Tải bản đầy đủ (.docx) (12 trang)

GA An toan giao thong lop 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (188.08 KB, 12 trang )

(1)

AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ – LỚP 5
Thứ , ngày tháng năm
Bài 1


Biển báo hiệu giao thông đường bộ

.
I-Mục tiêu


1-Kiến thức


.HS biết và giải thích nội dung 23 biển báo hiệu giao thông đã học.
.HS hiểu ý nghĩa, nội dung 10 biển báo hiệu GT mới.


2-Kó năng.


.Giải thích sự cần thiết của biển báo hiệu GT.


.Mô tả được các biển báo đó băng lời nói hoặc bàng hình vẽ. Để nói cho những người
khác biết về nộidung của các biển báo hiệu GT.


3-Thái độ:


.Có ý thức tuân theo những hiệu lệnh của biển báo hiệu GT khi đi đường.
.Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB.
II- Đồ dùng dạy học.


.Phiếu học tập.
.Các biển báo.
III- Lên lớpHoạt động của thâøy Hoạt đơng của trị
1-Bài cũ


2- Bài mới
.Giới thiệu


Hoạt động 1 : Trị chơi phóng viên.


-1HS làm p.viên nêu câu hỏi cho các bạn trong
lớp trả lời.


-Ở gần nhà bạn có loại biển báo gì?
-Những biển báo đó được đặt ở đâu?


-Những người ở đó có biết nội dung các biển
báo đó khơng?


-Họ có thấy các biển báo đó có ích gì khơng?
.Hoạt động 2. Ôn lại các biển báo đã học:
-Cho học sinh nhắc lại các biển báo đã học, mơ
tả hình dạng, màu sắc.


-Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu
lệnh, biển chỉ dẫn.


GV kết luận.


Hoạt động 3: Nhận biết các biển báo hiêïu
-Cho HS quan sát các loại biển báo.-Xác định, phân loại, mơ tả hình, màu sắc của
các biển báo đó.


-Biển báo cấm.
-Biển báo nguy hiểm.
-Biển báo chỉ dẫn.
GV kết luận


Củng cố dặn dị : chuẩn bị bài Kĩ năng đi xe đạp
an toàn.


Cho hs xem các biển báo đã học, nói nội dung
của biển báo


2 HS trả lời.
.Thảo luận nhóm.
.Phát biểu trước lớp.


.Học sinh thảo luận và tìm đúng loại biển báo
.Nhóm nào xong trước được biểu dương.
.Trình bày trước lớp.


.Lớp mhận xét, bổ sung.
.Thảo luận nhóm 4 .


.Tìm và phân loại biển báo, mô tả....
.Phát biểu trước lớp.(2)

Thứ , ngày tháng năm
Bài 2Kĩ năng đi xe đạp an tồn


I-Mục tiêu


1-Kiến thức


.HS biết những qyi định đói với người đi xe đạp trên đường phố theo luật GTĐB.
2-Kĩ năng.


.HS thể hiện đúng cách điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau.


.Phán đoán và nhận thức được các điều kiện an tồn hay khơng an tồn khi đi xe đạp.
3-Thái độ


.Có ý thức diều khiển xe đạp an tồn.
II- Đồ dùng dạy học.


.Phiếu học tập.
.Sa bàn.


III- Lên lớp


Hoạt động của thầøy Hoạt đọâng của trò


1-Bài cũ
2- Bài mới
.Giới thiệu


Hoạt động 1:Trò chơi đi xe đạp trên sa bàn..
GV nêu các tình huống, yêu cầu HS trả lời


hoặc phải nêu cách xử lí đúng, an tồn.
-Để rẻ trái người đi xe đạp pahỉ làm gì?...
-Một số tình huống (xem tài liệu tr18)
.Hoạt động 2 :


-Cho học sinh thực hành trên sân trường.
GV kết luận.


-Hoạt động 3:Thi lái xe an tồn.


-GV kẻ sơ đồ trên sân, có một số chướng ngại
vật, các biển báo cấm xe đạp..., ngã tư có đèn
tín hiệu...


-4 HS tham gia.


3-Củng cố dặn dò : Chuẩn bị bài 3 Chọn con
đường đi an toàn... .


Cho hs xem các biển báo đã học, nói nội dung
của biển báo


2 hs trả lời.
.Thảo luận nhóm.
.Phát biểu trước lớp.


-Cho HS ra sân để thực hành .
-Lớp theo dỏi và nhận xét.
.Lớp góp ý, bổ sung.
-Thi theo nhóm 4.-HS đạp xe trên sân và phải chấp hành đúng
các yêu cầu của sơ đồ đã vạch trên sận.(3)

Thứ , ngày tháng năm
Bài 3


Chọn đường đi an tồn, phịng tránh tai nạn giao thơng

.
I-Mục tiêu


1-Kiến thức


.HS biết được những điều kiện an toàn và chưa an toàn của các con đường để lựa chọn
con đường đi an tồn.


.HS xác định được những điểm những tình huống khơng an tồn đối với người đi bộ.
2-Kĩ năng.


.Biết cách phịng tránh tai nạn có thể xảy ra.
.Tìm được con đường đi an tồn cho mình.
3-Thái độ


.Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB, có hành vi an toàn khi đi đường.
.Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, htực hiện luật GTĐB.


II- Đồ dùng dạy học.


.Phiếu học tập.
.Sa bàn.III- Lên lớp


Hoạt động của thày Hoạt đơng của trị


1-Bài cũ
2- Bài mới
.Giới thiệu


Hoạt động 1: Tìm hiểu con đường từ nhà đến
trường.


.Hoạt động 2. Xác định con đường an tồn đi
đến trường.


.Phát phiêu học tập cho hs.
.Nội dung tham khảo tài liệu.


.GV kết luận.


Hoạt động 3:Phân tích các tình huống nguy
hiểmvà cách phịng tránh TNGT.


.Giáo viên nêu các tình huông 1,2,3 Tham
khảo tài liệu của GV.


.Hoạt động 4: Luyện tập thực hành.


.Xây dựng phương án : Con đương an toàn khi
đến trường.Làm thế nào để đi xe đạp an toàn?
2 HS trả lời.


.Thảo luận nhóm.Nêu đặc điểm của con đường từ
nhà emđến trường.


.Phát biểu trước lớp.


.Học sinh thảo luận và đánh dấu vào ơ đúng.
.Nhóm nào xong trước được biểu dương.
.Trình bày trước lớp.


.Lớp mhận xét, bổ sung.


.Thảo luận nhóm 4 .


.Tìm cách giải quyết tình huống.
.Phát biểu trước lớp.(4)

Thứ , ngày tháng năm
Bài 4


Nguyên nhân tai nạn giao thông.


I-Mục tieâu


1-Kiến thức


.HS biết được những khác nhau gây tai nạn giao thơng


.HS xác định được những hành vi an tồn và khơng an tồn đối với người tham gia giao


thơng.


2-Kó năng.


.Biết cách phịng tránh tai nạn có thể xảy ra.
3-Thái độ


.Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB, có hành vi an tồn khi đi đường.
.Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB để đảm bảo ATGT.
II- Đồ dùng dạy học.


.Phiếu học tập.
III- Lên lớp


Hoạt động của thày Hoạt đơng của trị


1-Bài cũ:
2- Bài mới:
.Giới thiệu


Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguyên nhân gây
ra tai nạn giao thông.


GV đọc mẫu tin TNGT.


.Hoạt động 2. Thử Xác định nguyên nhân gây
TNGT.


.Phát phiếâu học tập cho hs..Nội dung tham khảo tài liệu..GV kết luận.
Hoạt động 3:Thực hành làm chủ tốc độ.
.Giáo viên nêu cách chơi.


.2 HS


.Chạy ngược chiều nhau với tốc độ nhanh.
.Có tìn hiệu dừng lại.


.Ai thực hiện đúng, chính xác.
.Hoạt động 4: GV kết luận.


3- Củng cố dặn do viết một bài tường thuật
về một TNGT, vẽ tranh cổ động về ATGT.


Làm thế nào để xác định được con đường an
toàn?


2 hs trả lời.
. HS lắng nghe.


.Thảo luận nhóm.phân tích.
+Hiện tượng ?


+Xãy ra vào thời gian nào?
+Xảy ra ở đâu?


+Hậu quả?
+Nguyên nhân?
.Phát biểu trước lớp..Học sinh thảo luận và đánh dấu vào ơ đúng.
.Nhóm nào xong trước được biểu dương.
.Trình bày trước lớp.


.Lớp nhận xét, bổ sung.
+Các nhóm tham gia trò chơi.
.Lớp nhâïn xét.(5)

Thứ , ngày tháng năm
Bài 5


Em làm gì để thực hiện an tồn giao thơng?


I-Mục tiêu


1-Kiến thức


.HS biết được những con số thống kê về tai nạn giao thơng.
.HS biết phân tích ngun nhân gây ra tai nạn giao thơng.
2-Kĩ năng.


.Biết va giải thích các điều luật đơn giản cho bạn bè nghe.
.Đề ra phương án phòng tránh tai nạn GT.


3-Thái độ


.Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB,có hành vi an tồn khi đi đường.
.Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB để đảm bảo ATGT.
II-Đồ dùng dạy học..Phiếu học tập.
III- Lên lớp


Hoạt động của thày Hoạt đông của trị


1-Bài cũ : Ngun nhân tai nạn giao thơng.
2- Bài mới :


.Giới thiệu


Hoạt động 1: Tuyên truyền.
GV đọc mẫu tin TNGT.


.Hoạt động 2. Lập phương án thực hiện
ATGT


.Phát phiếâu học tập cho hs.
.Chia lớp thành 3 nhóm


.Nội dung tham khảo tài liệu..GV kết luận.
Nội dung phương án:


*Khảo sát điều tra:


+Bao nhiêu bạn đi xe đạp. Bố mẹ chở. Đi
bộ.


+Bao nhiêu bạn đi xe thành thạo, chưa
thành thạo...+Bao nhiêu bạn đã nắm được luật giao
thông đường bộ, thuộc các loại biển báo trên
đường...


.Hoạt động 3: GV kết luận.


Củng cố dặn do;Tổng kêt ATGT cho hs vẽ
tranh cổ động về ATGT.


ø


Những nguyên nhân nào gây ra tai nạn giao
thơng? +2 HS trả lời.


. HS lắng nghe.


.Tóm tắc số liệu từ thơng tin.


.Thảo luận nhóm.phân tích trình bay tranh sưu
tầm để cổ động.


.Phát biểu trước lớp.


.Học sinh thảo luận và lập phương án cho nhóm
mình.


+Nhóm đi xe đạp.


+Nhóm được ba mẹ đưa đi học.
+Nhóm đi bộ đến trường.Nhóm nào xong trước được biểu dương.
.Trình bày trước lớp.


.Lớp nhận xét, bổ sung.


-Lắng nghe. Sau đó vài HS nhắc lại.(6)

AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG THỦY – LỚP 5


( GV soạn :Phạm thị Đẹp-Trường TH Hướng Thọ Phú –Thị xã Tân An -LA)


Thứ , ngày tháng năm


Bài 6LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA.


TRƯỜNG HỢP PHẢI TRÁNH NHAU KHI ĐI ĐỐI HƯỚNG
I-MỤC TIÊU :


1-Kiến thức: HS hiểu các quy định tránh nhau của các phương tiện GTĐT khi đi đối hướng.
2-Kĩ năng: HS thể hiện đúng các quy định trên khi sử dụng phương tiện GTĐT thơ sơ (nếu có).
3-Thái độ: Có thói quen chấp hành tốt Luật GTĐT.


II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :


-Tranh tàu thuyền đang lưu thơng trên sông.
-Áo phao cứu sinh, thùng mủ rỗng .


III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :Hoạt động của thầy Hoạt động của tròø


1-Bài cũ: Em làm gì để thực hiện ATGT ?
-Làm thế nào để thực hiện ATGT ?
2- Bài mới:


Giới thiệu bài.


Hoạt động 1: Kĩ thuật đặt câu hỏi – Sử dụng ĐDDH
Trường hợp phải tránh nhau khi đi đối hướng.


-Chia lớp thành 6 nhóm .Cho HS thảo luận theo nhóm, mỗi
nhóm một nội dung. Thời gian 3 phút.


*Nhóm 1: Theo em phương tiện GTĐT đường thủy đi
ngược nước và phương tiện GTĐT đi xi dịng nước khi
gặp nhau cần phải tránh thì phương tiện nào phải nhường
đường?


*Nhóm 2: Trường hợp nước đứng khi gặp nhau cần phải
tránh thì phương tiện nào phải nhường đường ?


*Nhóm 3: Trường hợp phương tiện thơ sơ và phương tiện
có động cơ đi đối hướng và phải tránh nhau thì phương tiện
nào phải nhường đường ?


*Nhóm 4: Trường hợp phương tiện có động cơ cơng suất
nhỏvà phương tiện có động cơ cơng suất lớn đi đối hướng
cần tránh nhau thì phương tiện nào phải nhường đường ?


*Nhóm 5: Trường hợp đi một mình khi đối hướng và phải
tránh nhau với đồn lai dắt thì phương tiện nào phải nhường
đường ?


Gv giảng : đoàn lai là tàu kéo, sà lan.


*Nhóm 6: Em biết sử dụng áo phao cứu sinh không ?
Những dụng cụ đó có ích gì ?


GV tổng kết ND cần nhớ


Hoạt động 2 : Kĩ thuật : Thực hành kĩ năng


GV giao mỗi nhóm một đồ vật để thực hành như áo phao,
phao cứu sinh,thùng mủ rỗng, GV hỏi :


-Tên đồ vật đó là gì?
-Dùng để làm gì ?


-Tại sao nó giúp em được an tồn ?
-Em sử dụng đồ vật đó như thế nào ?


-2 HS trả lời.


-Học sinh thảo luận theo yêu cầu. Đại
diện HS trình bày. HS và GV bổ sung.
*Nhóm 1: Phương tiện (pt)đi ngược
nước phải nhường đường ( Vì pt đi
xuôi nước tốc độ nhanh hơn)*Nhóm 2: Pt nào phát tín hiệu xin
đường trước thì pt kia phải tránh và
nhường đường.


*Nhóm 3: pt thô sơ phải nhường
đường (Vì pt có động cơ tốc độ nhanh
hơn)


*Nhóm 4: pt có động cơ cơng suất nhỏ
phải nhường đường (Vì pt có động cơ
cơng suất lớn tốc độ nhanh hơn)


*Nhóm 5: pt đi một mình phải nhường
đường.


*Nhóm 6: HS tự trả lời.


Những dụng cụ đó giữ được an tồn
khi có tai nạn xảy ra.


- HS thực hành các kĩ năng sử dụng áo
phao, phao cứu sinh,..


- Áo phao, phao cứu sinh,..


- Giữ được an tồn khi có tai nạn .
-Khơng bị chìm.(7)
-Em có thể thấy đồ vật này ở đâu ?


GV liên hệ thực tế : Đường bộ đội mũ bảo hiểm, đường thủy
mặc áo phao cứu sinh.


Hoạt động 3: Kĩ thuật : Trò chơi


“Thi cấp bằng lái thuyền trưởng”.


Chọn 1 HSG làm cảnh sát GT, các em cịn lại đóng vai
những người đi thi xin cấp bằng lái thuyền trưởng. gV ghi
các câu hỏi có nội dung bài học ở hoạt động 1 và 2 để em
đóng vai cảnh sát GT hỏi.


Hoạt động 4 : Kĩ thuật giao bài tập.
GV tổng kết, cho HS chép ghi nhớ :
GHI NHỚ:


-Tránh nhau, nhường đường nhau đúng quy định là điều
cần thiết khi điều khiển phương tiện.


-Tránh nhau, nhường đường đúng luật định góp phần làm
giảm tai nạn xảy ra.


Chuẩn bị : Bài 7 “Biển báo hiệu giao thông đường thủy.
Thông báo cấm và thông báo chỉ dẫn”


phao, thùng mủ.


- Trên tàu, bãi tắm biểnHS thi trả lời những câu hỏi chính xác,
thực hành đúng việc sử dụng áo phao
cứu sinh thì cơng nhận đỗ và được cấp
bằng. Nếu trả lời sai 2 câu hỏi trở lên
hoặc sử dụng sai dụng cụ phao cứu
sinh thì khơng được cơng nhận.(8)

Thứ , ngày tháng năm


Bài 7


BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY.
THÔNG BÁO CẤM VÀ THÔNG BÁO CHỈ DẨN


I-MỤC TIÊU :


1-Kiến thức: HS hiểu ý nghĩa một số biển báo hiệu GTĐT thông dụng.
2-Kĩ năng: HS nhận xét nhanh chóng và chính xác các biển báo đã được học.


3-Thái độ: Có ý thức chú ý các biển báo hiệu lệnh của GTĐT và nhắc nhở mọi người tuân theo.


II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :


- Biển báo cấm (4) : Cấm thả neo, cấm quay trở, cấm pt vượt nhau, cấm bơi lội.


- Biển thông báo (4) : Sắp đến ngã tư nơi sông hẹp, được phép quay trở, sắp đến ngã tư nơi sơng
rộng, phía trước là nơi giao nhau có nhiều sông, kênh.


-Áo phao, phao cứu sinh, thùng mủ rỗng thực hành kĩ năng.


III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :


Hoạt động của thầy Hoạt động của tròø


1-Bài cũ:
2- Bài mới:


Giới thiệu bài. Giới thiệu nội dung các biển báo.
- Biển báo cấm (4) - Biển thông báo chỉ dẫn (4)
Hoạt động 1: Kĩ thuật hoạt động tổ ( 4 tổ )


GV giao mỗi nhóm 2 biển báo (Biển báo cấm và biển thơng
báo). Mỗi nhóm thảo luận về hình dạng, màu sắc, hình vẽ bê
trong ( TG 3 phút). Đại diện HS trình bày.


-GV nhận xét, ghi bảng.


Tên biển Nội dung Hình dạng Màu sắc Hình vẽ
bên trong
Biểnbáo


cấm


Cấm thả
neo


Hình
vng


Nền trắng


viền đỏ,


Màu đen
Biển


thơng
báo chỉ
dẫn


Được
phép
quay trở


Hình
vng


Nền xanh Màu trắng


…. … … … …


-GV kết luận : Về hình dạng, đặc điểm phân biệt 2 loại biển báo
cấm và biển chỉ dẫn:


-Giống nhau: Hình vuông


-Khác nhau:Biển báo cấm: nền trắng ,viền đỏ, hình vẽ màu đen
- Biển thơng báo chỉ dẫn: Nền xanh, hình vẽ trắng.
Hoạt động 2 : Kĩ thuật : Thực hành kĩ năng


-GV để 8 biển báo trên bàn ( biển theo nội dung bài). Gọi một


số HS lựa đúng biển báo theo yêu cầu GV.VD: Cấm thả neo.
-GV yêu cầu HS thực hành áo phao, phao cứu sinh, thùng mủ
rỗng.


Hoạt động 3 : Kiểm tra :Trò chơi


Cách tiến hành : -Chọn 2 nhóm, mỗi nhóm 4 HS. Mỗi nhóm
nhận 8 biển báo theo nội dung bài học(1HS 2 biển báo khác
nhau). Khi GV nêu tên biển báo nào thì từng em trong mỗi


-2 HS trả lời.


- Học sinh thảo luận theo yêu cầu.
- Đại diện HS trình bày. HS bổ
sung.


-HS lắng nghe.


-HS thực hành theo yêu cầu.(9)

nhóm sẽ đưa lên biển báo thích hợp.


-Nhóm nào sai 3 lần trước thì nhóm khác lên thay thế.
GV nhận xét , tuyên dương nhóm làm đúng


Hoạt động 4 : Kĩ thuật giao bài tập.


-Khi đi đường thủy cần chấp hành đúng biển báo GTĐT để
tránh TNGT đường thủy.-Chỉ dẫn những người xung quanh về các biển báo đã học ( nếu
họ chưa biết), nhắc họ chấp hành.


*GV tổng kết, cho HS chép ghi nhớ :
GHI NHỚ:


-Biển báo cấm bắt buộc người lái phương tiện phải chấp hành.
-Biển chỉ dẫn cho người lái phương tiện biết để xử lí tình huống.


Chuẩn bị : Bài Ơn tập


GV giao mỗi nhóm chuẩn bị nội dung 1 bài đã học.


-HS lắng nghe.


- 3 HS đọc ghi nhớ.
-HS chép ghi nhớ vào vở.(10)

Thứ , ngày tháng năm


Bài 8
ÔN TẬP
I-MỤC TIÊU :


1-Kiến thức: HS nắm vững các kiến thức đã học về Luật GT đường bộ và Luật giao thông
đường thủy nội địa.


2-Kĩ năng: HS nhận biết và hiểu nội dung các biển báo GT đường bộ, đường thủy, chấp hành
đúng về Luật GT đường bộ, đường thủy.3-Thái độ: Có ý thức thực hiện tốt và nhắc nhở mọi người thực tốt Luật GT đường bộ, đường
thủy để tránh tai nạn GT.


II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :


- Biển báo GT đường bộ, đường thủy đã học.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :


Hoạt động của thầy Hoạt động của tròø


1-Bài cũ:
2- Bài mới:
Giới thiệu bài.


Hoạt động 1: Kĩ thuật hoạt động nhóm – Đồ dùng dạy học
GV chia lớp làm 7 nhóm – mổi nhóm 5 HS.


-Nhóm 1 : Trình bày các biển báo GT đường bộ đã học (báo
cấm, nguy hiểm, hiệu lệnh, chỉ dẫn).


Sau khi trình bày về đặc điểm, nội dung các biển báo, nhóm 1
có thể yêu cầu bạn ở nhóm khác chọn một biển báo mỗi loại
trình bày nội dung biển đó.


-Nhóm 2 : Tương tự nhóm 1, trình bày Những quy định đối với
người đi xe đạp an tồn.


-Nhóm 3 : Trình bày những đặc điểm thể hiện con đường an
toàn và con đường khơng an tồn.-Nhóm 4 : Những ngun nhân gây tai nạn GT.


-Nhóm 5 : Những việc làm để thực hiện an toàn GT khi đi xe
đạp, đi bộ, ngồi trên xe.


-Nhóm 6 : Trình bày Luật GT đường thủy nội địa. trường hợp đi
ngược hướng phải tránh nhau.


-Nhóm 7 : Biền báo hiệu GT đường thủy nội địa. thông báo cấm
và thông báo chỉ dẫn.


GV cần bổ sung giúp đỡ HS chưa nằm vững kiến thức.
Hoạt động 2 : Kĩ thuật trị chơi.


Mỗi nhóm 4 HS : một em mang bảng “Đường bộ”, một em
mang bảng “Đường thủy”. Hai em còn lại sẽ chọn một biển báo
úp trên bàn giơ lên.


Ví dụ : Đó là biển báo “Đường bộ” thì em mang bảng “Đường
bộ” đến đứng kề bên và nêu đặc điểm của biển báo đó về nội
dung, hình thức. Nếu em cịn lại lật biển thứ 2 và nêu đúng thì
nhóm sẽ được khen.


Hoạt động 3 : Giao việc về nhà.


Ôn lại các biển báo đã học, các bài ôn hôm nay để tiết sau kiểm
tra.


-2 HS trả lời.- Đại diện HS mỗi nhóm trình bày.
HS lắng nghe.


HS lớp tham gia trả lời câu hỏi


-HS tham gia trò chơi.(11)

Thứ , ngày tháng năm


Bài 9KIỂM TRA.
I- Mục tiêu :


Đánh giá sự tiếp thu kiến thức của HS qua các bài an toàn GT đã học.
II- Đồ dùng dạy học :


Đề kiểm tra
III- Các hoạt động :


- GV nêu yêu cầu tiết học.


- GV cho các tổ trưởng phát đề kiểm tra.
- HS làm bài (thời gian 20 phút )


- GV chấm một số bài, nhận xét.


-Dặn HS về nhà xem lại tất cả các bài học về ATGT, chấp hành Luật ATGT và vận động mọi
người cấp hành tốt ATGT.Họ và tên :………
Lớp : ……….
Trường Tiểu học Hướng Thọ Phú


KIỂM TRA AN TOÀN GIAO THƠNG
KHỐI LỚPâ5


Ngày kiểm tra : ……….
PHẦN I : Khoanh tròn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng : ( 5 điểm )


Câu 1 : 4 nhóm biển báo giao thơng em đã được học gồm :


A. Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh,biển chỉ dẫn.


B. Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển hướng dẫn..


C. Biển báo nguy hiểm, biển báo trạm cấp cứu, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn.
D. Biển báo công trường, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn


Câu 2 : Khi đi từ đường ngõ (hẻm), trong nhà, cổng trường , đường phụ ra đường chính, em phải :


A. Quan sát, nhường đường cho xe đi trên đường chính.


B. Đi chậm, quan sát, nhường đường cho xe đi trên đường chính.


C. Đi chậm, đưa tay xin đường.


D. Đi bình thường, chú ý quan sát xe cộ đang lưu thông trên đường.
Câu 3 : Khi qua ngã ba, ngã tư em cần nhớ :A. Đi theo hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông


B. Đi theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thơng.


C. Phải quan sát kĩ, nếu vắng xe thì mới qua.


D. Đi theo hiệu lệnh của tín hiệu đèn hoặc của người điều khiển giao thông.
Câu 4 : Khi muốn đổi hướng ( rẽ phải, rẽtrái ) em phải làm gì ?


A. Nếu rẽ trái thì phải nhớ giơ tay xin đường.


B. Chú ý quan sát xe cộ trên đường, nếu khơng có xe thì mới được đổi hướng.


C. Phải đi chậm, giơ tay xin đường và chú ý quan sát xe.


D. Phải đi chậm, giơ tay xin đường khi rẽ trái và chú ý quan sát xe.


Câu 5 : Theo em, đâu là những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông ?


A. Do con người, do phương tiện giao thông, do đường sá.


B. Do con người, do đường xuống cấp, do lưu lượng xe quá nhiều.(12)

C. Do phương tiện giao thông, do đường sá.


D. Do con người, do phương tiện giao thông, do đường sá, do thời tiết.
PHẦN 2 : ( 5 điểm )Câu 1 : Em hãy nêu một số hoạt động phòng tránh tai nạn giao thông mà em biết ?


………
………
………
………
………
………..


Câu 2 : Nêu một hành động tốt em đã làm thể hiện việc tự giác tôn trọng luật lệ giao thông.
………
………
………
………
………
………..


(Baøi kiểm tra này tải trên mạng , cảm ơn GV soạn )
HẾT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×