Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

đề cương ôn tập hkii năm học 2019 2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.05 KB, 2 trang )

(1)

CẤU TRÚC THI HỌC KÌ II MƠN ĐỊA 8


NĂM HỌC: 2019 – 2020(

Hình thức kiểm tra: kiểm tra kết hợp TL và TNKQ

)Thời gian: 45 phútCấp độ
Tên chủ đề


(nội dung, bài, chương…)


Nhận biết Thông hiểu Vận dụng


TNKQ (số
câu/điểm)
TL (số
câu/điểm)
TNKQ (số
câu/điểm)
TL (số
câu/điểm)
TNKQ
(số
câu/điểm)
TL (số
câu/điểm)
Mức độ
thấp
Bài 23: Vị trí, giới hạn hd lãnh thổ VNBài 24: Vùng biển VN


Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản VN
Bài 28, 29: Đặc điểm địa hình VN


Bài 31, 32: Đặc điểm khí hậu VN; đặc điểm các mùa..
Bài 33,34: Đặc điểm sơng ngịi VN


Bài 37: Đặc điểm sinh vật VN
Bài 38: Đất và sinh vật VN


10 câu/ 3 điểm 1 câu /2điểm 5 câu/1,5 điểm 1 câu / 2 điểm 5 câu /
1,5điểm


Tổng số câu:13 hoặc 14 câu
Tổng số điểm: 10


- 1 câu tự luận/2đ
- 10 câu trắc nghiệm/ 3đ
Số câu: 11


Số điểm: 5; tỉ lệ: 50 %


- 1 câu tự luận/ 2đ


- 05 câu trắc nghiệm/ 1,5đ
Số câu: 6


Số điểm: 3,5; tỉ lệ: 35 %
(2)×