Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Đăng kí thi đua 2017 - 2018 (Cá nhân)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.24 KB, 3 trang )

(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


ĐĂNG KÍ THI ĐUA CÁ NHÂN


- Họ và tên : Phạm Xuân Toạn
- Chức vụ : Giáo viên.


- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
- Nhiệm vụ được phân công: + Tổ trưởng Tổ khối 5.


+ Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5B.


Để hưởng ứng phong trào thi đua do cấp trên phát động trong năm học 2017
-2018. Tôi xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:


I. NỘI DUNG THI ĐUA


STT Công tác chuyên môn (Ghi cụ thể) Kết quả (Tỉ lệ hồnthành % KH)


A Học sinh


Hồn thành chương trình mơn học 100


Hồn thành chương lớp học 100


Hồn thành chương trình cấp học 100


Phát triển năng lực: Đạt 100Phẩm chất: Đạt 100


Lớp VSCĐ cấp trường X


Lớp tiên tiến X


Duy trì sĩ số 100


Tỷ lệ chuyên cần 99


Khen
thưởng


Hoàn thành Xuất sắc nội dung học tập và
rèn luyện


14em = 42,4%


Có thành tích vượt trội về mơn Tốn, Tiếng
Việt(2)

Hồ sơ tốt X


Giáo viên giỏi tỉnh X


Giáo viên giỏi huyện
Giáo viên giỏi trường


Giáo viên thực hiện đúng đánh giá xếp loại HS TT XSáng kiến kinh nghiệm cấp trường X


Xếp loại Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp X
C Kết quả


Xếp loại LĐTT X


Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở X


II. CÁC NỘI DUNG KHÁC


- Về phẩm chất đạo đức: Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức
tốt, khơng vi phạm đạo đức nhà giáo.


- Về đồn kết: Bản thân ln có ý thức xây dựng mối đồn kết nội bộ.
- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực
hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao.


- Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Không ngừng học hỏi
và tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các
lĩnh vực khác.


- Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, xây dựng gia đình văn hố.


- Về tham gia cơng tác Đảng, hội, đồn thể: Gương mẫu đi đầu trong công tác,
đồng thời động viên các thành viên trong tổ tích cực tham gia.- Về tham gia phong trào thi đua: 100%.


III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA


1. Danh hiệu thi đua nhà nước: - Lao động tiên tiến.(3)

2. Danh hiệu thi đua của Đảng: Đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.
IV. ĐĂNG KÍ SÁNG KIẾN:


- Tên sáng kiến: Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Lớp 5.
- Phạm vi áp dụng: Tổ khối 5.


- Hiệu quả sáng kiến mang lại : Học sinh có tiến bộ rõ rệt về chữ viết.


Trên đây là nội dung đăng kí thi đua năm học 2017 - 2018 đề nghị Hội đồng thi
đua- Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các
nội dung đã đăng ký./.


Ea Kar,ngày 07 tháng 9 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG Người đăng ký

×