Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

PHIẾU BT LỚP 3 - BT4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.71 KB, 2 trang )

(1)

Họ và tên:………..
Lớp : 3


PHIẾU BÀI TẬP


MÔN TỐN


Bài 1 : Điền số thích hợp chỗ trống (theo mẫu):


Số 1 578 2 567 4 157 5 982 1 945


Giá trị của chữ số 5 500


Bài 2 : Viết số, biết số đó gồm:


a) Năm nghìn, bốn trăm, chín chụ, hai đơn vị:...
b) Bốn nghìn, hai trăm, năm đơn vị:...
c) Bảy nghìn, bảy chục:...
d) Hai nghìn, năm trăm:...


Bài 3: Viết cỏc số 6745 ; 7456; 6574; 5476; 7546 theo thứ tự:


a.Từ lớn đến bé: ………
b. Từ bé đến lớn:……….


Bài 4 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15 m và chiều rộng bằng 13 chiều rộng.
Tính chu vi mảnh đất đó?(2)

MƠN: TIẾNG VIỆT
Bài 1: Tìm từ cùng nhóma) Các từ cùng nghĩa với đất nước:………...
b) Các từ cùng nghĩa với giữ gìn:……….
c) Các từ ngữ cùng nghĩa với xây dựng: ………..


Bài 2 : Đặt dấu phẩy vào vị trí thích trong đoạn văn sau:


Ra đi từ sớm tinh sương đến sẩm tối Hưng Đạo Vương mới về tới Thăng Long. Ngựa


chạy suốt một ngày Yết Kiêu đi theo ông đã phải thay tới bốn lần ngựa trạm.


Bài 3: Theo em,đoạn văn nào dưới đây nói đến vị anh hùng nào của dân tộc ta? Hãy viết tên


vị anh hùng đó vào chỗ trống trong đoạn văn:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×