Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Đề KT HK1- môn Toán- Lớp 11 2018-2019

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (101.88 KB, 4 trang )

(1)

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THP CỬA TÙNG


MƠN TỐN LỚP 11


ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề 1
Bài 1(3,5đ) Giải các phương trình sau:


)


a sinx= 23. b)2cos2x- 5cosx+ =2 0


.
)


c sin3x- 3cos3x=1. d)


2
4


2


1 tan


16cos 4. 2sin4 .


4 1 tanx
x x
x
p
ổ ử
-ỗ + =
-ỗ
ỗ ữ
+
ố ứ


Bi 2 (3,5)


1)Từ tập hợp các chữ số

{

1;2;3;4;5;6;7;8

}

lập được bao nhiêu số tự nhiên
)


a gồm 4 chữ số đôi một khác nhau.
)


b gồm 5 chữ số đôi một khác nhau đồng thời tổng các chữ số là một số chẵn.
2)Hộp A và hộp B mỗi hộp đựng 9 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ (các bi
giống nhau về kích thước và khối lượng, được phân biệt bằng ký hiệu).


)


a Lấy ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp A. Tính xác suất sao cho 5 viên bi lấy ra
đều màu xanh.


)b Bạn Nam bốc ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp A, bạn Trung bốc ngẫu nhiên 6
viên bi trong hộp B. Tính xác suất sao cho bạn Nam bốc được ít nhất một viên bi xanh
và bạn Trung bốc được ít nhất một viên bi đỏ.


3)Đồn tàu SE75 toa chở khách (từ Toa 1 đến Toa 5, mỗi toa có nhiều hơn 10
chổ ngồi). Cần xếp 10 hành khách lên tàu SE7. Hỏi có bao nhiêu cách bố trí số lượng
hành khách trên mỗi toa tàu sao cho có đúng 1 toa khơng bố trí hành khách nào.


Bài 3(3,0đ)


Cho hình chóp S ABCD. có đáy là hình bình hành. Gọi M N, lần lượt là trung
điểm của ABSB.


)


a Chứng minh MN / / (SAD).
)


b Mặt phẳng ( )a chứa MN và song song với đường thẳng SC. Xác định giao tuyến
của ( )a và (SBC).


)


c Gọi K là điểm thuộc cạnh SC sao cho SK ³ KC. Xác định thiết diện của hình
chóp tạo bỡi (MNK).

(2)

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019


TRƯỜNG THP CỬA TÙNG


MƠN TỐN LỚP 11


ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề 2
Bài 1(3,5đ) Giải các phương trình sau:


)


a cosx= 23. b)2sin2x- 5sinx+ =2 0


.
)


c 3sin4x- cos4x=1. d)


2
4


2


1 tan


16cos 4. 2sin4 .


4 1 tanx
x x
x
p
ổ ử
-ỗ + =
-ỗ
ỗ ữ
+
è ø


Bài 2 (3,5đ)


1)Từ tập hợp các chữ số

{

1;2;3;4;5;6;7;8

}

lập được bao nhiêu số tự nhiên
)


a gồm 5 chữ số đôi một khác nhau.
)


b gồm 5 chữ số đôi một khác nhau đồng thời tổng các chữ số là một số lẻ.


2)Hộp A và hộp B mỗi hộp đựng 9 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ (các bi
giống nhau về kích thước và khối lượng, được phân biệt bằng ký hiệu).


)


a Lấy ngẫu nhiên 6 viên bi trong hộp A. Tính xác suất sao cho 6 viên bi lấy ra
đều màu xanh.)


b Bạn Nam bốc ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp A, bạn Trung bốc ngẫu nhiên 6
viên bi trong hộp B. Tính xác suất sao cho bạn Nam bốc được ít nhất một viên bi xanh
và bạn Trung bốc được ít nhất một viên bi đỏ.


3)Đồn tàu SE75 toa chở khách (từ Toa 1 đến Toa 5, mỗi toa có nhiều hơn 10
chổ ngồi). Cần xếp 10 hành khách lên tàu SE7. Hỏi có bao nhiêu cách bố trí số lượng
hành khách trên mỗi toa tàu sao cho có đúng 1 toa khơng bố trí hành khách nào.


Bài 3(3,0đ)


Cho hình chóp S ABCD. có đáy là hình bình hành. Gọi M N, lần lượt là trung
điểm của BCSB.


)


a Chứng minh MN / / (SCD).
)


b Mặt phẳng ( )a chứa MN và song song với đường thẳng SA. Xác định giao tuyến
của ( )a và (SAB).


)


c Gọi K là điểm thuộc cạnh SA sao cho SK ³ KA. Xác định thiết diện của hình
chóp tạo bỡi (MNK).


(3)

(4)×