Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

thi ki 1sinh 6.07-08

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (49.28 KB, 2 trang )

(1)

Phòng GD Quận Ba Đình
Trờng THCS Thống Nhất


Họ và tên:...
Lớp:...


Kiểm tra học kì i


Năm học 2007-2008


Môn Sinh häc 6 Thêi gian 45 phót
I. Tr¾c nghiƯm (5 điểm):


Câu 1 (2,5 điểm):


Hóy chn t, cm t trong các từ, cụm từ: hai nhóm, ba kiểu, hứng đợc, trên


phiến, bản dẹt điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3… để hoàn chỉnh các câu sau:
Lá gồm có phiến và cuống, …….(1)……. Có nhiều gân. Phin lỏ mu lc, dng(2)


.., là phần rộng nhất của l¸, gióp l¸ ..(3) .nhiỊu ¸nh s¸ng. Cã .(4)


……


gân lá: hình mạng, song song và hình cung. Cã .(4) l¸ chÝnh: l¸


……… ……… ………


đơn và lá kép.
Câu 2 (2,5 điểm):


Hãy sắp xếp đặc điểm cấu tạo và chức năng tơng ứng với từng bộ phn ca phin


lỏ.


STT Các bộ phận Trả lời Đặc điểm cấu tạo và chức năng của các bộ
phận phiến lá


1 Biểu bì 1.. a) Gồm các bó mạch gỗ và các bó mạch
rây (nối với các bó mạch của cành và
thân).


b) Bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu
vào các tế bào bên trong.


c) Chức năng chủ yếu là chế tạo chất hữu
cơ cho cây.


d) Gồm nhiều tế bào có vách mỏng chứa
nhiều lục lạp ở bên trong.


e) Gồm một lớp tế bào không màu, trong
suốt, xếp sít nhau.


g) Nằm xen giữa phần thịt lá gồm các bó
mạch gỗ và các bó mạch rây.


2 Thịt lá 2..


3 Gân lá 3..


II. Tự luận (5 ®iĨm):
C©u 3 (2,5 ®iĨm):Hơ hấp là gì? Vì sao hơ hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?
Câu 4 (2,5 điểm):


Trình bày thí nghịêm xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột?
Mỗi em có thể làm gì để tham gia vào việc giữ cho bầu khơng khí của chúng ta thêm
trong sạch?


Phßng GD Quận Ba Đình
Trờng THCS Thống Nhất


Đáp án, biểu điểm


Kiểm tra häc kú I


M«n Sinh häc 6 Thêi gian 45 phút
I. Trắc nghiệm (5 điểm):


Câu 1 (2,5 điểm):


1. trên phiÕn (0,5 ®)(2)

3. hứng đợc (0,5 đ)


4. ba kiÓu (0,5 đ)


5. hai nhóm (0,5 đ)


Câu 2 (2,5 ®iĨm):


1-b, e (1 ®)2-c, d (0,75 ®)


3-a, g (0,75 ®)


II. Tù luËn (5 ®iĨm):
C©u 3 (2,5 ®iĨm):


Hơ hấp là: cây lấy khí Oxi để phân giảI các chất hữu cơ, sản ra năng lợng cần cho
các hoạt động sống, đồng thơì thải ra khí Cacbonic và hơI nớc. (1đ)


Hơ hấp có ý nghĩa quan trọng vì: mọi cơ quan của cây đều tham gia hơ hấp và
trao đổi khí trực tiếp với mơi trờng bên ngồi. Các cơ quan của cây có hơ hp c thỡ cõy


mới phát triển bình thờng. (1,5đ)


Câu 4 (2,5 ®iĨm):


- Thí nghiệm: Lấy vài cành rong đi chó hoặc cây thuỷ sinh khác cho vào 2 cốc thuỷ
tinh A và B đựng đầy nớc. Đổ nớc vào đầy 2 ống nghiệm, úp mỗi ống nghiệm đó vào 1
cành rong trong mỗi cốc sao cho khơng có bọt khí lọt vào. Để cốc A vào chỗ tối hoặc
bọc ngoài bằng túi giấy đen, đa cốc B ra chỗ có nắng hoặc để dới đèn sáng có chụp.
Sau khỏang 6 giờ, quan sát 2 cốc, ta thấy từ cành rong trong cốc B có những bọt khí
thốt ra rồi nổi lên và chiếm 1 khoảng dới đáy ống nghiệm, cịn cành rong trong cốc A
khơng có hiện tợng đó.


- Lấy ống nghiệm ra khỏi cốc B, đa nhanh que đóm vừa tắt chỉ cịn tàn đỏ vào miệng


ống nghiệm, ta thấy que đóm lại bùng cháy. (1,5đ)


KÕt luËn: trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí Oxi ra môi trờng ngoài. (0,5đ)


* Học sinh làm:


+ Trồng cây
+ Bảo vệ cây

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×