Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Thời khóa biểu phụ đạo hs K8-9-HK II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.4 KB, 2 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS VĨNH PHÚC LỊCH PHỤ ĐẠO HỌC SINHH

ỌC K

Ì II - N

ĂM H

ỌC 2011-2012 – KHỐI 8 - 9


Tuần 21: 30/1

4/2; Tuần 25: 27/2

3/3 ; Tuần 29: 26/3

31/3 ; Tuần 33: 23/4

28/4Lớp
Thứ


91


92 93 94 95 96 97 98


SÁU


TIẾT 5 TỐN


(B.LAN)


HĨA
(X.MAI)


TỐN
(K.HOA)


HĨA
(PHƯƠNG)(T.TRANG)
(HIỀN)


VĂN
(RỐT)


TỐN
(TUẤN)


Lớp
Thứ


81 8


2 83 84 85 86 87


SÁU


TIẾT 5 VĂN


(K.LOAN)(KIM)


HĨA
(THIÊM)


TỐN
(B.THỦY)TỐN
(K.NHƯ)


VĂN
(KHANH)


VĂN
(K.HÙNG)


Tuần 22: 6/2

11/2;Tuần 26: 5/3

10/3 ; Tuần 30: 2/4

7/4 ; Tuần 34: 30/4

5/5Lớp
Thứ


91


92 93 94 95 96 97 98


SÁU


TIẾT 5 VĂN


(RỐT) (T.TRANGLÝ (K.HÙNG)VĂN (HƯƠNG)TOÁN (X.MAI)HĨA (TUẤN)TỐN (B. LAN)TỐN (MỸ)VĂN


Lớp


Thứ 8


1 82 83 84 85 86 87


SÁU


TIẾT 5 HÓA


(N.PHƯƠNG


VĂN
(K.LOAN)(KIM)


VĂN
(KHANH)(XUYẾT)(HIỀN)(2)

Tuần 23: 13/2

18/2; Tuần 27: 12/3

17/3 ; Tuần 31: 9/4

14/4 ; Tuần 35: 7/5

12/5;Lớp


Thứ 9


192 93 94 95 96 97 98


SÁU


TIẾT 5 HÓA


(N.PHƯƠNG) (K.HÙNG)VĂN (XUYẾT)LÝ (RỐT)VĂN (MỸ)VĂN (THU)HÓA (T.TRANG)LÝ (HIỀN)LÝ


Lớp
Thứ


81


82 83 84 85 86 87


SÁU


TIẾT 5


(KIM)


TỐN
(H.ANH)


TỐN
(K.HOA)


HĨA
(THẢO)VĂN
(KHANH)


TỐN
(TUẤN)


TỐN
(K.NHƯ)


Tuần 24: 20/2

25/2; Tuần 28: 19/3

24/3 ; Tuần 32: 16/4

21/4 ; Tuần 36: 14/5

19/5;Lớp


Thứ 9


1 9


2 93 94 95 96 97 98


SÁU


TIẾT 5


(T.TRANG) (H.ANH)TỐN (THIÊM)HĨA (XUYẾT)LÝ (HƯƠNG)TỐN VĂN(MỸ) (X.MAI)HĨA (THU)HĨA


Lớp
Thứ


8182 83 84 85 86 87


SÁU


TIẾT 5 TỐN


(B.THỦY)


HĨA
(N.PHƯƠNG


VĂN
(K.LOAN)(KIM)


HĨA
(THẢO)


HĨA
(THUẬN)(HIỀN)
Bến Tre, ngày 30 tháng 1 năm 2012


PHÓ HIỆU TRƯỞNG


×