Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

kh bdtx kim oanh hoàng thị thanh huyền website của trường thcs tiền an

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (116.89 KB, 5 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS TIỀN AN
TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tiền An, ngày 20 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN


NĂM HỌC 2018-2019Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THỊ KIM OANH
Ngày sinh: 30/8/1980


Ngày vào ngành: 5/11/2004
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành : Mĩ Thuật


I-Những căn cứ xây dựng kế hoạch:


- Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo vế việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
trung học cơ sở.


- Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên nầm
non, phổ thông và giáo dục thường xuyên .


- Thực hiện Công văn số 871/SGD&ĐT – GDTX ngày 26/6/2018 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai công tác BDTX năm học 2018-2019.- Căn cứ vào công văn số 459/ KH- PGD&ĐT năm học 2018-2019 của phòng GD&
ĐT thành phố Bắc Ninh, ngày 12 tháng 09 năm 2018


- Căn cứ vào kế hoạch số upload.123doc.net/KH- NT về Kế hoạch chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ năm học 2018 -2019 trường THCS Tiền An T.P Bắc Ninh.


- Căn cứ vào thực tế của cơ sở Trường THCS Tiền An tổ Khoa học xã hội và nhu cầu
Tôi tự xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 như sau:
II. Nội dung cơ bản của kế hoạch:


A. Mục đích yêu cầu:


- Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế,
xã hội. Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học,
năng lực giáo dục và năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu
cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao
chất lượng giáo dục của toàn cầu.(2)

- Sau đợt bồi dưỡng, giáo viên có kĩ năng thành thạo trong việc sử dụng thiết bị dạy
học, kiểm tra đánh giá học sinh, có kĩ năng tổ chức các họat động trong quá trình giảng
dạy.


- Xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch và thực hiện
đảm bảo chất lượng, hiệu qủa, thiết thực


B. Nội dung :


B.1. Khối kiến thức bắt buộc:


1. Nội dung bồi dưỡng 1 : Khoảng 30 tiết /năm học /GVBồi dưỡng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện
chương trình về hành động về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo , đáp ứng
u cầu cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
XHCN và hội nhập quốc tế, thời sự trong nước và quốc tế.


- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh đặc biệt là của thành phố Bắc
Ninh hoặc địa phương nơi công tác.


- Các văn bản chỉ đạo năm học của bộ GD - ĐT ; Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực
hiện năm học của Bộ GD-ĐT ; Các văn bản của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT thành phố
về GD&ĐT.


2. Nội dung bồi dưỡng 2 : 30 tiết /năm học/ GV


- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho GV các cấp, các nội dung về đáp ứng
yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương, đáp ứng việc đổi mới phương
pháp giảng dạy của năm học theo công văn số 1027/ SGDĐT- GDTrH về chỉ đạo kế
hoạch đổi mới phương pháp dạy học .


- Bồi dưỡng chuyên đề theo cấp học từ tổ chuyên mơn, phịng, sở GD&ĐT và mơn học.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học.


- Bồi dưỡng thông qua việc học tập, trao đổi,rút kinh nghiệm qua dự giờ của giáo viên
trong nhà trường, nhóm, cụm, tồn thành phố hoặc của sở GD-ĐT tổ chức.


B.2.Khối kiến thức tự chọn :


Nội dung bồi dưỡng 3 (Khối kiến thức tự chọn): 60 tiết /năm học/GV-- Căn cứ thông tư số 31/2011/TTGV--BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
trung học cơ sở, tôi học theo các mã mo đun do trường, tổ chuyên môn lựa chọn , đồng
thời căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, khả năng và năng lực của bản thân tôi xin
chọn học các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn sau để tự bồi dưỡng (trong
chương trình BDTX ban hành theo các thơng tư tương ứng) trong năm học 2018 – 2019
như sau :(3)

hiện hồn thành chú
Mơ đun 37


THCS


( Trường chọn )


Giáo dục vì sự phát triển
bền vững (PTBV) ở
trường THCS.


Tháng 10/2018 Tháng 10/2018


Mô đun 20
THCS
( Tổ chọn )


Sử dụng các thiết bị dy
hc.


Thỏng 11/2018 Thỏng 11/2018Mụ un 13
THCS .
( Cá nhân chọn)


Nhu cầu và động lực học
tập của học sinh THCS
trong xây dựng kế hoạch
dạy học


Tháng 1, tháng
2 năm 2019


Tháng 2 năm
2019


Mụ un 29
THCS


( Cá nhân chọn)


Giỏo dc hc sinh THCS
thông qua các hoạt động
giáo dục


Tháng 3 / 2019 Tháng 3/ 2019


C. Hình thức, tài liệu BDTX:
C.1 Hình thức thực hiện :


1. Bồi dưỡng thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm tự học, thực hành, hệ thống


hóa kiến thức trong chương trình bồi dưỡng thường xun; có cơ hội được trao đổi về
chun mơn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.


2. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn : sinh hoạt chuyên môn của tổ,
nhóm, của các cụm trường trong thành phố.


3. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng
nghiệp.


4. Bồi dưỡng thơng qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt
tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường và chủ yếu là lấy
việc tự học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập đưa vào tài
liệu dạy học bộ mơn


5. Bồi dưỡng thơng qua theo hình thức học tập từ xa : qua mạng Internet, qua
Trường học kết nối. Bồi dưỡng thông qua tham gia các cuộc thi, các hoạt động ngoại
khóa trải nghiệm cùng học sinh…..


C.2 Tài liệu bồi dưỡng : Sử dụng tài liệu bồi dưỡng do các cơ sở giáo dục thực hiện
nhiệm vụ bồi dưỡng biên soạn, tự khai thác.(4)

Duyệt của BGH Duyệt của Tổ CM Người lập kế hoạch


Nguyễn Thị Kim Oanh

(5)×