Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

hoat dong y te y tế chữ thập đỏ lê thị ánh hằng website thcs lương thế vinhbmt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (96.81 KB, 2 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ BMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số ………./KH -- -oOo---
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC


NĂM HỌC 2011-2012BuônMaThuột Ngày 10Tháng 10 Năm 2011
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2011-2012


- Căn cứ công văn số 30/kh-ytpgd&đt ngày 12 tháng 9 năm 2011 của phòng giáo dục
thành phố BMT.


Ban chỉ đạo công tác y tế trường học trường THCS Lương Thế Vinh lên kế hoạch
hoạt động năm học 2011-2012 như sau :


- Tổng số học sinh toàn trường 994 học sinh
- Số học sinh tham gia BHYT


- Số học sinh tham gia BHTT
Tháng


Năm Stt NỘI DUNG CƠNG VIỆC


9/2011


1 Ổn định trường lớp


2 Tuyên truyền cho sinh tham gia các loại hình bảo hiểm3 Đề xuất ban giám hiệu thành lập ban chỉ đạo công tác y tế trường học, thông báo về việc thực hiện vệ sinh trường lớp .
4 Triển khai ký cam kết thực hiên ATGT và phòng chống các tệ nạnxã hội giữa học sinh – nhà trường – gia đình


10/2011


1 Vận động thực hiện ATGT và tuyên truyền phòng chống ma túy,


các tệ nạn xã hội


2 LAn chích ngừa uốn vánập danh sách học sinh nữ khối lớp 9 để trạm y tế phường Tân
3 Lập dự trù mua thuốc xây dựng tủ thuốc y tế học đường theo hướng dẫn của trung tâm y tế thành phố BMT
4 Tham gia tập huấn công tác y tế học đường


5 Kết hợp với ban nề nếp nhà trường kiểm tra vệ sinh các lớp và vệ


sinh cá nhân học sinh


6 Tham gia công tác từ thiện ( nếu có )


7


Tham mưu với ban giám hiệu nhà trường về vệc giữ gìn vệ sinh,
phong quang trường lớp và tiêu chuẩn phịng học, bàn ghế, ánh
sáng theo thơng tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT và
thông tư số 46/2010/TT-BYT vè vệ sinh phòng bệnh truyền
nhiễm trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11/2011


1 Hoạt động bình thường theo kế hoạch của nhà trường2 Nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện ATGT(2)

12/2011


1 Hoạt động bình thường theo kế hoạch của nhà trường


2 Nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện ATGT


3 Phát thanh măng non về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội
Từ tháng


1/2012
-tháng
4/2012


1 Hoạt động bình thường theo kế hoạch của nhà trường


2 Nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện ATGT


3 Phát thanh măng non về các chủ đề trong tháng


5/2011


1 Hoạt động bình thường theo kế hoạch của nhà trường


2 Nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện ATGT


3 Phát thanh măng non về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội4 Báo cáo tổng kết các hoạt động của ban chỉ đạo công tác y tế
trường học

×