Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Mẫu báo cáo, bài 11 - Sinh học 10 - Đỗ Minh Hưng - THƯ VIỆN SINH HỌC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.43 KB, 2 trang )

(1)

Trường THPT Thoại Ngọc Hầu
Lớp:


Nhớm: ……….
………..


BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM


§11. Thí Nghiệm Co và Phản Co Nguyên Sinh
I – Yêu cầu cần đạt:


- Làm được tiêu bản tạm thời: tiêu bản đẹp, quan sát tốt.


- Vẽ hình các tế bào (diển hình) trong các giai đoạn khác nhau: bình thường, co lõm, co lồi.
- Giải thích được hiện tượng co và phản co nguyên sinh.


II – Hiện tượng và giải thích


1 – Tế bào ở trạng thái bình thường:


2 – Co ngun sinh lõm:


Mơ tả: ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...
...(2)

3 – Co nguyên sinh lồi:


4 – Hiện tượng phản co nguyên sinh:


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

×