:Tiết 18: Bài 19: THỰC HÀNH: VẬT LIỆU CƠ KHÍBài 20: DỤNG CỤ CƠ KHÍ
10 Tiết 19:


Tiết 20:Bài 21: CƯA VÀ ĐỤC KIM LOẠI
Bài 22: DŨA VÀ KHOAN KIM LOẠI
Bài 23: THỰC HÀNH ĐO VÀ VẠCH DẤU


Chương IV: Chi ti

ết máy và lắp ghép (TS: 7 T; 4 LT; 1 TH; 1 Ô; 1 KT)


11 Tiết 22:Tiết 21: Bài 24: KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP Bài 25: MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH - MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC
12 Tiết 23:Tiết 24: Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢCBài 27: MỐI GHÉP ĐỘNG


13 Tiết 25:Tiết 26: Bài 28: THỰC HÀNH: GHÉP NỐI CHI TIẾTBài : ÔN TẬP
14 Tiết 27: Bài : KIỂM TRA 45’ (Bài số 2)


Chương V: Truy

ền và biến đổi chuyển động (TS:3 T; 2 LT; 1 TH)


14 Tiết 28: Bài 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG


15 Tiết 29:Tiết 30: Bài 30: BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNGBài 31: THỰC HÀNH: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG


Phần

III: K

Ỹ THU

ẬT ĐIỆN
(2)

18 Tiết 34:Tiết 35: Bài : ÔN TẬPBài : KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN CÔNG NGH Ệ LỚP 8 (Bài số 3)


Chương VII: Đ

ồ dùng điện gia đình (TS: 10 T; 6 LT; 2 TH; 1 ÔT; 1 KT)


19 Tiết 36: Bài 37: PHÂN LOẠI VÀ SỐ LIỆU KỸ THUẬT CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN Bài 36: VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐIỆN
20 Tiết 37: Bài 38: ĐỒ DÙNG ĐIỆN – QUANG. ĐÈN SỢI ĐỐT Bài 39: ĐÈN HUỲNH QUANG


21 Tiết 38: Bài 40: THỰC HÀNH ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG


22 Tiết 39: Bài 41: ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – NHIỆT. BÀN LÀ ĐIỆNBài 42: BẾP ĐIỆN – NỒI CƠM ĐIỆN23 Tiết 40: Bài 43: THỰC HÀNH: BÀN LÀ ĐIỆN - BẾP ĐIỆN - NỒI CƠM ĐIỆN


24 Tiết 41: Bài 44: ĐỒ DÙNG ĐIỆN LOẠI ĐIỆN - CƠ. QUẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚCBài 45: THỰC HÀNH: QUẠT ĐIỆN
25 Tiết 42: Bài 46: MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA Bài 47: THỰC HÀNH: MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA


26 Tiết 43: Bài 48: SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐIỆN NĂNG Bài 49: THỰC HÀNH: TÍNH TỐN ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TRONG GIA
ĐÌNH


27 Tiết 44: Bài : KIỂM TRA CHƯƠNG VII MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8 (Bài số 4)

Chương VIII: Mạng

điện trong nhà (TS: 7 T; 3 LT; 2 TH; 1 ÔT; 1 KT)


28 Tiết 45: Bài 50: ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ


29 Tiết 46: Bài 51;52: THIẾT BỊ ĐÓNG - CẮT VÀ LẤY ĐIỆN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ; THỰC HÀNH: THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN
30 Tiết 47: Bài 53: THIẾT BỊ BẢO VỆ CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀBài 54: CẦU CHÌ


31 Tiết 48: Bài 55: SƠ ĐỒ ĐIỆN


32 Tiết 49: Bài 56,57: THỰC HÀNH: VẼ SƠ ĐĐIỆN Ồ NGUYÊN LÝ-SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH
33 Tiết 50: Bài 58,59 :THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN- THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN


34 Tiết 51: Bài : ÔN TẬP VÀ TỔNG KẾT

×