Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (98.1 KB, 4 trang )

(1)

PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT


Tình hình thi hành pháp luật trông lĩnh vức xử lý vi phạm hành chính


Để có cơ sở đánh giá thực trạng cơng tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi
phạm hành chính, đề nghị Ơng/Bà vui long cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu
(X) vào 1 ô trống tương ứng theo phương án mà Ông/Bà lựa chọn trong các câu hỏi dưới
đây.


Chúng tôi cam kết rằng những thơng tin cá nhân mà Ơng/Bà cung cấp được hồn
tồn giữ bí mật và các câu trả lời của Ông/Bà chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu,
đánh giá cơng tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và trong lĩnh vực xử lý vi phạm
hành chính nói riêng.


Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!
I. THÔNG TIN CHUNG


- Giới tính: 1.Nam 2. Nữ Tuổi:………...
- Trình độ chun mơn:


1.Trung cấp, cao đẳng  2. Đại học  3. Trên đại học 


- Đơn vị công tác ………
II. NỘI DUNG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT


Câu hỏi 1: Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết đánh giá của mình về chất lượng các văn bản chỉ
đạo, điều hành của cơ quan cấp trên về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực, địa
phương Ơng/Bà cơng tác?


1. Trung bình 2. Khá 3. TốtCâu hỏi 2: Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của các văn
bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan cáp trên về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực
đơn vị, địa phương Ơng/Bà Cơng tác?


1.Dưới 50% văn bản được ban hành kịp thời
2.Từ 50% đến 65% văn bản được ban hành kịp thời


3.Từ 65% đến 80% văn bản được ban hành kịp thời
4.Trên 80% văn bản được ban hành kịp thời


Câu hỏi 3: Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết việc bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất phục vụ
cơng tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vưc đơn vị, địa phương Ồng/Bà công tác?


1. Không bố trí 2. Khơng đủ 3. Tương đối đủ 4. Đầy đủ(2)

1. Chưa kịp thời, đầy đủ, thống nhất 2. Đã kịp thời, đầy đủ, thống nhất


Nếu chọn đáp án 1, đề nghị nêu rõ nội dung chưa thống nhất:
……….
………
………
………
………
………...
...


Câu hỏi 5: Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết cơng tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp
vụ của cấp trên về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách
đã đáp ứng yêu cầu hiện nay chưa?1.Chưa đáp ứng yêu cầu 2. Đã đáp ứng yêu cầu


Nếu chon đáp án 1, đề nghị Ông/Bà đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tập
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành
chính……….
………
………
………
………
………...


Câu hỏi 6: Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết tình hình chấp hành các quyết định xử lý vi
phạm hành chính của cơng dân trong lĩnh vực đơn vị, địa phương nơi Ơng/Bà cơng tác?


1. Chưa tốt 2. Bình thường 3. Tốt 4. Rất tốt


Câu hỏi 7: Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết một số đề xuất, giải pháp để hạn chế tình trạng
vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố?(3)

(4)×