Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Kiem tra 15 phut sinh 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (127.29 KB, 2 trang )

(1)

Trờng THCS Minh Đức Thứ ... ngày... tháng 9 năm 2013
Họ và tên: ...


Lớp 9...


Kiểm tra 15 phút
Môn: Sinh học 9(ề chẵn)


Cõu 1:(4,0) Khoanh trũn vào chữ cái đứng trớc đáp án đúng:
1. Người ta sử dụng phộp lai phõn tớch nhằm:


a.Để phân biệt thể đồng hợp với thể dị hợp b.Để nâng cao hiệu quả lai


c.Để tìm ra các cá thể đồng hợp trội d. Để tìm ra các cá thể đồng hợp lặn


2. Kiểu gen nào sau đây đợc xem là thuần chủng?


a) AABB b) AAbb c) aaBB d) Cả a, b, c đúng


3. ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả đỏ, gen b quy
định quả vàng. Cây thấp vàng sẽ có kiểu gen là:


a) aaBb b) aabb c) AABB d)AAbb


4. Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là:


a) Sinh sản vô tính c) Sinh sản sinh dỡng


b) Sinh sản hữu tính d) Sinh sản nẩy chồi


5. ở chó lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Cho chó thuần chủng lông ngắn lai với lông dài thì F1 sẽ:a) Toàn lông ngắn c) Toàn lông dài


b) 1 lụng ngn: 1 lụng di d) 3 lông ngắn: 1 lông dài
6. Chọn kết quaỷ sai ở giao tử của F1 trong sơ đồ lai sau :


P AABB x aabb
G p AB ab
F1 AaBb


Gf1 :


a) AB b) Ab c) aB d) Aa


7. ở ngời, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định
mắt xanh. Các gen này phân ly độc lập với nhau. Mẹ có tóc thẳng, mắt xanh, hãy chọn ngời bố có kiểu
gen phù hợp để sinh ra con đều tóc xoăn, mắt đen?


a) AaBb b) AaBB c) AABB d)AAbb


8. Tại sao Men đen lại chọn các cặp tính trạng tơng phản để thực hiện các phép lai?


a. Để dễ theo dõi sự biểu hiện của các tính trạng c. Để thực hiện phép lai có hiệu quả
b. Để dể tác động vào sự biểu hiện các tính trạng d. Cả b và c


Câu 2: (3,0)Viết những loại giao tử có thể tạo ra từ những kiểu gen sau:


Kiểu gen Giao tử Kiểu gen Giao tử


Aa


BB
bb


...
...
...


AaBB
aaBb
AaBb


...
...
...
Câu 3:(3,0) Phát biểu nội dung của quy luật phân li?
Tr-ờng THCS Minh Đức Thứ ... ngày... tháng 9 năm 2013
Họ và tên: ...


Lớp 9...


Kiểm tra 15 phút
Môn: Sinh học 9(Đề lẻ)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc đáp án đúng:


1. Trong các phép lai sau đây phép lai nào là phép lai ph©n tÝch?.


a ) P: Aa x Aa. b ) P: AA x Aa.


c) P: Aa x aa. d) P: aa x aa


§iĨm(2)

2. ở chó lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Khi cho chó thuần chủng lông ngắn lai với lông dài
thì F2 sẽ:


a) Toàn lông ngắn c) Toàn lông dài


b) 1 lông ngắn: 1 lông dài d) 3 lông ngắn: 1 lông dài
3. Kiểu gen nào sau đây dị hợp 2 cặp gen ?


a) Aabb b) aaBb c) AABb d) AaBb


4. Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là:


a) Sinh sản vô tính c) Sinh sản sinh dỡng


b) Sinh sản hữu tính d) Sinh sản nÈy chåi


5. ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả đỏ, gen b quy
định quả vàng. Cây cao,vàng thuần chủng có kiểu gen là:


a) Aabb b) AaBB c) AABB d)AAbb


6. Chọn kết quaỷ sai ở giao tử của F1 trong sơ đồ lai sau :
P DDEE x ddee


G p De de
F1 DdEe


Gf1 :


a) de b) Dd c) DE d) dE


7. ở ngời, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định
mắt xanh. Các gen này phân ly độc lập với nhau. Mẹ có tóc thẳng, mắt xanh, hãy chọn ngời bố có kiểu
gen phù hợp để sinh ra con đều tóc xoăn, mắt xanh?


a) AaBb b) AaBB c) AABB d)AAbb


8. Tại sao Men đen lại chọn các cặp tính trạng tơng phản để thực hiện các phép lai?


a. Để dễ theo dõi sự biểu hiện của các tính trạng c. Để thực hiện phép lai có hiệu quả
b. Để dể tác động vào sự biểu hiện các tính trạng d. Cả b v c


Câu 2: (3,0)Viết những loại giao tử có thể tạo ra từ những cặp gen sau:


Kiểu gen Giao tư KiĨu gen Giao tư


aa
Bb
bb


...
...
...


AaBb
aabb
AaBB


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×