Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

tải mẫu quyết định tăng lương chuẩn nhất mới nhất timviec365com

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.05 KB, 1 trang )

(1)

CƠNG TY KẾ TỐN VIỆT HƯNG
Số: 08/20XX-QĐ-TL


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 20XX
QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC


Về việc tăng lương cho Nhân viên
TỔNG GIÁM ĐỐC


Công ty …..


- Căn cứ Giấy chứng ĐKKD số 0106145319 ngày 08 tháng 04 năm 2013 về việc thành lập cơng
ty Kế tốn Việt Hưng


- Căn cứ Điều lệ Cơng ty Kế tốn Việt Hưng;


- Căn cứ hợp đồng lao động số 20/HĐLĐ-20X X, ngày 10 tháng 03 năm 20X X;


- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ơng/Bà Nguyễn Hoàng Nam đối với sự phát triển của
Công ty.


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Kể từ ngày 10 tháng 03 năm 20xx, mức lương chính thức của Ơng/Bà Nguyễn Hoàng
Nam sẽ là: 10.000.000 ( Bằng chữ: Mười triệu đồng).


Điều 2: Các ơng/bà Phịng Nhân sự, Phịng Tài chính Kế tốn và Ơng/Bà Nguyễn Hồng Nam


căn cứ quyết định thi hành.


Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC


Tổng Giám đốc (Ký, đóng dấu)
Như Điều 2

×