Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

on tap kiem tra file

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (101.54 KB, 4 trang )

(1)

Trong PASCAL để khai báo biến tệp văn bản ta phải sử dụng cú pháp
o Var <tên tệp> : Text;


o Var <tên biến tệp> : Text; (*)


o Var <tên tệp> : String;
o Var <tên biến tệp> : String;


Trong PASCAL, để khai báo hai biến tệp văn bản f1, f2 ta viết
o Var f1 f2 : Text;


o Var f1 ; f2 : Text;


o Var f1 , f2 : Text; (*)
o Var f1 : f2 : Text;


Để thao tác với tệp


o Ta có thể gán tên tệp cho tên biến tệp, hoặc sử dụng trực tiếp tên tệp cũng được.
o Ta nhất thiết phải gán tên tệp cho tên biến tệp. (*)


o Ta nên sử dụng trực tiếp tên tệp trong chương trình.


o Ta nhất thiết phải sử dụng trực tiếp tên tệp trong chương trình.


Để gán tên tệp cho tên biến tệp ta sử dụng câu lệnh
o <tên biến tệp> := <tên tệp>;


o <tên tệp> := <tên biến tệp>;


o Assign(<tên biến tệp>,<tên tệp>); (*)


o Assign(<tên tệp>,<tên biến tệp>);


Để gắn tệp KQ.TXT cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh
o f1 := ‘KQ.TXT’;


o KQ.TXT := f1;
o Assign(‘KQ.TXT’,f1);
o Assign(f1,‘KQ.TXT’); (*)


Trong PASCAL mở tệp để đọc dữ liệu ta phải sử dụng thủ tục
o Reset(<tên tệp>);


o Reset(<tên biến tệp>); (*)
o Rewrite(<tên tệp>);
o Rewrite(<tên biến tệp>);


Trong PASCAL mở tệp để ghi kết quả ta phải sử dụng thủ tục
o Reset(<tên tệp>);


o Reset(<tên biến tệp>);
o Rewrite(<tên tệp>);


o Rewrite(<tên biến tệp>); (*)
Vị trí của con trỏ tệp sau lời gọi thủ tục Reset


o Nằm ở đầu tệp. (*)


o Nằm ở cuối tệp.
o Nằm ở giữa tệp.o Nằm ngẫu nhiên ở bất kỳ vị trí nào.


Để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục
o Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);


o Read(<tên biến tệp>,<danh sách biến>); (*)


o Write(<tên tệp>,<danh sách biến>);
o Write(<tên biến tệp>,<danh sách biến>);


Để ghi kết quả vào tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục
o Read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);


o Read(<tên biến tệp>,<danh sách kết quả>);
o Write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);


o Write(<tên biến tệp>,<danh sách kết quả>); (*)


Nếu hàm eof(<tên biến tệp>) cho giá trị bằng true thì con trỏ tệp nằm ở vị trí
o Đầu dịng.


o Đầu tệp.
o Cuối dịng.(2)

 Nếu hàm eoln(<tên biến tệp>) cho giá trị bằng true thì con trỏ tệp nằm ở vị trí
o Đầu dòng.


o Đầu tệp.


o Cuối dòng. (*)


o Cuối tệp.


Trong Pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục
o Close(<tên biến tệp>); (*)


o Close(<tên tệp>);
o Stop(<tên biến tệp>);
o Stop(<tên tệp>);


Var <tên biến tệp> : Text ; có ý nghĩa gì ?
o Thủ tục gán tên tệp cho tên biến tệp.
o Thủ tục mở tên để đọc dữ liệu.
o Khai báo biến tệp. (*)


o Thủ tục đóng tệp.


Assign(<tên biến tệp>,<tên tệp) ; có ý nghĩa gì ?
o Thủ tục gán tên tệp cho tên biến tệp. (*)


o Thủ tục mở tên để đọc dữ liệu.
o Khai báo biến tệp.


o Thủ tục đóng tệp.


Reset(<tên biến tệp>) ; có ý nghĩa gì ?
o Thủ tục gán tên tệp cho tên biến tệp.
o Thủ tục mở tên để đọc dữ liệu. (*)


o Khai báo biến tệp.
o Thủ tục đóng tệp.Close(<tên biến tệp>) ; có ý nghĩa gì ?
o Thủ tục gán tên tệp cho tên biến tệp.
o Thủ tục mở tên để đọc dữ liệu.
o Khai báo biến tệp.


o Thủ tục đóng tệp. (*)


Rewrite(<tên biến tệp>) ; có ý nghĩa gì ?
o thủ tục mở tệp để ghi dữ liệu. (*)


o thủ tục đọc dữ liệu từ tệp.
o thủ tục ghi dữ liệu vào tệp.
o thủ tục đóng tệp.


read(<tên biến tệp>,<danh sách biến>) ; có ý nghĩa gì ?
o thủ tục mở tệp để ghi dữ liệu.


o thủ tục đọc dữ liệu từ tệp. (*)
o thủ tục ghi dữ liệu vào tệp.


o thủ tục đóng tệp.


write(<tên biến tệp>,<danh sách kết quả>) ; có ý nghĩa gì ?
o thủ tục mở tệp để ghi dữ liệu.


o thủ tục đọc dữ liệu từ tệp.


o thủ tục ghi dữ liệu vào tệp. (*)
o thủ tục đóng tệp. Trong Pascal, thực hiện chương trình VD_bt1_txt dưới đây sẽ ghi kết quả nào trong các kết quả
cho dưới đây vào tệp văn bản BT1.TXT ?


o 123 + 456
o 123456


o 579 (*)


o 123 456


Program

VD_bt1_txt

;


Uses crt ;Var f : text ;


BeginClrscr;
(3)

 Trong Pascal, cho trước tệp văn bản BT2.TXT chỉ có một dòng, chứa dòng chữ : CHAO MUNG
BAN DEN VOI LAP TRINH ngay ở đầu dòng. Thực hiện chương trình VD_bt2_txt , trên màn
hìnhsẽ hiện kết quả nào trong các kết quả cho dưới đây ?


o CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH


o CHAO MUNG BAN (*)


o CHAO MUNG BAN DEN VOI
o CHAO MUNGProgram

VD_bt2_txt

;


Uses crt ;Var f : text ;


S : string[13] ;


BeginClrscr;Assign(f, ‘

BT2.TXT

’) ;


Reset(f) ;
(4)

 Phát biểu nào sau đây là đúng với chương trình Vi_Du ?


o Chương trình dùng để mở đọc một tệp đã có và hiện nội dung trong tệp này lên màn hình.


(*)


o Chương trình dùng để tạo một tệp mới và ghi nội dung nhập từ bàn phím vào trong tệp.
o Chương trình dùng để mở đọc một tệp đã có và cho phép nhìn thấy tồn bộ kí tự có trong


tệp này lên màn hình.


o Cả 3 khẳng định trên đều sai.
Program Vi_Du ;


Uses crt ;
Var f : text ; ch : char ;

tenfile : string[30] ;


BeginWrite(‘ Nhap ten file : ’) ;

readln(tenfile) ;


Assign(f, tenfile) ;

Reset(f) ;While not eof(f) do


BeginRead(f, ch) ;


Write(ch) ;


End ;


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×