Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

BÁO CÁO SƠ KẾT KỲ I CUỘC VẬN ĐỘNG MTCG LÀ TGĐ Đ TH & ST.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (109.83 KB, 3 trang )

(1)

PGD&ĐT LẠC SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ: THCS NHÂN NGHĨA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 04/BC Nhân Nghĩa, ngày 14 tháng 01 năm 2013
BÁO CÁO


SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG:
“MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC


TỰ HỌC, SÁNG TẠO”


HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2012 - 2013


Thực hiện Kế hoạch năm học 2012 - 2013 của trường THCS Nhân Nghĩa Về việc
tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự
học và sáng tạo”.


Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn về việc tiếp tục
thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo” năm học 2012 – 2013;


Trường THCS Nhân Nghĩa báo cáo sơ kết việc thực hiện cuộc vận động trong học
kỳ I năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:


I. TÌNH HÌNH CHUNG:


- Tổng số CBGV,NV : 36. Trong đó: Nữ: 17 ; Dân tộc: 24 ; Đảng viên: 20
- Tổng số ĐVCĐ: 36 . Trong đó : Nữ : 17 ; Dân tộc : 24 ; Đảng viên : 20


1. Thuận lợi:- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn; trong đó có 08 cán bộ, giáo viên trên
chuẩn.


- Tập thể Sư phạm nhiệt tình năng nổ và đồn kết, thống nhất cao; luôn ý thức chấp
hành tốt sự phân công của Ban lãnh đạo trường, mỗi cán bộ giáo viên nhân viên có ý thức
tự học, tự rèn và tu dưỡng đạo đức.


- Chính quyền và Cơng đồn phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động.


2. Khó khăn:


- Do trường học 2 ca nên việc theo dõi diễn biến tư tưởng của từng cán bộ, giáo
viên, nhân viên không kịp thời. Đời sống cán bộ giáo viên còn gặp nhiều khó khăc.


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:


1/ Cơng tác triển khai, tuyên truyền, nâng cao nhận thức việc thực hiện cuộc
vận động:


- Cuộc vận động đã tổ chức triển khai vào ngay đầu năm học 2012-2013.


- Trong công tác triển khai, ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Ban chấp hành
Cơng đồn cơ sở kiện tồn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ của
từng thành viên trong Ban chỉ đạo cuộc vận động. Sau đó, tổ chức triển khai trong hội
đồng Nhà trường và tổ chức ký cam kết thực hiện trong từng cá nhân.(2)

- Tổ chức sơ kết vào cuối học kỳ I.
2/ Công tác tổ chức thực hiện:


a) Về công tác phối hợp:- Cơng đồn cơ sở được giao nhiệm vụ phát động cuộc vận động, có phối hợp với
các đồn thể như chi hội phụ nữ, Chi đoàn thanh niên, ban đại diện cha mẹ học sinh. Cơng
đồn là chiếc cầu nối giữa các đoàn thể.


- Ngồi ra, cơng đồn cơ sở đảm nhận cơng việc tham mưu với Chi bộ nhà trường
và lãnh đạo cấp trên trong việc tiếp nhận nghiên cứu văn bản chỉ đạo, phối hợp với nhà
trường tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện và sơ kết cuộc vận động.


b) Những việc làm được trong quá trình tổ chức chỉ đạo, thực hiện cuộc vận
động:


* Về đạo đức nhà giáo:


- 100% CBGV,NV luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính
sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi CB, GV, NV luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm
phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.


- Mỗi CB, GV, NV tạo được mối quan hệ tốt với các bậc cha mẹ học sinh, tạo được
sự tính nhiệm trong nhân dân và chính quyền, đồn thể ở địa phương.


- Đối với đồng nghiệp: Mỗi CBGV, NV luôn thể hiện tính đồn kết, thống nhất cao
trong cơng tác trên tinh thần tập trung dân chủ, công khai.


- Trong suốt học kỳ I năm học 2012-2013, tồn trường khơng có CB, GV, NV nào
vi phạm đạo đức nhà giáo.


* Về việc tự học của nhà giáo:


- Mỗi CB, GV,NV luôn nhận thức đúng đắn về công tác bồi dưỡng chuyên môn,


nghiệp vụ. 100% CBGV,NV tham gia đầy đủ các kỳ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cấp
huyện và cấp trường.


- Tinh thần tự học của CBGV,NV ngày càng thể hiện rõ. Cụ thể: Tính tới thời điểm
sơ kết (cuối học kỳ I năm học 2012-2013) có :


 Trên chuẩn: 08 CBGV (trình độ đại học).


- Trình độ tin học: Được quan tâm đúng mức. Đến hết học kỳ I, tồn trường có
31/36 cán bộ giáo viên sử dụng thành thạo máy tính. Sử dụng thường xuyên trong giảng
dạy chiếm 80 %; 100% cán bộ quản lý sử dụng tốt máy tính phục vụ cơng tác quản lý và
giảng dạy. Trong học kỳ, nhà trường tiếp tục xây dựng thư viện điện tử trên trang web của
nhà trường và sử dụng tốt các phần mềm quản lý và giảng dạy.


- Tổng số tiết dự giờ, thao giảng, hội giảng trong năm học : hơn 300 tiết dự giờ và
40 tiết hội giảng – thao giảng. Thông qua đó, tay nghề của giáo viên trực tiếp giảng dạy
từng bước được nâng lên.


* Về tính sáng tạo của nhà giáo:


- Mỗi CBGV,NV ln tự mình thay đổi phong cách làm việc, tạo được sự tín nhiệm
trong Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng như chính quyền địa phương và đồng nghiệp.
Việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá đã mang lại hiệu quả
tốt trong công tác dạy và học.(3)

* Thực hiện phong trào thi đua:


- Ban lãnh đạo trường phối hợp với Ban chấp hành Cơng đồn cơ sở tổ chức triển
khai và phát động các phong trào thi đua do ngành phát động. Có tổ chức sơ kết, tổng kết
hàng năm học. Có khen thưởng trên tinh thần động viên, khích lệ.- Kết quả: qua sơ kết các cuộc vận động cuối học kỳ I năm học 2012 – 2013, có từ
06 CBGV, NV được nêu gương tốt điển hình cấp trường.


3/ Những hạn chế, tồn tại – nguyên nhân:


+ Hạn chế, tồn tại: Kinh nghiệm trong giảng dạy của một số giáo viên còn hạn chế,
một bộ phận CB GV chưa thực sự nhận thức sâu sắc về đổi mới phương pháp dạy học và
kiểm tra đánh giá. Ngại đổi mới, trung bình chủ nghĩa, tác động tiêu cực đến tính tự học và
sáng tạo của nhà giáo.


+ Nguyên nhân: Do nhận thức của một bộ phận giáo viên chưa sâu sắc về cuộc vận
động. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên không đồng đều. Một phần nữa do
cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng được hết yêu cầu của công tác đổi mới. Do vậy
công tác triển khai và thực hiện chưa thật sự đi vào chiều sâu.


II. DỰ KIẾN PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI
THẦY CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO” HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2012 -2013:


- Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo mỗi CBGV,NV thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy
giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.


- Cụ thể hố hơn các tiêu chí đánh giá, xếp loại để làm cơ sở cho việc tổng kết cuộc
vận động này.


- Tham mưu với Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp trên.


- Tiếp tục làm tốt công tác vận động để mỗi thầy giáo, cô giáo nâng cao ý thức tự
học, tự rèn luyện.- Phát huy tính sáng tạo trong công tác quản lý cũng như trong công tác giảng dạy.
Trên đây là kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của tập thể CBGV,NV trường THCS Nhân Nghĩa cuối
học kỳ I - năm học 2012 - 2013.


Nơi nhận:


- PGD&ĐT huyện (b/c) HIỆU TRƯỞNG
- Chi bộ

×