Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Mẫu nhập liệu công chức (Tháng 7.2014)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.46 KB, 1 trang )

(1)

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Chỉ bổ sung Từ thời điểm tháng 3/2013 đến nay.


Nội dung nào khơng thay đổi thì bỏ trống)
1. Họ và Tên: ……….


2. Ngày tháng năm sinh: ………….
3. Nơi sinh: ………..


4. Số CMND: ……….
5. Ngày cấp: …………
6. Nơi cấp: …………


7. Tình trạng hơn nhân (Đã lập GĐ hoặc chưa): ……….
8. Ngày bắt đầu đóng BH: ………


9. Số sổ Bảo hiểm: ………
10. Ngày Hợp đồng: ………….
11. Ngày tuyển dụng: …………..


12. Ngày bổ nhiệm vào Ngạch (ngày vào biên chế): …………..
13. Ngày về CQ hiện nay: ………..


14. Chức vụ hiện tại: ………
15. Hệ số phụ cấp chức vụ: ………
16. Trình độ CM cao nhất: ………..


17. Chun Ngành đào tạo (Mơn gì): ………


18. Trường đào tạo (Trường, năm nhập trường, năm tốt nghiệp, số hiệu bằng, ngày cấp): ..
19. Hình thức đào tạo (Tại chức, Từ xa, chuyên tu, …): ………….20. Ngoại ngữ (Trình độ, chứng chỉ gì ?, …) ngày bắt đầu học, ngày kết thúc, nơi bồi
dưỡng: ………..


21. Tin học (Trình độ, chứng chỉ gì ?, …) ngày bắt đầu học, ngày kết thúc, nơi bồi dưỡng:
……


22. Lương hiện hưởng (Mã Ngạch, Bậc lương, Hệ số lương, Ngày hưởng): ……….
23. Phụ cấp thâm niên nhà giáo: …………


24. Quá trình hưởng lương: Ngày tháng năm bắt đầu, Mã ngạch, bậc, hệ số của từng giai
đoạn hưởng lương: ………….


25. Lịch sử bản thân (Học Tiểu học từ năm nào đến năm nào, Học THCS, …, đến nay):
…………


26. Q trình cơng tác (Ngày tháng năm công tác ở các đơn vị): ……….


27. Quá trình giảng dạy (Năm 2013-2014. Ghi cụ thể lớp dạy, kết quả đầu năm, cuối năm):
………


28. Quan hệ gia đình (Ghi đầy đủ cha mẹ, anh, chị, em bên vợ hoặc chồng gồm: Năm sinh,
nghề nghiệp, chổ ở hiện nay): ……….


29. Họ tên thân nhân nước ngồi nếu có (Loại quan hệ: Chồng, vợ, …) Nước định cư, năm
sinh, nghề nghiệp, quốc tịch, năm định cư: ………..


30. Quá trình khen thưởng: Năm khen thưởng, hình thức khen thưởng, cơ quan khen
thưởng: ……….31. Quá trình kỷ luật: Hình thức kỷ luật, ngày tháng năm kỷ luật, cơ quan kỷ luật, lý do kỷ
luật: ………


32. Đánh giá công chức năm 2013-2014: ……….


33. Sáng kiến kinh nghiệm (Tên đề tài, năm bắt đầu, năm nghiệm thu, cơ quan chủ trì, xếp
loại, cấp cơng nhận Năm học: 2013-2014 ): ……….


HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI KHAI

×