Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

de thk i 1011 sinh học 6 trần thanh thủy chào mừng bạn đến với website của trường thcs thống nhất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.92 KB, 2 trang )

(1)

Trêng THCS Thèng NhÊt Đề kiểm tra học kì I năm học 2010 - 2011
Líp: ... M«n : Sinh häc 6


Họ tên :... Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
I.Phần trắc nghiệm. (3 điểm)


Câu 1: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất (1đ):
1.1 Thân cây gồm những bộ phận nào?


A. Thân chính, cành. B.Chåi ngän vµ chåi nách.
C. Hoa và qu¶. D. C¶ A vµ B


1.2 Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột ?


A. Nớc, khí cácbôníc. B. Chất diệp lục, năng lợng ánh sáng mặt trêi.


C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai.


Câu 2: Sử dụng các cụm từ : Hạt diệp lục; Đóng mở; Bảo vệ; Trao đổi khí điền vào chỗ
(...) trong các câu dới đây sao cho thích hợp ( 2đ)


- Lớp tế bào biểu bì có chức năng...(1) cho các phần bên trong lá.
- Mặt dới của lá có rất nhiều lỗ khí, hoạt động. ...(2) của lỗ khí giúp
cho lá...(3) và cho hơi nc thoỏt ra ngoi.


- Các tế bào thịt lá có rất nhiều ...(4) có chức năng thu nhận ánh sáng.
II. PHầN Tự LUậN. (7 điểm)


Câu 1: ( 2đ)


a. Viết sơ đồ tóm tắt q trình quang hợp ? Những điều kiện bên ngồi nào ảnh hởng đến


quá trình quang hợp ?


b. Vì sao ở nơi đơng dân c phải trồng nhiều cây xanh ?
Câu 2: ( 3đ)


a. Hô hấp là gì ? Nêu mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp?


b. Tại sao ban đêm không nên để nhiều cây xanh và hoa trong phịng ngủ đóng kín cửa ?
Câu 3: ( 2đ)


Có những loại lá biến dạng nào ? Nêu chức năng của chúng đối với cây ?

đáp án và biểu điểm


I.Phần trắc nghiệm. ( 3 điểm )
Câu 1: Mi ý ỳng 0,5.


Câu 1 2


Đáp án D C


Câu 2: Mỗi ý đúng 0.5đ(2)

II. PHầN Tự LUậN. ( 7 điểm):
Câu 1: (2đ)a.


*/ S tóm tắt q trình quang hợp: (0,75 đ)
Nớc + Khí cácbơníc à Tinh bột + khí ơxi


*/ Những yếu tố bên ngồi ảnh hởng đến q trình quang hợp: (0.75 đ)
- Cờng độ ánh sáng, nhiệt độ, lợng nớc, hàm lợng khớ cỏcbụnớc.


b. - Giảm lợng nhiệt, khói bụi do các phơng tiện giao thông thải ra. ( 0,5 đ)


- Cây xanh khi quang hợp tạo ra khí ôxi, mang lại bầu không khí mát mẻ và trong lành.
Mang lại sức khỏe tốt cho con ngời.


Câu 2: ( 3 đ)
a.


*/ Khái niệm hô hấp: (1 ®)


- Hơ hấp là q trình cây xanh lấy ơxi để phân giải các chất hữu cơ. Sinh ra năng lợng cần
cho hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cácbơníc và hơi nc.


*/ Mối liên hệ giữa quang hợp và hô hấp: ( 1 ®)


- Khi quang hợp cây thải ra khí ơxi và tạo ra tinh bột,cịn khi hơ hấp cây sẽ lấy sản phảm của
quá trình quang hợp để làm nguyên liệu tạo ra hơi nớc và thải ra khí cácbơníc. Quang hợp
lại lấy sản phẩm của hô hấp làm nguyên liệu cho mình.


- Nh vậy quang hợp và hơ hấp tuy trái ngợc nhng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
b.Ban đêm cây hơ hấp, hấp thụ khí ôxi thải ra khí cácbôníc. Khi đặt nhiều cây xanh và hoa
trong phịng ngủ đóng kín của dễ gây tình trạng thiếu ơxi, ngạt thở, ảnh hởng khơng tốt đến


sức khỏe. ( 1)


Câu 3: ( 2đ)


*/ Các loại lá biến dạng là: Lá gai, lá tua cuốn, tay móc, lá vảy, lá dự trữ chất hữu cơ, lá bắt
mồi. ( 1 ®)

×