Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Một số dân tộc ở Tây Nguyên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (34.95 KB, 2 trang )

(1)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MƠN ĐỊA LÝ


TIẾT : 7 - TUẦN : 7BAØI : MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊNNgày soạn :


Ngày dạy :


I – MỤC TIÊU


Học xong bài này, HS biết :
- Một số dân tộc ở Tây Nguyên.


- Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, buôn làng, sinh hoạt, trang phục, lễ hội của
một số dân tộc ở Tây Nguyên.


- Mô tả về nhà rông ở Tây nguyên.


- Dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh, ảnh để tìm kiếm kiến thức.


- Yêu quý các dân tộc ở Tây ngun và có ý thức tơn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc.
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


Tranh, ảnh về nhà ở, buôn làng, trang phục, lễ hội, các loại nhạc cụ dân tộc của Tây Nguyên (nếu
có).


III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1/ Oån định :


2/ Bài cũ : Tây Nguyên.


- Hai HS trả lời 2 câu hỏi SGK/84.


- Đọc thuộc bài học.


3/ Bài mới :


HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS


* Giới thiệu bài


1. Tây Nguyên – nơi có nhiều dân tộc chung sống
* HĐ 1 : Làm việc cá nhân.


. MT : HS kể tên được các dân tộc ở TN và nắm được những đặc
điểm tiêu biểu về dân cư, bản làng, sinh hoạt của một số dân tộc ở
TN.


- GV y/c HS đọc mục 1 – SGK trả lời các câu hỏi – SGV/ 70.
2. Nhà rơng ở Tây Ngun


* HĐ 2 : Làm việc theo nhóm.


. MT : HS biết mơ tả về nhà rơng ở TN.


- Các nhóm dựa vào mục 2 – SGK và tranh, ảnh về nhà ở, buôn
làng, nhà


rông của các dân tộc ở TN để thảo luận các câu hỏi – SGV / 70.


- HS trá lời.(2)

3. Trang phục, lễ hội* HĐ 3 : Làm việc theo nhóm.


. MT : HS trình bày được một số đặc điểm tiêu biểu về trang phục,
lễ hội của


một số dân tộc ở TN.


- Các nhóm dựa vào mục 3 – SGK và các hình 1, 2, 3, 5, 6 để
thảo luận


ác câu các câu hỏi – SGV/71.
-> Bài học – SGK/86.


- Nhóm 6 (3’)
- Vài HS đọc


4 / Củng cố dặn dò:


- Trình bày tóm tắt những đặc điểm tiêu biểu về đân cư, buôn làng và sinh hoạt của người dân ở
TN?


- Bài sau : Hoạt động SX của người dân ở TN.
- Nhận xét chung giờ học.


IV – RUÙT KINH NGHIÊM TIẾT DẠY


×