Tải bản đầy đủ (.docx) (7 trang)

trường thcs hoàng xuân hãn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (104.67 KB, 7 trang )

(1)

PHÒNG GD&ĐT ………..
TRƯỜNG MG ………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………., ngày .. tháng .. năm 20…..


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN


Năm học ………


Họ và tên :


 Trình độ chun mơn: cử nhân MN
 Chức vụ : giáo viên .


 Nhiệm vụ được phân công : dạy lớp 5 tuổi.


Theo kế hoạch cá nhân đã được lãnh đạo phê duyệt ngày 20 tháng 10 năm 2016 bản
thân có những nhận xét,đánh giá chung và có những kết quả thực hiện,cũng như tự xếp loại
và đưa ra những đề xuất sau:


I/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
BDTX CỦA CÁ NHÂN


1. Thuận lợi:


- Được BGH triển khai nội dung và hình thức BDTX và bắt đầu thực hiện từ tháng 9 năm
2016, tham gia học tập đầy đủ các nội dung BDTX theo kế hoạch.- Các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cung cấp tài liệu học tập.


- Việc tìm kiếm tài liệu tham khảo trên các trang mạng trên internet khá thuận tiện,
đảm bảo cho việc tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung học tập được sâu sát hơn nên các bản
báo cáo thu hoạch các nội dung học tập được chi tiết và cụ thể hơn.(2)

- Một số chuyên đề chưa được học tập trung do không đủ thời gian, nên việc trao
đổi chuyên môn, nghiệp vụ giữa các đồng nghiệp còn hạn chế.


II/ KẾT QUẢ TỰ HỌC BDTX
1.Nội dung 1:Những vấn đề chung


(Khối kiến thức bắt buộc: Thời lượng 15 tiết):


- Bản thân nắm được nội cơ bản về đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên mầm
non,nhận diện được thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên mầm non hiện
nay và gần nhất là thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên mầm non trong
đơn vị mình cơng tác ,từ đây bản thân ý thức được trách nhiệm của giáo viên mầm non
trong việc phát triển đội ngũ nhà giáo,đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.


- Hiểu rõ hơn về quan niệm của chất lượng giáo dục mầm non,các thành tố cơ bản
tạo nên chất lượng giáo dục,những định hướng cơ bản về đổi mới quản lí chất lượng giáo
dục.Bản thân cũng ý thức hơn thể hiện trong việc đánh giá kiểm điịnh chất lượng của
trường trong tiêu chí 2.Vì thế ,bản thân càng khẳng định rằng đổi mới chất lượng quản lí
giáo dục nói chung,và giáo dục mầm non nói riêng,là một giải pháp quan trọng để từng
bước hình thành văn hóa chất lượng giáo dục và đào tạo ở Việt Nam.


- Nắm được nội dung cơ bản về quản lí sự thay đổi gồm có khái niệm,ngun tắc
,quy trình của việc quản lí sự thay đổi;nhận diện được vấn đề cơ bản của trẻ lớp mình


phụ trách trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học,tuyên truyền trao đổi với
các phụ huynh các biện pháp chăm sóc,giáo dục trẻ phát triển tồn diện chuẩn bị cho trẻ
vào lớp 1,không gây áp lực bắt trẻ học trước tuổi.


****Tự chấm điểm nội dung 1: điểm


2.Nội dung 2:Một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ giáo dục mầm non
(Khối kiến thức bắt buộc: Thời lượng 25 tiết):(3)

- Biết được nội dung phòng chống suy dinh dưỡng,thừa cân,béo phì.Vận dụng được
kiến thức bồi dưỡng của chuyên đề vào thực hiện phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ ,kết
hợp truyền thông tư vấn dinh dưỡng cho phụ huynh học sinh, đặt biệt là áp dụng cho 5 trẻ
trong lớp bị thừa cân, béo phì ,kết quả cho thấy tỉ lệ thừa cân giảm rõ rệt.


- Nắm được mục tiêu,nội dung,cách tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển nhận
thức cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi.


- Hiểu một số đặc điểm cơ bản ,mục tiêu ,cách tổ chức về thẫm mĩ của các hoạt động
tạo hình ,âm nhạc ….của trẻ từ dưới 1 tuổi đến trẻ 6 tuổi.Từ đây bản thân nắm được bức
tranh tổng thể về đặc điểm,mục tiêu của trẻ mầm non đặt biệt là trẻ 5-6 tuổi làm cơ sở để
bản thân lựa chọn nội dung phương pháp và cách thức tổ chức các hoạt động thẫm mĩ của
lớp mình.Là một giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5 tuổi bản thân nhận thức được rằng
phát triển thẫm mĩ là một trong 5 lĩnh vực phát triển toàn diện trẻ mầm non.Để giúp trẻ
phát triển cao nhất về thẫm mĩ giáo viên cần phải biết cách tổ chức các hoạt động giáo dục
phát triển thẫm mĩ cho trẻ mầm non.


- Nắm được khái niệm về kĩ năng xã hội,kĩ năng xã hội cần thiết cho trẻ mẫu giáo 5
tuổi chuẩn bị vào lớp 1,các mục tiêu,nội dung, phương pháp,hình thức,tổ chức vận dụng
vào việc xác định mục đích,lựa chọn nội dung,phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động
giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi phù hợp điều kiện thực tế của lớp mình phụ


trách.


****Tự chấm điểm nội dung 2: điểm


3. Nội dung 3 : Một số văn bản chỉ đạo về giáo dục mầm non
(Khối kiến thức bắt buộc: Thời lượng 20 tiết)(4)

- Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm
2016 "nêu cao tinh thần trách nhiệm,phong cách gương mẫu,nói đi đơi với làm".


- Nắm được nội dung một số văn bản, thông tư, chỉ thị, các quy định về giáo dục
mầm non. chính sách phát triển giáo dục mầm non, chương trình, mầm non mới, các hoạt
động chăm sóc giáo dục trẻ thuộc chương trình giáo dục mầm non.


- Nắm được đặc điểm cơ bản của lớp ghép, cách lập các loại kế hoạch giáo dục, cách
xây dựng kế hoạch giáo dục năm học, KHGD chủ đề, KHGD tuần


của lớp MG ghép dựa vào Chương trình GDMN, chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và điều kiện cụ
thể của trường, lớp.


****Tự chấm điểm nội dung 3 : điểm
4. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết 04 nội dung


a. MÔ ĐUN 1: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT,MỤC TÊU
VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI Ở TRẺ MẦM NON VỀ THỂ CHẤT


- Về kiến thức. Đặc điểm phát triển thể chất của trẻ .Biết được các yếu tố ảnh hướng
đến thể chất cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến các cơ quan trên cơ thể trẻ khi tập
luyện,hiểu được những muc tiêu về giáo dục thể chất,nắm được các kết quả mong đợi.- Về kĩ năng: bản thân đã vận dụng được các mục tiêu,đặc điểm và kết quả mong đợi
về thể chất của trẻ v q trình chăm sóc,giáo dục (xây dựng KHCĐ,tuần,ngày) ở lớp
mình.


- Kết quả : thể hiện trên kết quả đánh giá của cuối chủ đề,ngày.các trẻ trong lớp đạt
phát triển thể chất cao hơn.


*Gíao viên tự chấm điểm:


Nội dung đánh giá Điểm đạt


Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định


Vận dụng vào quá trình giảng dạy và giáo dục
Tổng điểm(5)

- Về kiến thức. Đặc điểm phát triển thẫm mĩ của trẻ .Biết được các yếu tố ảnh hướng
đến thể chất cũng như các yếu tố ảnh hưởng,hiểu được những muc tiêu về giáo dục thẫm
mĩ,nắm được các kết quả mong đợi.


- Về kĩ năng: bản thân đã vận dụng được các mục tiêu,đặc điểm và kết quả mong đợi
về thẫm mĩ của trẻ v q trình chăm sóc,giáo dục (xây dựng KHCĐ,tuần,ngày) ở lớp
mình.


- Kết quả : thể hiện trên kết quả đánh giá của cuối chủ đề,ngày.các trẻ trong lớp đạt
phát triển thẫm mĩ cao hơn.


*Gíao viên tự chấm điểm:


Nội dung đánh giá Điểm đạtTiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định


Vận dụng vào q trình giảng dạy và giáo dục
Tổng điểm


c. MƠ ĐUN 7 : MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CHO TRẺ MẦM NON


- Về kiến thức. nắm được vai trò,mục tiêu,các nguyên tắc xây dựng môi trường giáo
dục cho trẻ,cách tổ chức môi trường giáo dục cho trẻ.


- Về kĩ năng: bản thân đã vận dụng được thiết lập môi trường trong và ngồi lớp
học,sử dụng các điều kiện có sẵn để xây dựng mơi trường của lớp học mình.


- Kết quả : thể hiện trên môi trường của lớp học trẻ trở nên hứng thú,tích cực,sáng
tạo và phát huy khả năng của mình hơn trong các hoạt động do cơ tổ chức.


*Gíao viên tự chấm điểm:


Nội dung đánh giá Điểm đạt


Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định


Vận dụng vào q trình giảng dạy và giáo dục
Tổng điểm


d. MƠ ĐUN 28 : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ GIÁO DỤC THEO
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU


- Về kiến thức. các khái niệm về TBDH,TBDHMN,vai trò của chúng,sự ảnh hưởng


của TBDH đến sự phát triển tâm sinh lí,liệt kê được danh mục ĐDĐC,TBDH tối thiểu.(6)

- Kết quả : Khi nắm được các kiến thức của mô đum tôi sử dụng dể dàng và hiệu quả
hơn trong quá trình giảng dạy,phát huy hết hiệu quả của đồ dùng,giúp trẻ hứng thú,say mê
trong các hoạt động của lớp.


*Gíao viên tự chấm điểm:


Nội dung đánh giá Điểm đạt


Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định


Vận dụng vào quá trình giảng dạy và giáo dục
Tổng điểm


III/ KẾT QUẢ XẾP LOẠI
1.Điểm nội dung 1: điểm
2.Điểm nội dung 2: điểm
3.Điểm nội dung 3: điểm
4.Điểm nội dung 4: điểm


*TỔNG ĐIỂM TB BDTX: điểm ,xếp loại :
IV/ NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:


*Tổ trưởng tổ chuyên môn nhận xét,đánh giá,xếp loại:


………
………
………
………


………
………
………..
………..
………..


*Hiệu trưởng nhận xét,đánh giá,xếp loại:(7)

………
………
……….
………
………..
………..
………..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×