Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Bài 17. Quang hợp - Ngân Hàng Câu Hỏi - Đỗ Minh Hưng - THƯ VIỆN SINH HỌC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (55.67 KB, 2 trang )

(1)

Bài 17. Quang hợpCâu 1: Trong chu trình C3, chất kết hợp với CO2 đầu tiên là


A. anđêhit phôtphoglixêric (AlPG) - một phân tử có 3 cacbon.


B. ribulơzơđiphơt phat (RiDP) - một phân tử có 3 cacbon.


C. ribulơzơđiphơt phat (RiDP) - một phân tử có 5 cacbon.


D. anđêhit phơtphoglixêric (AlPG) - một phân tử có 5 cacbon.


Câu 2: Những nhóm sinh vật có khả năng quang hợp là


A. thực vật, tảo, vi khuẩn và một số nấm.


B. thực vật, tảo và vi khuẩn.


C. thực vật, tảo, vi khuẩn và một số động vật nguyên sinh đơn bào.


D. thực vật, tảo và một số vi khuẩn.


Câu 3: Đặc điểm nào không đúng khi mô tả về pha sáng?


A. Trong pha sáng năng lượng ánh sáng được biến đổi thành năng lượng trong các phân tử
ATP và NADPH.


B. Diễn ra ở chất nền của lục lạp.


C. Chỉ diễn ra khi có ánh sáng.D. Pha diễn ra ở màng tilacôit.


Câu 4: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau:
Quang hợp có vai trị quan trọng là ...(1)..., ...(2)... và duy trì ...(3)... trong khí quyển.


A. 1. chuyển hóa năng lượng hóa học; 2. tổng hợp nên chất hữu cơ; 3. sự cân bằng hàm
lượng CO2 và O2.


B. 1. chuyển hóa năng lượng ánh sáng; 2. tổng hợp nên chất hữu cơ; 3. sự cân bằng hàm
lượng CO2 và O2..


C. 1. chuyển hóa năng lượng nhiệt; 2. tổng hợp nên chất hữu cơ sự cân bằng hàm lượng
CO2 và O2.


D. 1. chuyển hóa năng lượng ánh sáng; 2. tổng hợp nên chất hữu cơ; 3. sự cân bằng hàm
lượng H2O và O2.


Câu 5: Pha tối của quang hợp diễn ra ở


A. màng ngoài của lục lạp. B. màng trong của lục lạp.


C. màng tilacôit. D. chất nền lục lạp.


Câu 6: Trong quang hợp O2 được sinh ra từ


A. CO. B. H2O và CO2. C. CO2. D. H2O.


Câu 7: Chọn từ, cụm từ điền vào chỗ trống trong câu sau: Ở thực vật, pha sáng diễn ra ở ...
(1)... của lục lạp. Pha sáng tạo ra ...(2)... và NADPH để cung cấp cho pha tối.A. 1. màng tilacôit; 2. ATP. B. 1. chất nền lục lạp; 2. ATP.


C. 1. màng tilacôit; 2. ADP. D. 1. chất nền lục lạp; 2. ADP.


Câu 8: Quang hợp gồm 2 pha là(2)

B. pha sáng và pha tối.


C. pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng và pha tổng hợp ATP.


D. pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng và pha cố định CO2.


Câu 9: Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là


A. hợp chất có 3 cacbon. B. 3 phân tử CO2.


C. hợp chất có 3 ơxi. D. hợp chất có 2 cacbon.


Câu 10: Phân tử chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp là


A. các sắc tố quang hợp. B. NADH và FADH2.


C. ADP. D. NAD và FAD.


Câu 11: Phát biểu nào đúng trong các câu dưới đây?


A. Con người không thể can thiệp vào sự tạo thành các sản phẩm quang hợp. (3)


B. Pha tối của quang hợp xảy ra trong cơ chất (chất nền) của lục lạp, không cần ánh sáng
nhưng lại cần CO2 và hệ enzim có trong cơ chất của lục lạp. (1)C. Diễn biến của các con đường tổng hợp các chất hữu cơ trong pha tối không phụ thuộc
vào các điều kiện bên ngoài. (2)

×