Tải bản đầy đủ (.ppt) (2 trang)

Hướng dẫn 35 bài thể dục mầm non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (76.31 KB, 2 trang )

DỰ KIẾN CÁC BÀI THỂ DỤC


Bài 1:
Hô hấp:
Tay:
Chân:
Bụng- lườn:
Bật:

Bài 2:
- Thể dục đồng
diễn bài: “Vui đến
trường” kết hợp
động tác bài 1

Bài 3:
Hô hấp:
Tay:
Chân:
Bụng- lườn:
Bật:

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài ….


Bài ….

Bài ….

Bài: …..

Bài: …..

Bài: 35×