Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

KIEM TRA VAN 9 HKII, PTNLHS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (54.43 KB, 1 trang )

(1)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 9, HKII ; NĂM HỌC : 2016 - 2017Cấp độ


Bài thơ Nhận biết Thông hiểu


Vận dụng


Cộng


Thấp Cao


Mùa xuân nho
nhỏ


Nhận biết sự
nghiệp sáng tác
của tác giả


Hiểu về ý nghĩa,
hình ảnh thơ


Nêu được vẻ
đẹp của những
hình ảnh thơ,
phân tích nghệ
thuật đặc sắc.
Số câu


Số điểm 1 0.25 2 0.5 1 2.0 4 2.75
Viếng lăngBác Nhận biết sự nghiệp sáng tác
của tác giả


Hiểu được trình
tự sắp xếp, bố
cục của bài thơ,
biện pháp nghệ
thuật trong thơ.


Giải thích được
ý nghĩa của
hình ảnh hàng
tre.


Số câu:
Số điểm:


1


0.25
3


0.75
1


1.0


52.0
Sang thu Nhận biết nội


dung hình ảnh
thơ, sự nghiệp
sáng tác của tác
giả


Hiểu được giá
trị nghệ thuật
trong thơ (khổ
cuối), hình ảnh
thơ.


Số câu:
Số điểm:


2


1.25
2


0.5


4


1.75
Nói với con Sự nghiệp sáng


tác của tác giảHiểu được nội
dung bài thơ


Viết đoạn văn,
bày tỏ quan
điểm, thái độ.
Số câu:


Số điểm


1


0.25
1


0.25


1


3.0
3


3.5
Tổng số


Số câu:
Số điểm:


52.0
8


2.0
2


3.0
1


3.0
16

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×