Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Dap an on tap Hoa 9 dot 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (118.1 KB, 2 trang )

(1)

Trường THCS Hoàng Hoa Thám


ĐÁP ÁN PHIẾU ÔN TẬP HÓA 9 ( Đợt 5 )
---***---Câu 1: Kim loại dẫn điện tốt nhất là :


A. Cu B. Al C. Ag D. Au


Câu 2: Kim loại nào được dùng làm dây dẫn điện cao thế ?


A. Cu B. Al C. Fe D. Zn


Câu 3: Dãy kim loại nào được sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học:
A. Mg, Ag, Fe, Cu, Al B. Ag, Cu, Fe, Al, Mg


C. Mg, Al, Cu, Fe, Ag D. Mg, Al, Fe, Cu, Ag
Câu 4: Cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra sản phẩm là chất khí ?


A. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch BaCl2


B. Dung dịch Na2CO3 và dung dịch HCl


C. Dung dịch KOH và dung dịch MgCl2


D. Dung dịch KCl và dung dịch AgNO3


Câu 5:Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH ?


A. Mg B. Al C. Fe D. CuCâu 6: Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách:
A. Dùng cacbon để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao


B. Điện phân dung dịch AlCl3


C. Điện phân Al2O3 nóng chảy


D. Dùng Na đẩy Al ra khỏi dung dịch AlCl3


Câu 7:Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết từng kim loại đựng trong lọ riêng biệt Al, Fe, Cu


A. Dung dịch HCl B. Dung dịch NaOH


C. Dung dịch HCl và dung dịch NaOH D. dung dịch muối CuCl2 và giấy quỳ tím


Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2,4 g kim loại M (II) bằng oxi, thu được 3,36 g oxit. Kim loại M là:


A. Mg B. Ca C. Zn D. Cu


Câu 9:Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong dung dịch (có xảy ra phản ứng hóa học) ?
A. Al + dung dịch H2SO4đặc , nguội B. Al + HCl loãng


C. Fe + dung dịch MgSO4 D. Fe + dung dịch H2SO4đặc, nguội


Câu 10: Có 4 kim loại X, Y, Z, T. Để xác định thứ tự hoạt động hóa học của chúng, người ta
thực hiện thí nghiệm và thấy kết quả như sau:


- Kim loại X đẩy được Z ra khỏi dung dịch muối
- Kim loại Y đẩy được X ra khỏi dung dịch muối
- Kim loại T đẩy được Y ra khỏi dung dịch muốiThứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học của các kim loại trên lần lượt là:


A. X, Y, Z, T B. T, Y, X, Z C. Z, X, Y, T D. T, Z, Y, X
Câu 11: Cho 1,63 g hỗn hợp X gồm Na, K tác dụng hết với H2O, thu được 0,56 lít H2 (đktc).


Thành phần % khối lượng của Na trong X là:


A. 28,22 % B. 33,67 % C. 66,33 % D. 71,78 %


Câu 12: Dung dịch nào sau đây tác dụng với Fe nguyên chất:(2)

Câu 13:Lần lượt cho kim loại Al vào từng ống nghiệm chứa các dung dịch riêng biệt sau: MgSO4,


CuSO4, AgNO3, HCl, NaOH, KCl.


Số thí nghiệm có phản ứng hóa học tạo ra kim loại là:


A. 5 B. 2 C. 4 D. 3


Câu 14: Cho 1,84 g hỗn hợp X gồm Cu, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng dư, sau phản


ứng thu được 0,672 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là:


A. 0,16 g B. 0,72 g C. 1,28 g D. 1,68 g


Câu 15: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Na và Al vào H2O thu được 8,96 lít H2 (đktc). Nếu cho m


gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 12,32 lít H2 (đktc).Giá trị của m là:


A. 12,7 B. 14,05 C. 21,1 D. 28,3


Câu 16: Phát biểu nào sau đây SAI ?


A. Kim loại Ag phản ứng với dd H2SO4 lỗng


B. Kim loại Al KHƠNG phản ứng với dd NaCl
C. Kim loại Na phản ứng mạnh với nước


D. Kim loại Cu không tan trong nước ở nhiệt độ thường
Câu 17: Cho các phát biểu sau:


a. Nguyên tắc chung sản xuất thép là dùng khí CO để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò
luyện kim


b. Thép là hợp kim của Fe với C và một số nguyên tố khác, trong đó hàm lượng C từ 2-5 %
c. Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách dùng Mg để đẩy Al ra khỏi dung dịch


muối nhôm


d. Al và Fe đều không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội


Số phát biểu đúng là:


A. 1 B. 3 C. 2 D. 4


Câu 18: Ở điều kiện thường, hai kim loại nào sau đều tác dụng với dung dịch HCl , giải phóng
khí H2 ?A. Au và Ag B. Al và Cu C. Mg và Fe D. Zn và Ag


Câu 19: Cho một lá đồng dư vào 100 ml AgNO3 nồng độ x mol/l. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn


toàn, khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g so với ban đầu. Giả thiết toàn bộ lượng Ag tạo ra bám
hết vào lá đồng. Giá trị của x là:


A. 0,2 B. 0,3 C. 0,4 D. 0,5


Câu 20: Một hỗn hợp Y ở dạng bột gồm Al và Fe. Trộn đều hỗn hợp Y rồi chia làm 2 phần bằng
nhau:


- Cho phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng dư thu được 0,784 lít H2


- Cho phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 0,336 lít khí H2


Biết các phản ứng xảy ra hồn tồn, thể tích khí đo ở đktc. Phần trăm khối lượng Fe trong Y là:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×