Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

đề cương ôn tập các môn khối 9 lần 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.36 KB, 2 trang )

(1)

ĐỀ 2
Câu 1:


1) Rút gọn các biểu thức:


A =


4


2 75 5 48 300 27


5


  


; B =


−10¿2.3
¿
3−√5¿2


¿
¿
√¿


; C =


3 4


7
2x x x


x x


 


 
2) Giải phương trình:
a)

4 x


2


− 4 x +1=3


b) 3x2 – 7x – 10 = 0 c)


2 6
3
5 2
x
x x

 
 


Câu 2: Trong cùng một hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P): y =1
4


x2 và đường thẳng (d): y = mx –


2m – 1.


a) Tìm điều kiện của x để hàm số y =


1
4


x2 đồng biến, nghịch biến?


b) Vẽ (P).


c) Tìm m sao cho (d) tiếp xúc với (P).
Câu 3: Giải hệ phương trình:


a)


3 4 1


5 4
x y
x y
 
 
b)


3 5 1


2 7 20


x y
x y
 


 
c)
3 5
2
2 2


1 1 8


2 2 15


x y x y
x y x y

 

  


Câu 4: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:


Hai người làm chung một cơng việc thì hết 1 giờ 12 phút. Họ làm với nhau được 30 phút thì một
người phải làm việc khác, người cịn lại phải làm them 45 phút nữa thì xong 75% cơng việc. Hỏi
mỗi người làm một mình thì hết bao nhiêu thời gian để xong cơng việc đó?


Câu 5: Viết phương trình đường thẳng(d), biết (d) đi qua hai điểm A(3;7) và B(2;3).
Câu 6: Cho hàm số y = 3x – 2.


a) Hàm số đã cho đồng biến hay nghịch biến? Vì sao?
b) Vẽ đồ thị của hàm số.


c) Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y = 3x – 2 và y = - x – 10


- Học sinh tự làm bài ở nhà, nộp lại cho giáo viên bộ môn hoặc GVCN bằng zalo, facebook hoặc theo
địa chỉ trang web của trường là thptganhhao.sgddtbaclieu.edu.vn


- Hạn cuối nộp bài là ngày 25/04/2020.
- Giáo viên lấy điểm miệng hoặc 15 phút.(2)×