Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 10 môn hóa theo ma trận và bản đặc tả

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (175.79 KB, 2 trang )

(1)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI


TỔ HÓA SINH KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021Mơn: Hóa học 10
Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian phát đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề 123


Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1, O=16, Cl=35,5, Na=23, Mg=24, Al=27, Fe=56, Ba=137,
Ag=108, N=14.


PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM – 28 CÂU)


Câu 1.Đơn chất halogen nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường và có màu vàng lục?


A. Flo. B. Brom. C. Iot. D. Clo.


Câu 2.Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl thu được kết tủa màu


A. vàng. B. trắng. C. xanh. D. tím.


Câu 3.Cho các chất sau: MgCO3, NaOH, CuO, Ag, NaHCO3, SiO2, NaHSO4. Số chất tác dụng được với


dung dịch HCl là


A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.


Câu 4.Nước Gia-ven có ứng dụng tẩy trắng vải, sợi, giấy là do thành phần nào sau đây?


A. NaCl. B. CaOCl2. C. NaClO. D. NaCl và H2O.Câu 5.Nguyên tử nào sau đây có bán kính lớn nhất?


A. Flo. B. Clo. C. Iot. D. Brom.


Câu 6.Cho các phát biểu sau:


(a) Ở điều kiện thường oxi là chất khí khơng màu, mùi xốc;
(b) Oxi có tính oxi hóa mạnh, mạnh hơn so với ozon;
(c) Oxi và ozon đều là những chất khí tan tốt trong nước;
(d) Trong khí quyển, ozon được tạo thành khi có sự phóng điện;
(e) Ozon oxi hóa được tất cả các kim loại tạo hợp chất oxit.
Số phát biểu đúng là


A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.


Câu 7.Dẫn khí hidroclorua vào dung dịch quỳ tím, dung dịch chuyển sang màu


A. trắng. B. đỏ. C. vàng. D. xanh.


Câu 8.Cho dãy các axit: HCl, HI, HBr, HF. Axit mạnh nhất trong dãy là


A. HCl. B. HF. C. HI. D. HBr.


Câu 9.Cho 0,1 mol BaCl2 tác dụng với 0,3 mol AgNO3. Khối lượng kết tủa thu được là


A. 28,7 gam. B. 21,525 gam. C. 14,35 gam. D. 43,05 gam.


Câu 10.Nguyên liệu để sản xuất Cl2 trong công nghiệp làA. Na2SO4. B. HCl. C. KMnO4. D. NaCl.


Câu 11.Bổ sung muối ăn có chứa iot để phịng tránh bệnh bướu cổ. Thành phần iot trong muối ăn có
cơng thức phân tử là


A. NaI. B. I2. C. HI. D. Na2SO4.


Câu 12.Số nguyên tử oxi trong phân tử ozon là


A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.


Câu 13.Trong phân tử nhôm oxit, tỉ lệ số nguyên tử nhôm và nguyên tử oxi là


A. 3 : 1. B. 2 : 1. C. 2 : 3. D. 3 : 2.


Câu 14.Muối NaClO có tên là


A. natri hipoclorit. B. natri clorat. C. natri hipoclorơ. D. natri hipoclorat.
Câu 15.Công thức phân tử của clorua vôi là


A. Ca(OH)2 và CaO. B. CaOCl2. C. Cl2.CaO. D. CaCl2.


Câu 16.Ứng dụng nào sau đây không đúng?
A. Oxi được dùng trong công nghiệp luyện thép.
B. Oxi được dùng để tẩy trắng bột giấy.


C. Ozon được dùng để khử trùng nước sinh hoạt.
D. Ozon được dùng để tẩy trắng tinh bột.(2)

Câu 18.Cấu hình electron lớp ngồi cùng của ngun tử các nguyên tố nhóm halogen là


A. ns2np6. B. ns2np3. C. ns2np5. D. ns2np4.


Câu 19.Các chất có thể cùng tồn tại trong cùng một hỗn hợp là


A. H2 và F2. B. HI và dung dịch NaOH.


C. Na2O và dung dịch HBr. D. Cl2 và O2.


Câu 20.Chất có thể dùng để làm khơ khí HCl ẩm là


A. CaCO3. B. P2O5 khan. C. CaO khan. D. NaOH khan.


Câu 21.Đốt cháy hoàn tồn 3,6 gam Mg cần V lít khí oxi (ở đktc). Giá trị tối thiểu của V là


A. 3,36. B. 1,68. C. 0,672. D. 2,688.


Câu 22.Halogen có tính oxi hóa mạnh nhất là


A. Cl2. B. I2. C. F2. D. B2.


Câu 23.Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?


A. Al. B. Cu(OH)2. C. Ag. D. KMnO4.


Câu 24.Trong nhóm halogen, từ flo đến iot tính oxi hóa giảm dần do


A. số electron hóa trị tăng dần. B. nguyên tử khối tăng dần.
C. bán kính nguyên tử giảm dần. D. độ âm điện giảm dần.
Câu 25.Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z như sau:Các chất X, Y, Z lần lượt là


A. HBr, Ba(OH)2, KCl. B. HI, Ba(OH)2, KBr.


C. HBr, AgNO3, I2. D. HCl, AgNO3, KBr.


Câu 26.Để trung hồ 100 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng là
A. 0,4 lít. B. 0,6 lít. C. 0,3 lít. D. 0,5 lít.


Câu 27.Cl2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa khi tác dụng với


A. dung dịch KI. B. dung dịch FeCl2.


C. dây sắt nóng đỏ. D. dung dịch NaOH loãng.
Câu 28.Halogen nào sau đây tác dụng với hidro khó khăn nhất?


A. Br2. B. Cl2. C. I2. D. F2.


PHẦN 2: TỰ LUẬN (3 ĐIỂM – 4 CÂU)


Câu 1. (1,0 điểm): Viết các phương trình hóa học hồn thành dãy chuyển hóa sau (mỗi mũi tên tương ứng
với một phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện nếu có):


NaCl ⃗(1) HCl (2) Cl2(3) Br2(4) HBrO


Câu 2. (1,0 điểm): Hỗn hợp X gồm Fe và FeO. Hòa tan 17,52 gam X vào 100 gam dung dịch HCl vừa đủ
thu được 2,688 lít khí (đktc) và dung dịch Y.


a. Tính khối lượng của Fe trong hỗn hợp X.
b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch Y.Câu 3. (0,5 điểm): Muối ăn có lẫn Na2CO3 và NaHCO3, làm thế nào để thu được muối ăn tinh khiết? Giải


thích cách làm.


Câu 4. (0,5 điểm): Cho hỗn hợp X gồm Mg và Al phản ứng hoàn tồn với 4,48 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y
gồm Cl2 và O2 có tỉ khối hơi so với hidro là 25,75 thu được 16,6 gam chất rắn Z chỉ gồm các muối clorua

×