Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

KET LUAN CHUYEN DE MON LY - 2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (135.08 KB, 5 trang )

(1)

UBND HUYỆN PHÚ QUÝ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc


Số: 04/TB-PGD&ĐT Phú Quý, ngày 06 tháng 02 năm 2017
THÔNG BÁO


Kết quả sinh hoạt chuyên đề bộ môn Vật lý - cấp THCS
năm học 2016-2017


Thực hiện Công văn số: 05/PGD&ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức hội nghị chuyên đề môn Vật lý cấp THCS, qua buổi
tổ chức thực hiện đạt một số kết quả như sau:


1. Thời gian: 14 giờ 00 ngày 10/01/2017.
2. Địa điểm: Trường THCS Long Hải.
3. Thành phần:


- Đ/c Nguyễn Minh Đức – Chuyên viên PGD&ĐT;


- Tất cả giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Vật lý của 3 trường THCS.
4. Nội dung:


- Sinh hoạt chuyên đề: “Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát
triển năng lực học sinh”


- Thảo luận xây dựng một số chủ đề (dạy học theo chủ đề) trong bộ môn Vật
lý.- Triển khai một số nội dung trong đợt sinh hoạt chuyên môn cốt cán cấp tỉnh.
- Trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong q trình giảng dạy bộ mơn Vật lý
trên địa bàn huyện.


5. Kết quả triển khai chuyên đề:


5.1 Thống nhất xây dựng chủ đề - Vật lý 9:
Thảo luận và thống nhất điều chỉnh PPCT như sau:


Chương I: ĐIỆN HỌC


TUẦN CHỦ


ĐỀ


Tiết Nội dung


1


1 Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế
giữa hai đầu vật dẫn


2 Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm
2


3 Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe
kế và vôn kế


4 Đoạn mạch nối tiếp3 5 Đoạn mạch song song(2)

4


7 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn


8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn. (Câu hỏi
C5, C6 (tr.24). (Không yêu cầu học sinh trả lời).


5 9 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
10 Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật


6


11 Bài tập vận dụng định luật Ôm và cơng thức tính điện trở
của


Dây dẫn


12 Cơng suất điện


7 13 Điện năng – Cơng của dịng điện


14 Bài tập về công suất và điện năng sử dụng


8 15 Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện.
(Mục II.2. Xác định công suất của quạt điện. (Khơng dạy)).
8,9


16,17 Định luật Jun-Len-xơ. (Thí nghiệm hình 16.1. (Khơng bắt


buộc tiến hành thí nghiệm)).


Tiết 16: Dạy phần I, II(1,2).
Tiết 17: Dạy phần II(3), III.


9 18 Bài tập vận dụng định luật Jun-Len-xơ


Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q~I2 trong định
luật Jun-Len-xơ. (Khơng bắc buộc).


10 19 Sử dụng an tồn và tiết kiệm điện
20 Ôn tập tổng kết chương I: Điện học


11 21 Kiểm tra


Chương II: I N T H CĐ Ệ Ừ Ọ


11 22 Nam châm vĩnh cửu


12 23 Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường
24 Từ phổ - Đường sức từ


13 25 Từ trường của ống dây có dịng điện chạy qua
26 Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điệm


14 27 Ứng dụng của nam châm. (Mục II.2. Ví dụ về ứng dụng
của rơ le điện từ: Chuông báo động. (Không dạy)).


14,15 28,29Lực điện từ.


Tiết 28: Dạy phần I, II (1).
Tiết 29: Dạy phần II (2), III.


15 30 Động cơ điện môt chiều. (Mục II. Động cơ điện 1 chiều
trong kĩ thuật. (Không dạy)).


Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ
tính của của ống dây có dịng điện. (Khơng bắt buộc).
16


31 Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay
trái


32 Hiện tượng cảm ứng điện từ


17 33 Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
34 Bài tập(3)

36 Kiểm tra học kỳ I
HỌC KỲ II


Chương II: ĐIỆN TỪ HỌC


Tiết Nội dung


19 37 Dòng điện xoay chiều


38 Máy phát điện xoay chiều


20


39 Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ và
hiệu điện thế xoay chiều


40 Truyền tải điện đi xa


21 41,42


Máy biến thế.


Tiết 41: Dạy phần I, II (1).
Tiết 42: Dạy phần II (2), III, IV.


Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế.
(Khơng bắt buộc).


22 43 Ơn tập tổng kết chương II: Điện từ học


ChươngIII. QUANG H CỌ


22 44


Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. (Mục II. Sự khúc xạ của tia
sáng khi truyền từ nước sang khơng khí. (Khơng nhất thiết
phải tiến hành dạy theo phương án mà sách giáo khoa đã
trình bày, Có thể thay thế phương án thí nghiệm khác, ví
dụ: Đặt một gương phẳng ở đáy bình nước để quan sát
hiện tượng khúc xạ khi tia sáng truyền từ nước sang khơng
khí)).Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ. (Khơng dạy).


23,24


Thấu
kính


45 Thấu kính hội tụ. (Câu hỏi C4 (tr.114). (Bỏ ý “Tìm cách kiểm tra điều này”.
46,47 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.


Tiết 46: Dạy phần I.
Tiết 47: Dạy phần II, III.
48 Thấu kính phân kì


25 49,50


Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.
Tiết 49: Dạy phần I, II.


Tiết 50: Dạy phần III, IV.


26 51 Bài tập


52 Kiểm tra


27 53 Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
54 Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh


28 55 Mắt56 Mắt cận thị và mắt lão


29 57 Kính lúp


58 Bài tập quang hình học(4)

Sự trộn các ánh sáng màu. (Đọc thêm).


31 61 Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu
62 Các tác dụng của ánh sáng


32 63 Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng
không đơn sắc bằng đĩa CD


32,33


64,65 Ôn tập tổng kết chương III: Quang học
Tiết 64: Dạy phần I, II (câu 17 đến câu 22).
Tiết 65: Dạy phần II (câu 23 đến câu 36).


Chương IV: S B O TOÀN VÀ CHUY N HOÁ N NG LỰ Ả Ể Ă ƯỢNG
33 66 Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng


34 67 Định luật bảo tồn năng lượng. (Thí nghiệm hình 60.2.
(Khơng bắt buộc làm thí nghiệm)).


Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thuỷ điện. (Khơng
dạy).34 Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân. (Khơng dạy).


35 68,69


Ơn tập.


Tiết 68: Dạy lí thuyết.
Tiết 69: Dạy bài tập.


35 70 Kiểm tra học kỳ II


* Việc ghi tựa đề bài và ký trong Sổ đầu bài chỉ cần ghi tên chủ đề (Các tiết
thuộc chủ đề đã xây dựng).


5.2 Triển khai thực hiện một số nội dung sau:


- Chú trọng dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực
học sinh phù hợp với thực tế địa phương.


- Giáo viên cần quan tâm hơn trong cơng tác thí nghiệp thực hành để giúp học
sinh ở địa phương hiểu biết thêm về các hiện tượng xung quanh.


- Tăng cường sử dụng các phương pháp mới phù hợp với đặc trưng bộ môn và
vừa sức với học sinh trên địa bàn huyện để nhằm giúp các em học sinh thêm u
thích mơn học Vật lý.


Trên đây là một số nội dung thống nhất thực hiện trong bộ mơn Vật lý. Phịng
Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS triển khai, theo dõi việc
thực hiện những nội dung đã thống nhất trong toàn huyện nhằm tạo điều kiện cho
giáo viên thực hiện tốt chun mơn – nghiệp vụ, có biện pháp nâng cao chất lượng


dạy và học./.


Nơi nhận:


- Các trường THCS (email);


- Cụm trưởng mơn nêu trên (email);
- Lưu: VT, (Đức).


KT.TRƯỞNG PHỊNG


PHĨ TRƯỞNG PHÒNG


(đã ký)(5)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×