Tải bản đầy đủ (.docx) (7 trang)

Bao cao thanh tich Hoi cha me hoc sinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (148.89 KB, 7 trang )

(1)

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 TRẦN HỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /BC-HCMHS


Huyện Trần Văn Thời, ngày 25 tháng 05 năm 2016


BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng thưởng giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện
Tên đơn vị: Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học 2 Trần Hợi.
I/ SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ:


1.- Đặc điểm tình hình:


- Địa điểm trụ sở: Đặt tại Ấp Kinh Cũ xã Trần hợi huyện Trần Văn Thời.
- Cơ cấu tổ chức của Ban đại diện:


Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học 2 Trần Hợi có 11 chi hội lớp với
243 thành viên. Ban thường trực gồm 11 thành viên.


Những khó khăn và thuận lợi:


Thuận lợi: Đa số phụ huynh có tuổi đời cịn trẻ, nhiệt tình trong cơng tác xã hội,
được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của Hội khuyến học xã và
của Ngành GD&ĐT do vậy việc phối hợp của các đoàn thể địa phương ở địa bàn quản lý
là khá tốt.


Khó khăn: Do nhân sự là những người hoạt động kiêm nhiệm nên một số thành
viên chưa thật sự nhiệt tình, năng nỗ trong hoạt động công tác Hội.Điạ bàn rộng, dân đơng việc đi lại khó khăn phần nào đã làm ảnh hưởng đến việc
tuyên truyền, vận động của Ban.


Hoạt động của Ban đại diện chưa thật sự đồng đều, một số ít phụ huynh cịn nhiều
hạn chế trong việc tự giác trong cộng đồng trách nhiệm. Sự phối hợp của một số phụ
huynh hạn chế phần nào gây ảnh hưởng đến chất lượng GD học sinh trong nhà trường.


2/ CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:


Năm học 2015 - 2016 Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học 2 Trần Hợi đã
thực hiện các mặt công tác đề ra như sau:


a/. Công tác tổ chức:


- Đầu năm học Ban thường trực hội đã chỉ đạo cho chi hội ở các lớp tiến hành đại
hội bầu ban thường trực chi hội gồm 11 thành viên. tổ chức đại hội ở 100% các chi hội.


- Ban thường trực đã thể hiện rõ vai trị then chốt của mình trong việc cộng đồng
trách nhiệm giáo dục học sinh, thường xuyên tìm các biện pháp hỗ trợ nhà trường về mọi
mặt. Các cá nhân trong hội cha mẹ học sinh hoạt động tích cực.


b/. Cơng tác tun truyền giáo dục:(2)

Giáo dục, nhằm giúp cha mẹ học sinh và nhân dân trong địa bàn ấp quản lý, hiểu rõ và hỗ
trợ nhiều hơn cho Giáo dục, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác Giáo dục.


- Phổ biến các kế hoạch của hội và phương hướng nhiệm vụ năm học của trường.
Công khai các nguồn thu, chi để các bậc phụ huynh biết rõ, tránh sự thắc mắc gây ảnh
hưởng không tốt đến việc vận động đóng góp gây quỹ của hội, trong trường.- Phối hợp với các đoàn thể vận động cha mẹ học sinh hưởng ứng tốt ngày “Toàn
dân đưa trẻ đến trường” và tiếp tục hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Nói khơng với
tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực. Làm tốt cơng tác vận động học sinh bỏ học ra học lại lớp, phối hợp tốt
với nhà trường và các lực lượng xã hội khác xây dựng tốt mơi trường giáo dục. “Nhà
trường – Gia đình – Xã hội”. Củng cố niềm tin và truyền thống tôn sư trọng đạo trong học
sinh và nhân dân, xây dựng tốt kỷ cương học đường, thường xuyên nhắc nhở nhau nêu
gương sáng về đạo đức lối sống để con, em trong gia đình noi theo…


- Năm học 2015-2016 đã vận động được 4 học sinh bỏ học được đến trường.


- Thường trực hội thường xuyên đôn đốc, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm các mặt hoạt
động của hội, giữ vững nề nếp sinh hoạt, cùng với nhà trường giải quyết những vụ việc
liên quan đến quyền và lợi ích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.


c/ Tham gia xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh:


Hàng năm Ban đại diện cha mẹ học sinh đã phối hợp tích cực với nhà trường, cùng
tham gia lao động sửa chữa cơ sở vật chất, vận động trẻ đến trường và vận động quỹ khen
thưởng mỗi năm gần 20 triệu đồng. Trong năm học 2015-2016 Ban đại diện cha mẹ học
sinh phối hợp với nhà trường, các cơ quan đoàn thể địa phương vận động quỹ khuyến học
14.256.000 đồng chi khen thưởng cho các hoạt động dạy và học. Trong năm học Ban đại
diện CMHS đã có đóng góp 1.200.000 đồng 110 ngày công lao động sửa đường, bắc cầu
và vận động được 4 học sinh bỏ học đi học trở lại. Vận động các mạnh thường quân trao
tặng 3000 cuốn tập, 80 cặp sách học sinh, 09 cây quạt gió, 8 ghế đá, 555 cây viết, 3 xe
đạp, 4 xuất học bổng trị giá 900.000 đồng/ suất cho học sinh nghèo hiếu học. Cuối năm
học 2015-2016 Hội đã vận động thêm hơn 3.000.000 đồng nhập vào quỹ khen thưởng cho
học sinh.- Ban đại diện luôn kết hợp chặt chẽ với nhà trường tổ chức tốt những ngày lễ lớn
trong năm học nên đã tạo ra sự gắn bó giữa cha mẹ học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân
viên nhà trường.


d. Công tác phối hợp giữa các môi trường giáo dục:(3)

Chất lượng giáo dục học sinh:


N
Năm


học
2

2015-2016


Nội dung Tống số
HS


Hoàn thành Chưa hoàn thành


SL % SL %


Học lực 232 230 99.14 2 0.86


Đạt Chưa đạt


Năng lực 232 230 99.14 2 0.86


Phẩm Chất 232 232 100 0 0- Đầu năm học, cuối học kỳ I, cuối năm học, hội kết hợp với Giáo viên Chủ nhiệm
lớp tại các cuộc họp phụ huynh học sinh của Chi hội các lớp. Cha mẹ học sinh và giáo
viên chủ nhiệm lớp đã tự giác thống nhất cách dạy con em tại lớp, cách quản lý học sinh
học tập ở nhà, tạo điều kiện cho học sinh tự giác học tập, ngăn chặn các trị chơi khơng bổ
ích lành mạnh, hướng vào các trị chơi lành mạnh bổ ích. Thơng báo thống nhất các khoản
đóng góp thu – chi, phổ biến các khoản đóng góp … nhằm đảm bảo uy tín cho nhà trường
và cá nhân Cha mẹ học sinh.


- Kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể như: Hội Khuyến học, Hội Cựu chiến binh,
Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên … trong việc giúp nhà trường giáo dục, phát huy tính tích
cực trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống của học sinh.


3/ Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới:


- Tiếp tục phát động hội viên phát huy những thành tích đã đạt dược trong năm học
qua, khắc phục thiếu sót, hạn chế ngay từ đầu năm học mới, nắm vững nhiệm vụ năm học
2016 – 2017 của nhà trường và của hội trên cơ sở đó đẩy mạnh chăm lo việc học hành và
tu dưỡng đạo đức của con em.


- Ban thường trực thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, làm nòng cốt trong
mọi hoạt động của nhà trường, hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý mọi hoạt động của nhà trường,
vận động hội viên tự giác tham gia đóng góp cho cơng tác của hội, của trường và quản lý
tốt cơ sở vật chất.


- Phát động cha mẹ học sinh quản lý tốt việc học tập của con em lúc ở nhà cũng như
ở trường. Quan tâm tới việc tu dưỡng đạo đức của con em, góp phần nâng cao chất lượng
Giáo dục của nhà trường.


- Chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thăm hỏi giáo viên lúc ốm đau,


hoạn nạn hoặc khó khăn về cuộc sống, gia đình. Thường xuyên sơ tổng kết, rút kinh
nghiệm, phát huy thế mạnh, khắc phục thiếu sót, biểu dương gương người tốt việc tốt.


- Phân công ban thường trực bám trường, bám lớp để chăm lo cùng với nhà trường,
vận động hội viên đóng hội phí, thu chi hợp lý, bảo đảm chi đúng nguyên tắc tài chính.


4/ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN.
1. Danh hiệu thi đua:


Năm học Danh hiệuthi đua danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết địnhSố, ngày, tháng, năm của quyết định cơng nhận
2013-2014


2014-2015(4)

Năm học


Hình thức
khen thưởng


Số, ngày, tháng, năm của quyết
định khen thưởng; cơ quan ban hành


quyết định
2013-2014 Giấy khen của UBND huyện


2014-2015 Giấy khen của UBND huyện


Với những thành tích trên năm học 2015-2016 đề nghị được ủy ban nhân dân huyện
tặng giấy khen.Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị Người báo cáo thành tích


( Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) Trưởng ban ĐD CMHS


Đỗ Hữu Hài

Nguyễn Văn TùngXác nhận của cấp trình khen(5)

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Huyện Trần Văn Thời, ngày 25 tháng 05 năm 2016


BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng thưởng giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện
- Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÙNG


- Chức vụ: Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học 2 Trần Hợi
- Đơn vị công tác: Trường tiểu học 2 Trần Hợi


I. Sơ lược lí lịch:


- Họ tên: Nguyễn Văn Tùng


- Sinh ngày 22 tháng 10 năm 1959 Giới tính:
- Quê quán: Ấp 10A xã Trần Hợi, Trần Văn Thời
- Trú quán: Ấp 10A xã Trần Hợi, Trần Văn Thời


- Đơn vị công tác: Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học 2 Trần Hợi.


- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đồn thể): Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh
Những khó khăn thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:


Khó khăn: Do nhân sự là những người hoạt động kiêm nhiệm nên một số thành
viên chưa nhiệt tình, năng nỗ trong hoạt động.


Đại bàn rộng, dân đơng việc đi lại khó khăn gây khó khăn cho việc tuyên truyền
của Ban.


Hoạt động của Ban đại diện chưa đồng đều, một số phụ huynh còn nhiều hạn chế.
Sự phối hợp của một số phụ huynh còn hạn chế gây ảnh hưởng đến chất lượng GD học
sinh.


Thuận lợi: Đa số phụ huynh tuổi đời cịn trẻ, nhiệt tình trong cơng tác xã hội, được
sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng chính quyền, của Ngành GD&ĐT, phối hợp của
các đoàn thể địa phương.


2/ Các thành tích đã đạt được:


Năm học 2015 - 2016 Tôi đã cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học 2
Trần Hợi đã thực hiện các mặt công tác đề ra như sau:


a/. Công tác tổ chức:


- Đầu năm học Ban thường trực hội đã chỉ đạo cho chi hội ở các lớp tiến hành đại
hội bầu ban thường trực chi hội gồm 9 thành viên. tổ chức đại hội ở 100% các chi hội.


- Ban thường trực đã thể hiện rõ vai trị then chốt của mình, thường xun tìm các
biện pháp hỗ trợ nhà trường về mọi mặt. Các cá nhân trong hội cha mẹ học sinh hoạt động
tích cực.b/. Công tác tuyên truyền giáo dục:(6)

- Phổ biến các kế hoạch của hội và phương hướng nhiệm vu năm học của trường.
Công khai các nguồn thu, chi để các bậc phụ huynh biết rõ, tránh sự thắc mắc gây ảnh
hưởng không tốt đến việc vận động đóng góp gây quỹ của hội, của trường.


- Phối hợp với các đoàn thể vận động cha mẹ học sinh hưởng ứng tốt ngày “Toàn
dân đưa trẻ đến trường” và hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Nói khơng với tiêu cực
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực. Làm tốt công tác vận động học sinh bỏ học ra lớp trong, phối hợp tốt với nhà
trường và các lực lượng xã hội khác xây dựng tốt môi trường giáo dục. “Nhà trường – Gia
đình – Xã hội”. Củng cố niềm tin và truyền thống tôn sư trọng đạo trong học sinh và nhân
dân, xây dựng tốt kỷ cương học đường, thường xuyên nhắc nhở nhau nêu gương sáng về
đạo đức lối sống để con, em, cháu noi theo…


- Năm học 2016-2016 đã vận động được 4 học sinh bỏ học được đến trường.


- Thường trực hội thường xuyên đôn đốc, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm các mặt hoạt
động của hội, giữ vững nề nếp sinh hoạt, cùng với nhà trường giải quyết những vụ việc
liên quan đến quyền và lợi ích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.


c/ Tham gia xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh:


Hàng năm Ban đại diện cha mẹ học sinh đã phối hợp tích cực với nhà trường, cùng
tham gia lao động sửa chữa cơ sở vật chất, vận động trẻ đến trường và vận động quỹ khen
thưởng mỗi năm gần 20 triệu đồng. Trong năm học 2015-2016 Ban đại diện cha mẹ học
sinh phối hợp với nhà trường, các cơ quan đoàn thể địa phương vận động quỹ khuyến học
14.256.000 đồng chi khen thưởng cho các hoạt động dạy và học. Trong năm học Ban đại


diện CMHS đã có đóng góp 1.200.000 đồng 110 ngày cơng lao động sửa đường, bắc cầu
và vận động được 4 học sinh bỏ học đi học trở lại. Vận động các mạnh thường quân trao
tặng 3000 cuốn tập, 80 cặp sách học sinh, 09 cây quạt gió, 8 ghế đá, 555 cây viết, 3 xe
đạp, 4 xuất học bổng trị giá 900.000 đồng/ suất cho học sinh nghèo hiếu học. Cuối năm
học 2015-2016 Hội đã vận động thêm hơn 3.000.000 đồng nhập vào quỹ khen thưởng cho
học sinh.


- Ban đại diện luôn kết hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng nhà trường tổ chức tốt những
ngày lễ lớn trong năm học nên đã tạo ra sự gắn bó giữa cha mẹ học sinh và cán bộ, giáo
viên, nhân viên nhà trường.


d. Công tác phối hợp giữa các môi trường giáo dục:


Ban đại diện đã phối hợp tốt với nhà trường trong nhiều năm qua, phối hợp tốt ba
mội trường giáo dục. Chất lượng giáo dục hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, năm
sau cao hơn năm trước. Tăng dần loại khá, giỏi, hạn chế tối đa số học sinh lưu ban và bỏ
học. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao.


Chất lượng giáo dục học sinh:
N


Năm
học


2

2015-2016


Nội dung Tống sốHS SL Hoàn thành% SL Chưa hoàn thành%


Học lực 232 230 99.14 2 0.86


Đạt Chưa đạt


Năng lực 232 230 99.14 2 0.86


Phẩm Chất 232 232 100 0 0(7)

nhiệm lớp đã tự giác thống nhất cách dạy con em tại lớp, cách quản lý học sinh học tập ở
nhà, tạo điều kiện cho học sinh tự giác học tập, ngăn chặn các trị chơi khơng bổ ích lành
mạnh, hướng vào các trị chơi lành mạnh bổ ích. Thơng báo thống nhất các khoản đóng
góp thu – chi, phổ biến các khoản đóng góp … nhằm đảm bảo uy tín cho nhà trường và cá
nhân Cha mẹ học sinh.


- Kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể như: Hội Khuyến học, Hội Cựu chiến binh,
Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên … trong việc giúp nhà trường giáo dục, phát huy tính tích
cực trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống của học sinh.


3/ Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới:


- Tiếp tục phát động hội viên phát huy những thành tích đã đạt dược trong năm học
qua, khắc phục thiếu sót, hạn chế ngay từ đầu năm học mới, nắm vững nhiệm vụ năm học
2016 – 2017 của nhà trường và của hội trên cơ sở đó đẩy mạnh chăm lo việc học hành và
tu dưỡng đạo đức của con em.


- Ban thường trực thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, làm nòng cốt
trong mọi hoạt động của nhà trường, hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý mọi hoạt động của nhà
trường, vận động hội viên tự giác tham gia đóng góp cho cơng tác của hội, của trường và


quản lý tốt cơ sở vật chất.


- Phát động cha mẹ học sinh quản lý tốt việc học tập của con em lúc ở nhà cũng như
ở trường. Quan tâm tới việc tu dưỡng đạo đức của con em, góp phần nâng cao chất lượng
Giáo dục của nhà trường.


- Chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thăm hỏi giáo viên lúc ốm đau,
hoạn nạn hoặc khó khăn về cuộc sống, gia đình. Thường xuyên sơ tổng kết, rút kinh
nghiệm, phát huy thế mạnh, khắc phục thiếu sót, biểu dương gương người tốt việc tốt.


- Phân công ban thường trực bám trường, bám lớp để chăm lo cùng với nhà trường,
vận động hội viên đóng hội phí, thu chi hợp lý, bảo đảm chi đúng nguyên tắc tài chính.


4/ Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận.


Với những thành tích trên năm học 2015-2016 đề nghị được ủy ban nhân dân huyện
tặng giấy khen.


Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị Người báo cáo thành tích


( Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)


Đỗ Hữu Hài

Nguyễn Văn Tùng


Xác nhận của cấp trình khen

×