Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Mẫu Đơn xin nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên.docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.57 KB, 1 trang )

(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---ĐƠN XIN XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
Kính gửi: - Ban Giám hiệu;


- Phòng Quản trị Nhân sự.


Họ và tên:...
Chức danh/chức vụ:...
Đơn vị công tác:...
Thời gian công tác:...
Nhóm ngạch viên chức:...Mã ngạch:...
Thời gian nâng lương thường xuyên:………, bậc:……., hệ số:…...


Căn cứ Thông báo số /TB-... ngày..../.../....của Hiệu trưởng
Trường ... về việc xét nâng lương trước thời hạn năm ...;


Căn cứ thành tích đạt được từ năm …… đến năm …….. (đính kèm giấy
khen, bằng khen),


Nay Tơi kính đơn này đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và
(đơn vị) xem xét cho tôi được nâng lương trước thời hạn ……. tháng.


Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Ban Giám hiệu,
Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị).


×