Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (96.61 KB, 3 trang )

(1)

Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng


Công ty …….. ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: …./QĐ-BGTSCĐ ………, ngày …… tháng …… năm 20
QUYẾT ĐỊNH


Về việc bàn giao tài sản cố định


GIÁM ĐỐC CÔNG TY … ……


Căn cứ vào………
Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi kiểm tra, một số tài sản cố định của công ty


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Bàn giao các tài sản cố định sau của công ty vào sử dụng gồm:
1.Tên: TSCĐ………
Loại:………..………
Nhãn hiệu: ………..………
Nước sản xuất: ………
Năm sản xuất: ………
Công suất (diện tích thiết kế):………. ………


Nguyên giá tài sản cố định:(2)

- Tài liệu kỹ thuật kèm theo (nếu có):……. ………
Dụng cụ, phụ tùng kèm theo (nếu có):….. ………


2. Tên:


TSCĐ………
Loại:………..………
Nhãn hiệu: ………..


………
Nước sản xuất:


……….
Năm sản xuất:


……….
Công suất (diện tích thiết kế):………. ………
Nguyên giá tài sản cố định:


- Giá mua:……… ………
- Chi phí vận chuyển:………...


- Nguyên giá tài sản cố định:………. ………
-Tài liệu kỹ thuật kèm theo (nếu có):……. ………
Dụng cụ, phụ tùng kèm theo (nếu có):….. ………
Điều 2. Giám đốc cơng ty, Kế tốn trưởng cùng các phịng ban có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP


LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
--


Giám đốc(3)×