Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

De KT hoc ky I Mon van 7 0708

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (62.13 KB, 3 trang )

(1)

Trêng THCS Thèng NhÊt §Ị kiÕm tra häc kú I - Năm học 2007-2008
Họ và tên ... Môn Ngữ văn líp 7


Líp...

( Thêi gian: 90 phót)
Phần I: Trắc nghiệm ( 10 câu, mỗi câu đúng đợc 0.5 điểm)


Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trớc câu trả li ỳng:


1.Thể thơ của bài Cảnh khuya Rằm tháng Giêng (chữ Hán) cùng thể thơ với bài nào
sau ®©y?


A. Bài ca Cơn Sơn B. Sông núi nớc Nam
C. Sau phút chia li D. Qua Đèo Ngang
2. Hai bài thơ đó đợc sáng tỏc trong hon cnh no?


A. Trớc cách mạng Tháng Tám, Bác Hồ mới về nớc
B. Những năm đầu của cuộc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p


C. Những năm tháng hịa bình ở miền Bắc, sau kháng chiến chống Pháp
D. Những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ


3 Trong hai câu thơ đầu bài Cảnh khuya, tác giả đã sử dụng hiệu quả phép tu từ nào?
A. So sánh, nhân hóa, điệp t.


B. So sánh, ẩn dụ, nhân hóa
C. Hoán dụ, nhân hóa, điệp từ
D..Nói quá, so sánh, hoán dụ4. Hai cõu cuối bài thơ Cảnh khuya đã bộc lộ:
A. Tài miêu tả vẻ đẹp đêm trăng của tác giả


B. Tài miêu tả cảnh đêm trăng đẹp nh vẽ của tác giả
C. Bộc lộ vẻ đẹp và chiều sâu tâm hồn của tác giả
D. Bộc lộ niềm vui không ngủ để c thc cựng trng


5. Từ nào sau đây có thể thay thế cho từ nớc nhà trong câu thơ cuối của bài Cảnh
khuya: Cha ngủ vì lo nỗi nớc nhà


A. Tổ quốc B. §Êt níc C. Giang s¬n D. Sơn hà


6. Cõu th cui bi Rm thỏng Giêng gợi nhớ đến câu thơ cuối trong bài thơ nào sau
đây?


A. Phong KiỊu d¹ b¹c B.TÜnh d¹ tø


C. Håi h¬ng ngÉu th D. Väng L s¬n béc bè


7. Dịng nào sau đây dịch nghĩa cho câu thơ: Yên ba thâm xứ đàm quân sự ?“ ”
A. Đêm nay, đêm rằm tháng giêng, trăng đúng lúc trịn nhất


B. Sơng xn, nớc xuân tiếp giáp với trời xuân
C. Nửa đêm quay về trng y thuyn


D. Nơi sâu thẳm mịt mù khói sóng bàn việc quân


8. Cõu no sau õy khụng cp tới đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của hai biCảnh khuya Răm tháng giêng?


A. Cnh vt vừa có màu sắc cổ điển vừa tốt lên sức sống của thời đại.


B. Tâm hồn thi sĩ kết hợp thật đẹp với phẩm chất chiến sĩ trong con ngời Hồ
Chí Minh.


C. Sư dơng nhiỊu biƯn ph¸p nghƯ tht có giá trị biểu cảm cao


D. Ging th vui ti, hóm hỉnh, chứa đựng tình bạn đậm đà thắm thiết.
9. Phơng thức biểu đạt chính của bài Cảnh khuya v Rm thỏng giờng?


A. Miêu tả, biểu c¶m B. Tù sù, miêu tả


C. Tự sự, nghị luận D. Thut minh, biĨu c¶m


10. Trong những câu thơ miêu tả trăng sau đây, câu nào không phải là thơ của Hồ Chủ
Tịch?(2)

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ
B. Trung thu trăng sáng nh gơng
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thơng nhi đồng


C. M¶nh sân trăng lúa chất đầy


Vàng tn trong tiếng máy quay xập xình
D. Trăng vào cửa sổ đòi thơ


Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
Phần II: Tự luận (5 điểm)Học sinh chọn một trong hai đề sau:


Đề 1: Cảm nghĩ của em về một trong hai bài thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh:


Cảnh khuya hoặc Rằm tháng giêng.


2: Cm ngh v một món quà mà em đã đợc nhận thời thơ ấu.


Đáp án và biểu điểm


Phần I: Trắc nghiệm( 5 điểm). Mỗi câu đúng đợc 0,5 điểm)


C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


§/A B B A C B B D D A C


Phần II:Tự luận ( 5 điểm)
- Bài có bố cục ba phÇn


- Đề 1: Cảm nghĩ về sự vật và con ngời đòi hỏi phải chú ý tới sự vật và con ngời một
cách đầy đủ. Phải có sự vật và con ngời làm nền cho những tình cảm, cảm xúc, suy
nghĩ. Phải chú ý tới yếu tố miêu tả và tự sự. Cần vận dụng tốt khả năng liên tởng, hồi
t-ởng để biểu cảm(3)

+ Niềm vui khi đợc quam tâm, thể hiện tình cảm của ngời trao và ngời
nhận (3đ)


- Kết bài: Cảm xúc lắng đọng về món q và tình cảm của ngời tặng khiến em nhớ
mãi (0,5đ)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×