Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Văn K12_Đề cương giữa kì I – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.04 KB, 2 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN


ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020-2021
MÔN : NGỮ VĂN LỚP 12


I. KIẾN THỨC CHUNG
1. Phần đọc-hiểu :


- Phương thức biểu đạt của văn bản, thể thơ
- Hiểu được nội dung cơ bản của văn bản
- Giải thích được từ ngữ, chi tiết quan trọng
- Giá trị, tác dụng của các biện pháp tu từ


- Tạo lập một đoạn văn nghị luận ngắn theo yêu cầu
2. Phần văn học:


Tác phẩm “Tây Tiến”:


- Kiến thức cơ bản về tác giả Quang Dũng.
- Hoàn cảnh sáng tác, vị trí xuất xứ của bài thơ.
- Hình tượng người lính Tây Tiến


- Hình ảnh thiên nhiên miền Tây Tổ quốc trong bài thơ “Tây Tiến”
- Cảm hứng lãng mạn trong bài thơ “Tây Tiến”


II. CẤU TRÚC ĐỀ
Đề thi gồm 2 phần:


- Phần I: Đọc-hiểu và nghị luận xã hội (4,0 điểm):
+ Câu 1. Phương thức biểu đạt, thể thơ,... (0,5 điểm)+ Câu 2. Nhận biết, thông hiểu một nội dung của văn bản (0,5-0,75 điểm)
+ Câu 3. Lý giải, đánh giá về một khía cạnh nội dung, nghệ thuật trong văn
bản (0,75-1,0 điểm)


+ Câu 4. Viết đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ về một vấn đề trong
văn bản (2,0 điểm)


- Phần II: Làm văn (6,0 điểm):


Dạng đề: Phân tích từ 4 đến 8 câu thơ liên tiếp để làm sáng rõ một vấn đề trong
bài thơ “Tây Tiến”:


+ Phân tích cảm hứng lãng mạn trong 1 đoạn thơ(2)

+ Phân tích vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên miền Tây Tổ quốc trong bài thơ
“Tây Tiến”

×