Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Mẫu thi đua tuần mới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (235.22 KB, 1 trang )

(1)

ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHẾ LAN VIÊN


ĐIỂM TỔNG KẾT THI ĐUA THEO TUẦN………..LỚP:………NĂM HỌC 20….. - 20……
Từ ngày……/.…/……..đến ngày………/…../……..


I. NỀ NẾP: Tổng trừ:…………...đ Tổng điểm nề nếp(1):………đ
Thứ XL Môn nhận xét của giáo viênLỗi vi phạm, Học sinh vi phạm SL(a)


Trừ
Lỗi
(b)


Trừ
=a*b


II. HỌC TẬP: Tổng trừ điểm học tập:………..đ Tổng điểm học tập(2):………đ
Số giờ xếp loại B:………C:………D:……..


III. ĐIỂM THƯỞNG PHẠT


Điểm thưởng/phạt 1:………….đ (3.1) Lý do:………...
………
Điểm thưởng/phạt 2:………….đ (3.2) Lý do:………...
IV. TỔNG ĐIỂM


Tổng điểm học tập và nề nếp (1)+(2):………..Tổng điểm thưởng/phạt(3=3.1+3.2):………..


Tổng điểm tuần(1)+(2)+(3):…………đ Xếp loại:…………..…. Ghi chú:……….Xếp thứ:……….


Xác nhận của cờ đỏ cộng điểm Duyệt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×