Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Kê hoach tỏ chức ngày họi dọc sách

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (109.14 KB, 2 trang )

(1)

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG


KH số: /KH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Phương Trung , ngày 28 tháng 9 năm 2014
KẾ HOẠCH


TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 2014-2015


Thực hiện chương trình cơng tác thư viện năm học 2014 - 2015.


Trường THCS Phương Trung lập kế hoạch tổ chức "Ngày hội đọc sách" như sau:


I. MỤC ĐÍCH :


- Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc.
- Khuyến khích các em học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách.


- Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng tư duy, sáng tạo,…vv…


II. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:


1. Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 3/10/2014.
2. Đối tượng tham gia:


- Toàn thể học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1. Nội dung và hình thức tổ chức


1.1 Tổ chức đọc sách tại thư viên.
2.2 Tổ chức đọc sách tại lớp


2. Tổ chức thực hiện


- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án.
- GVCN triển khai tới 100% học sinh của lớp .
- Các tổ bộ phận phối hợp tham gia.


2.1. Ban Tổ chức


+ BGH nhà trường, Tổ công tác thư viện. Đ ào n Thanh Niên, TPT đội, GVCN l p,ớ
Phân công nhi m v c th :ê u u ê


STT Họ và tên Nhiệm vụ Nhiệm vụ
1 Phạm Thị Kim Hoa Hiệu trưởng Chỉ đạo chung


2 Nguyễn Thị Chính Phó HT Lập kế hoạch, phân cơn nhiệm vụ


3 Lưu Thị Hương TPT Chương trình


4 Chu Cơng Ích Nhân viên TV Hướng dẫn bạn đọc
5 Ngô Thị Hằng Nhân viên TV Hướng dẫn bạn đọc
6 Nguyễn Các Luận Giáo viên MT Trang trí


7 Nguyễn Đình Hưng BT Đồn Trang trí8 20 đ/c GVCN Quản lý học sinh

(2)×