Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

thi ki 1dia 90708 địa lý 9 trần thanh thủy chào mừng bạn đến với website của trường thcs thống nhất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (46.8 KB, 3 trang )

(1)

Trờng THCS Thống Nhất


Họ và tên:..
Lớp:


kiểm tra học kì IMôn Địa lý 9 (45 phút) Năm học 2007-2008
I. Trắc nghiệm (3điểm):


Cõu 1 (1 im): ỏnh du x vào ô thể hiện ý ỳng:


Miền núi và Trung du phía Bắc có thế mạnh nổi bật về công nghiệp:
a, Khai khoáng, năng lợng


b, Hóa chất


c, Vật liệu xây dựng


d, Chế biến lơng thực thùc phÈm


Câu 2 (1 điểm): Đánh dấu x vào ô thể hiện ý em cho là đúng nhất.
Năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng cao nhất nớc là do:


a, Đất phù sa tốt nht t nc


b, Thâm canh tăng năng suất, tăng vụ
c, Chú ý đầu t giống, khoa học kỹ thuật
d, Tất cả các ý trên


Câu 3 (1 điểm): Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hỵp.a


1


b


c 2
2


d
II. Tự luận (7 điểm):


Câu 1 (2 điểm): Tại sao Công nghiệp chế biến lơng thực thực phẩm là ngành
Công nghiệp chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu Công nghiệp nớc ta?


………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
Câu 2 (2 điểm): Những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lơng
thực ở đồng bằng sụng Hng?- Thuận lợi:- Khó khăn:


Có nguồn thủy năng dồi dào
Tiểu vùng Đông Bắc


Tập trung nhiều loại khoáng sản


Khớ hậu nhiệt đới ẩm có mùa đơng lạnh(2)


Câu 3 (3 điểm): Bảng năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng
sông Cửu Long và cả nớc (tạ/ha).


Năm


Vùng 1995 2000 2002


Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng sông Cửu Long


Cả nớc


44,4
40,2
36,9


55,2
42,3
42,4


56,4
46,2
45,9


V biu đồ so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng với Đồng
bằng sông Cửu Long và cả nớc?


đáp án v biu imKiểm tra học kì i


Môn Địa lý 9 (45 phút) Năm học 2007-2008
I. Trắc nghiệm (3điểm):


Câu 1 (1 điểm):


a, Khai khoáng, năng lợng
Câu 2 (1 điểm): .


d, Tất cả các ý trên


Câu 3 (1 điểm):


1 b, c


2 a, d
II. Tù luËn (7 điểm):


Câu 1 (2 điểm): Công nghiệp chế biến lơng thùc thùc phÈm chiÕm tØ träng cao
lµ do:(3)

- Lực lợng lao động dồi dào


- Các sản phẩm chế biến đợc nhiều ngời tiêu thụ, a chuộng.


- Thị trờng tiêu thụ lớn (dân số đông) + thị trờng nớc ngịai mở rộng.
Câu 2 (2 điểm):


- Thn lỵi:


+ §Êt phï sa cã diƯn tÝch lín thø 2 sau Đồng bằng sông Cửu Long,
thích hợp với thâm canh lóa níc.


+ Khí hậu, thủy văn cho phép thâm canh tăng vụ trong sản xuất lúa và
hoa màu. Có mùa đông lạnh vụ đơng thành vụ sản xuất chính.


+ Dân số đơng nguồn lao động dồi dào, giỏi thâm canh.
- Khó khăn:


+ DiƯn tÝch canh t¸c ngày càng bị thu hẹp
+ Thời tiết thất thờng+ Dõn số quá đông ở nông thôn ảnh hởng đến d thừa lao động.
Câu 3 (3 điểm):


- Vẽ biểu đồ đúng 1,5 điểm


- Đẹp, ghi đầy đủ tên, đơn vị 0,5 điểm

×