Tải bản đầy đủ (.docx) (59 trang)

Báo cáo tốt nghiệp Đại học, Cải cách hành chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (504.31 KB, 59 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG
KHOA LUẬT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG”
TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XƯƠNG HUÂN- TP NHA TRANG – TỈNH
KHÁNH HÒA TỪ NĂM 2018 – NĂM 2020

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Ngô Văn Tăng Phước
Sinh viên thực hiện : Phạm Bình Phúc
Cơ quan thực tập: UBND P. Xương Huân - TP Nha Trang
Lớp: LUAT1921NT

1


Nha Trang, tháng 04/2021

LỜI CẢM ƠN
Để có được kết quả như ngày hôm nay, trước tiên em xin gửi lời cảm ơn đến
Lãnh đạo UBND phường Xương Huân đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong
quá trình thực tập. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn các anh chị tại văn phịng UBND
phường đã tận tình chỉ bảo em trong thời gian thực tập vừa qua. Em cũng xin gửi lời
cảm ơn đến các phòng, ban khác trong UBND phường đã luôn quan tâm, giúp đỡ để
em có được những tài liệu cần thiết để hồn chỉnh bài báo cáo và hoàn thành tốt bài
thực tập này.
Xin gửi lời cảm ơn đến các thầy, cô giáo tại Trường Đại học Thái Bình Dương
đã giảng dạy những kiến thức thật bổ ích và cảm ơn thầy giáo Nguyễn Nam Hà đã


tận tình hướng dẫn giúp đỡ em thực hiện bài báo cáo này. Trong quá trình thực tập
và hồn thiện bài báo cáo của mình, em đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều song còn
hạn chế về kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng cũng như nhiều mặt khác nên bài báo
cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng
góp ý kiến tận tình của q thầy cơ để bài báo cáo của mình được hồn thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy hướng
dẫn viết báo cáo thực tập và các thầy, các cô trong Trường Đại học Thái Bình
Dương. Kính chúc các thầy, các cơ ln ln mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và đạt
được nhiều thành cơng trong cơng tác./.
Em xin chân thành cảm ơn!

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
2


Họ và tên: Phạm Bình Phúc
MSSV:

174060006

Lớp:

192LUAT1NT

Khoa:

Luật Kinh Tế


Trường:

Đại Học Thái Bình Dương.

Được sự giới thiệu của Trường Đại học Thái Bình Dương, trong thời gian từ
ngày

đến

tơi đã thực tập tốt nghiệp tại đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân

phường Xương Huân.
Để đánh giá kết quả mơn học, kính mong q cơ quan, đơn vị xác nhận và
nhận xét về quá trình thực tập của tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..................

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên và đóng dấu)

3TRƯỜNG ĐH THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LUẬT

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………


4


MỤC LỤC
* Phần mở đầu:
- Mục đích, lý do chọn đề tài……………………………………………..Trang 7
- Kết cấu nội dung của đề tài……………………………………………..Trang 8
* Phần nội dung:
Chương 1: Cở sở lý luận, khái niệm về cải cách hành chính theo cơ
chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.……………...……………………..Trang 8-10
1. Cơ sở lý luận
1.1 Khái niệm
1.2 Cơ chế một cửa liên thông
Chương 2: Thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong thời gian qua tại UBND phường Xương Huân.…..Trang 10-25
- Giới thiệu về nơi thực tập
2.1 Thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thời
gian qua tại UBND phường Xương Huân
2.2 Đánh giá chung
2.2.1 Ưu điểm
2.2.2 Hạn chế, nguyên nhân
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tại bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả. ……………………………………………....Trang 25-48
3.1. Giải pháp chung
3.2 Một số giải pháp cụ thể
* Kết Luận…………………………………………………..…..Trang 48

5DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Tên đầy đủ

UBND

Ủy ban nhân dân

HĐND

Hội đồng nhân dân

CBCC, VC

Cán bộ, công chức, Viên chức

GDNN – GDTX

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xun

DS – KHHGD

Dân số - kế hoạch hóa gia đình

VHTT & TDTT

Văn hóa thơng tin & Thê dục thể thao

CCHC


Cải cách hành chính

CCTTHC

Cải cách thủ tục hành chính

TTHC

Thủ tục hành chính

Ban CHQS

Ban Chỉ huy Quân sự
DANH MỤC BẢNG

TT

Tên bảng

Bảng 1

Tổng hợp bộ phận một cửa tiếp nhận và trả

Trang

kết quả giải quyết năm 2018
Bảng 2

Tổng hợp bộ phận một cửa tiếp nhận và trả

kết quả giải quyết năm 2019

Bảng 3

Tổng hợp bộ phận một cửa tiếp nhận và trả
kết quả giải quyết năm 2020

Bảng 4

Danh mục thủ tục hành chính

* Phần mở đầu:
- Mục đích, lý do chọn đề tài:
Trong những năm vừa qua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cơng tác Cải cách hành chính trong đó thủ
tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp
đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

6


Thơng qua thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân thực hiện được
quyền lợi, nghĩa vụ của mình đờng thời các cơ quan hành chính nhà nước thực
hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, thủ tục hành chính là chiếc cầu nối quan
trọng giữa cơ quan nhà nước với người dân và các tổ chức, khả năng làm bền
chặt các mối quan hệ trong quá trình quản lý, làm cho nhà nước ta thực sự là
“Nhà nước của dân, do dân và vì dân”.
Chính vì lẽ đó, cải cách thủ tục hành chính khơng chỉ là đơn thuần liên
quan đến pháp luật, pháp chế mà còn là yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển
chung của đất nước về chính trị, văn hóa, giáo dục và mở rộng giao lưu với các

nước trên thế giới, nhất là trong giai đoạn hiện nay, nước ta đã trở thành thành
viên chính thức của tổ chức WTO, để hội nhập vào nền kinh tế thế giới, việc cải
cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng là một đòi
hỏi tất yếu để hội nhập quốc tế thành cơng và phát triển đất nước.
Thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hịa, thành
phố Nha Trang nói chung và UBND phường Xương Huân nói riêng, trong đó
khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính. Đây là một nhiệm vụ hết sức cần
thiết trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả dịch vụ hành chính cơng, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo
thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa; nâng
cao vai trò trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà
nước và công dân. Qua hơn 10 năm thực hiện, bộ phận một cửa của UBND
phường Xương Huân vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Đó là lý do cần phải xây
dựng mơ hình một cửa hiện đại tại địa phương để đổi mới và nâng cao hiệu quả
công tác “tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ” cho tổ chức, cơng dân. Chính vì thế tơi
nên chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính
theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thơng” tại UBND Phường Xương Huân –
TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa từ năm 2017 - 2019
- Kết cấu nội dung của đề tài như sau:
Chương I: Cở sở lý luận, khái niệm về cải cách hành chính theo cơ
chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.
Chương II: Thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong thời gian qua tại UBND phường Xương Huân.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tại bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả.
* Kết Luận.
* Phần nội dung
7CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN, KHÁI NIỆM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO
CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THƠNG”
1. Cơ sở lý ḷn:
Thủ tục hành chính được định nghĩa theo khoản 1 Điều 3 Nghị định
63/2010/NĐ-CP là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ
quan Nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể
liên quan đến cá nhân, tổ chức.
TTHC là một bộ phận chế định của Luật hành chính, là một loại hình
mang tính cơng cụ để giúp các cơ quan Nhà nước có điều kiện thực hiện chức
năng của mình. Nếu khơng có các quy định bắt buộc về thủ tục hành chính sẽ
khơng có những căn cứ pháp lý để thực hiện các hoạt động cơng cụ, giao dịch
hành chính gây cản trở một phần hoặc ngưng trệ hoàn toàn hoạt động của bộ
máy hành chính nhà nước.
TTHC là một loại quy phạm pháp luật quy định về trình tự thời gian, không
gian khi thực hiện một phần thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà nước, là
cách thức giải quyết công việc của các cơ quan Nhà nước trong mối quan hệ với
các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân. TTHC bao gồm nhiều loại, liên quan
đến nhiều lĩnh vực do đó cải cách hành chính khơng thể đồng loạt cải cách trong
tất cả các lĩnh vực mà cần có sự lựa chọn tránh làm ảnh hưởng đến tính liên tục
của hoạt động quản lý cũng như của tồn xã hội.
Cải cách thủ tục hành chính là điều kiện cần thiết để tăng cường củng cố
mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, tăng cường sự tham gia quản lý Nhà
nước của nhân dân.
Với mục đích đơn giản, công khai và minh bạch TTHC nhằm đáp ứng yêu
cầu của sự phát triển kinh tế xã hội Chính phủ đã ban hành nhiều quy định về
CCHC và CCTTHC như Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg với chương trình tổng
thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010; Nghị quyết số 30c/NQCP năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính
nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 181/2003/NĐ-TTg về việc ban hành
quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính
nhà nước tại địa phương và Quyết định số 93/2007/NĐ-TTg về thực hiện cơ chế

một cửa, một cửa liên thơng tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.
1.1. Khái niệm:
“Một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc
thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận, yêu cầu hồ sơ đến
trả lại kết quả thông qua đầu mối là “Bộ phận tiếp nhận và kết quả” tại cơ quan
hành chính nhà nước.
Việc thực hiện cơ chế “một cửa” nhằm đạt được bước chuyển căn bản
trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà
8


nước với tổ chức, công dân; giảm phiền hà cho tổ chức; công dân; chống tệ
quan liêu, tham nhũng cửa quyền của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý của Nhà nước.
Thực chất việc thực hiện mơ hình “một cửa” để tập trung các đầu mối giải
quyết thủ tục hành chính từ các phịng ban chun môn về một đầu mối tại Ủy
ban Nhân dân thành phố, UBND phường thông qua “Bộ phận tiếp nhận và kết
quả” và thực hiện.
1.2 Cơ chế một cửa liên thông
Là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm,
thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp giữa các cấp
hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ giải quyết đến trả kết quả
được thực hiện tại một đầu mối là “Bộ phận tiếp nhận và kết quả” của cơ quan
hành chính nhà nước.
Hiện nay, các cơ quan hành chính thực hiện liên thông hai chiều:
+ Liên thông theo chiều dọc: là liên thơng giữa cấp hành chính trong việc
giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân trên các lĩnh vực.
+ Liên thông theo chiều ngang : Là sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên
môn cùng cấp (thuộc huyện, xã) trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho
nhân dân.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI
UBND PHƯỜNG XƯƠNG HUÂN- TP NHA TRANG
- Giới thiệu về nơi thực tập:
* Đặc điểm tự nhiên và sự phát triển của UBND phường Xương Huân:
Thành phố Nha Trang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của
tỉnh Khánh Hịa, thành phố có 19 phường, 08 xã. Ủy ban nhân dân phường
Xương Huân tọa lạc tại số 744, đường 2/4, phường Xương Huân, thành phố Nha
Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phường Xương Huân là phường biển, nằm phía Bắc
thành phố Nha Trang, cách trung tâm thành phố Nha Trang 03 km, phía Bắc giáp
phường Vĩnh Hải, phía Đơng giáp phường Vĩnh Thọ, biển, phía Tây giáp
phường Ngọc Hiệp, phía Nam giáp phường Xuân Huân, phường Vạn Thắng.
Diện tích tự nhiên: 176,6ha. Dân số 6.118 hộ, 28.097 nhân khẩu (thời điểm tính
đến ngày 31/12/2018). Người dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng
thủy sản và kinh doanh dịch vụ, du lịch.
9


* Về phát triển kinh tế
Thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội
UBND phường đã xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với Mặt trận, các đồn
thể chính trị - xã hội phối hợp triển khai một cách đồng bộ và cơ bản hoàn thành các
chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra.
Kinh tế dần ổn định và phát triển, các ngành dịch vụ thương mại có bước phát
triển với nhiều loại hình, thành phần kinh tế tham gia, phát triển ngành tiểu thủ công
nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, mở thêm các dịch vụ kinh doanh góp phần tăng thu
cho ngân sách địa phương và giải quyết việc làm.
UBND thường xuyên quan tâm thực hiện thu ngân sách, chống thất thu thuế,
thu các nguồn quỹ vận động trong nhân dân nên trong thời gian qua kết quả đều đạt
và vượt chỉ tiêu. Hàng năm, thực hiện dự toán chi ngân sách cơ bản đáp ứng cho
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên ngân sách cho các nhiệm vụ cần thiết;

các hoạt động của cả hệ thống chính trị tại địa phương.
* Về văn hóa xã hội
Số trường công lập trên địa bàn phường: 01 trường Mầm Non, 02 trường Tiểu
học, 01 trường THCS; có 06 cơ sở mầm non tư thục đều thực hiện việc đăng ký và
đảm bảo yêu cầu theo quy định. Các trường học công lập được đầu xây dựng và
sửa chữa về cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu
trong công tác dạy và học; hàng năm, các trường đều triển khai các phong trào thi
đua “dạy tốt, học tốt”.
Duy trì hoạt động của Trung tâm học tập và sinh hoạt cộng đờng, đề cao trách
nhiệm giữa gia đình và xã hội, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong giáo dục thế
hệ trẻ, thường xuyên kiểm tra kịp thời ngăn chặn không để xảy ra những hiện tượng
tiêu cực trong nhà trường.
Về công tác khuyến học, hàng năm các học sinh nghèo hiếu học đều được
các trường học, chính quyền, các đoàn thể tặng học bổng cho các em học sinh giỏi
nhằm động viên, tạo điều kiện cho các em đến trường, từng bước hạn chế việc học
sinh bỏ học.
* Về công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và đầu tư xây dựng kết cẩu
hạ tầng:

10


Chỉ đạo phổ biến, niêm yết công khai các dự án quy hoạch liên quan đến địa
phương để nhân dân được biết và thực hiện, đồng thời tăng cường quản lý nhà
nước về đất đai; tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ dân không lấn chiếm vỉa
hè, lề đường để kinh doanh, ảnh hưởng đến an tồn giao thơng và mỹ quan đô thị.
Thường xuyên phối hợp cơ quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện
kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những sai phạm
trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hạn chế các trường hợp xây dựng
trái phép, sai phép nhất là Dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường ở khu vực Cờn

Nhất Trí; đến nay đã được UBND tỉnh thơng báo hủy bỏ Thông báo số 152/TB-UBND
ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Chỉnh trang đô
thị, cải tạo môi trường tại khu vực Cờn Nhất Trí tạo điều kiện cho nhân dân an tâm
sinh sống, nâng cấp, sửa chữa và xây dựng nhà ở.
Cơng tác đầu tư xây dựng cơ bản được chính quyền tham mưu thực hiện, các
đường hẻm trên địa bàn phường đều được bê tơng hố, có điện chiếu sáng cơng
cộng và các cơng trình hệ thống thốt nước được đầu tư để phục vụ công tác an sinh
xã hội. Bên cạnh đó, cơng tác đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo cơng tác phịng chống
thiên tai, trang bị cơ sở phòng làm việc của cơ quan, đơn vị được thực hiện, góp phần
phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND Phường Xương
Huân
* Chức năng:
Với tư cách là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, ủy ban nhân dân
là cơ quan thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, chấp hành nghị quyết
của hội đồng nhân dân cùng cấp cũng như các văn bản của cơ quan nhà nước cấp
trên.
Ủy ban nhân dân chỉ có một chức năng duy nhất là quản lý nhà nước, vì quản
lý nhà nước là hoạt động chủ yếu, bao trùm lên toàn bộ hoạt động của ủy ban nhân
dân. Trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất của pháp luật, Ủy ban nhân dân có quyền
ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế của địa phương mình, tạo điều
kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển và thu hút đầu tư nước
ngoài.
* Nhiệm vụ và quyền hạn:

11


Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.
Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp

theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy
quyền.
Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực
hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.
Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ
của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.
- Cơ cấu tổ chức của UBND Phường Xương Huân
Hiện nay UBND phường có 35 người gờm cán bộ, cơng chức, nhân viên hợp
đồng và người hoạt động không chuyên trách.
Trong đó:
Cán bộ: 10 người gờm có 01 Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND, 02 Phó bí
thư Đảng ủy, trong đó 01 Phó Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch UBND phường, 01 Phó bí
thư Đảng ủy kiêm PCT. HĐND, 03 phó Chủ tịch trong đó 01 phó Chủ tịch là trí thức
trẻ kiêm phụ trách cơng tác Văn hóa xã hội, 01 Chủ tịch UBMTTQ, 01 Chủ tịch Hội
Cựu chiến binh, 01 Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, 01 Bí thư đồn Thanh niên.
Cơng chức: 10 người gờm: 02 Tư pháp - Hộ tịch, 02 Tài chính - Kế tốn, 01
VH-XH, 02 cơng chức Văn phịng – Thống kê; 01 Chỉ huy trưởng Ban CHQS
phường, 03 Đô thị -Địa chính.
Người hoạt động khơng chun trách: 13 người gờm: 01 Văn thư – Lưu trữ;
02 Phó Chủ tịch UBMTTQ trong đó 01 PCT. UBMT kiêm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ;
01 Phó Chủ tịch Hội LHPN, 01 Phó Chủ tịch Hội Nơng dân, 01 Phó Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh, 01 phó Bí thư Đồn Thanh niên, 01 Văn phòng Đảng ủy, 01 Chủ tịch Hội
người cao tuổi, 01 Bảo vệ rừng, 02 Chỉ huy phó quân sự, 01 cộng tác viên văn hóa –
xã hội.
- Chức năng, nhiệm vụ của chủ tịch, phó chủ tịch:
* Chủ tịch:
Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy
ban nhân dân phường; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo

đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp
trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường; thực hiện các nhiệm vụ
12


về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an tồn xã hội, đấu tranh, phịng, chống tội
phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng;
tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính
mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của
cơng dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của
pháp luật;
Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả cơng sở, tài sản, phương tiện làm
việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;
Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy
định của pháp luật;
Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ mơi trường, phịng, chống cháy, nổ;
áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng,
chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy
định của pháp luật;
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy
quyền.
* Phó Chủ tịch:
Phó Chủ tịch UBND phường được Chủ tịch UBND phân công phụ trách một
số lĩnh vực công tác, chỉ đạo một số cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND
phường.
UBND phường có 02 Phó Chủ tịch gờm: 01 Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế, tài
chính, doanh nghiệp, thương mại, du lịch, nơng-lâm nghiệp và 01 Phó Chủ tịch phụ
trách văn hóa-xã hội và các lĩnh vực xã hội khác.

Phó Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm cá nhân về cơng tác của mình
trước UBND, Chủ tịch UBND phường; đờng thời cùng các thành viên khác của
UBND phường chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND phường trước
HĐND phường và UBND thành phố.
Trong lĩnh vực công tác được phân cơng, Phó Chủ tịch UBND phường có
nhiệm vụ, quyền hạn:
13


+ Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn,
đơn vị thuộc UBND phường trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND
Quyết định của Chủ tịch UBND phường, chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà
nước về lĩnh vực được phân công;
+ Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án thuộc lĩnh vực
được phân công phụ trách phù hợp với Nghị quyết của HĐND phường, Quyết định
của UBND phường, quy hoạch tổng thể của các cơ quan Nhà nước cấp trên và
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
+ Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND phường trong việc quyết
định, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch về quyết định đó;
+ Báo cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND phường xem xét, quyết định xử lý
kịp thời công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách đã phối hợp xử
lý những ý kiến chưa thống nhất.
Phó Chủ tịch UBND phường ngoài việc thực hiện trách nhiệm và phạm vi giải
quyết cơng việc đã nêu, điều này cịn được Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo công việc
của UBND phường khi Chủ tịch đi vắng.
- Nội quy, quy chế hoạt động của UBND Phường Xương Huân
* Về trang phục nơi công sở:
Cán bộ, công chức ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ: áo sơ mi, mang giày, dép có
quai hậu. Khơng mặc áo thun, quần Jean, khơng mang kính đen, khẩu trang khi tiếp

xúc với dân.
Ngày thứ 2 hàng tuần cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng, người hoạt động
không chuyên trách mặc áo đồng phục của cơ quan và làm lễ chào cờ đầu tuần.
Đối với bộ phận một cửa: Áo sơ mi trắng, quần tây sậm màu.
Đối với phường đội, cán bộ quản lý đô thị: trang phục theo đúng quy định của
ngành.
* Thời gian làm việc:
Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ
quan; bố trí, sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả.
Thời gian làm việc của cơ quan hành chính nhà nước:
Từ thứ hai đến thứ sáu:

14


- Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Đọc báo đầu giờ từ 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 30 phút.
Bộ phận một cửa làm việc sáng thứ bảy theo lịch phân cơng.
Ngồi ra theo nhu cầu cơng tác cán bộ, cơng chức, người lao động phải làm
việc ngoài giờ theo sự điều động của lãnh đạo UBND và được hưởng chế độ theo
quy định.
Trong trường hợp có lý do chính đáng chỉ được phép nghỉ sau khi được sự
đồng ý của Thủ trưởng đơn vị (bằng văn bản).
Cán bộ, công chức, người lao động tham dự các cuộc họp, hội nghị phải
xuyên suốt và đúng thành phần như Giấy mời hoặc Thơng báo của cơ quan chủ trì
tổ chức cuộc họp, hội nghị. Trường hợp khơng tham dự được thì phải trực tiếp báo
cáo với người chủ trì cuộc họp, hội nghị đó về lý do vắng mặt và cử người khác dự
họp thay.
Không la cà hàng quán trong giờ hành chính; khi đến cơng sở khơng có mùi

bia rượu. Khơng đánh bài, không hút thuốc lá trong khuôn viên công sở.
* Khi tiếp dân:
Trong giao tiếp với người dân, Cán bộ, công chức, người lao động phải tôn
trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý cơng việc và giải thích cặn kẽ
những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm
ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.
Từ chối làm việc khi nhân dân, khách hàng ăn mặc không nghiêm túc, có mùi
rượu bia.
* Bảo vệ tài sản:
Mỗi cá nhân có trách nhiệm bảo vệ tài sản chung, tài sản được giao cho cá
nhân quản lý sử dụng, nếu trong quá trình quản lý sử dụng làm mất, phải bời thường
theo giá trị tài sản. Khi mang tài sản, tài liệu ra ngồi cơ quan phải có sự chấp thuận
của Thủ trưởng đơn vị và báo cáo cho lực lượng Dân quân bảo vệ biết.
Thực hiện tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phịng phẩm, giữ gìn vệ sinh
chung của cơng sở. Phịng làm việc phải sạch sẽ, hờ sơ tài liệu gọn gàng, ngăn nắp.
Phương tiện xe máy, xe đạp: Để đúng nơi quy định tại nhà xe cơ quan.
15


2. Thực trạng:
2.1 Thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
thời gian qua tại UBND phường Xương Huân
Bộ phận một cửa của UBND phường Xương Huân được thành lập và bắt
đầu hoạt động từ tháng 3 năm 2008. Qua hơn 11 năm thực hiện, bộ phận một
cửa đã giải quyết tương đối nhanh chóng các hồ sơ của tổ chức, công dân. Bộ
phận một cửa không chỉ là bước đột phá mạnh mẽ về giải quyết thủ tục hành
chính mà cịn là bước đột phá của hệ thống quản lý Nhà nước, nhân lực con
người và mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với nhân dân. Thúc đẩy q trình
cải cách hành chính của địa phương.
Căn cứ vào tình hình thực tế, hằng năm UBND phường ln ln hồn

thiện bộ phận một cửa để phù hợp với tình hình của đơn vị và đáp ứng được
nhu cầu giải quyết hồ sơ ngày càng nhiều của tổ chức, công dân, đồng thời
cũng thường xuyên chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức các bộ phận tham
mưu như: cán bộ làm công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của phường, Tư
pháp – Hộ tịch, Địa chính – Xây dựng, Lao động Thương binh & Xã hội, bảo
hiểm trẻ em dưới 6 tuổi, Công an, Văn phòng – Thống kê thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ được giao, giải quyết hồ sơ, chế độ chính sách theo quy định
của pháp luật.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Xương Huân hiện nay có tổng diện
tích 70m2, trong đó diện tích phịng làm việc là 30m 2, diện tích bố trí cơng dân ngời đợi
là 40m2. Trang thiết bị gờm 05 máy tính nối mạng internet, 05 máy in, 02 máy scan, 01
máy tra cứu hồ sơ điện tử, 03 máy quạt trần, 03 máy lạnh, 02 dãy ghế ngồi đợi hồ sơ,
03 máy camera, 01 bàn ghế phục vụ nhân dân viết đơn, hờ sơ, bàn tiếp nhận và trả
kết quả, có bảng niêm yết cơng khai thủ tục hành chính, các khoản thu phí, lệ phí theo
quy định, được bố trí 05 cơng chức, trong đó (01 cơng chức Văn phịng – thống kê làm
công tác tiếp nhận và trả kết quả, các cơng chức cịn lại có nhiệm vụ ngời tại bộ phận
một cửa để hướng dẫn cơng dân hồn thiện hờ sơ theo các lĩnh vực chun mơn của
mình phụ trách đồng thời xử lý giải quyết công việc theo nhiệm vụ được phân công).
Thời gian làm việc từ 7 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến
17 giờ 00 phút.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ ở các lĩnh vực thủ tục
hành chính áp dụng thống nhất tại xã đã được UBND tỉnh Khánh Hịa cơng bố,
thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung. Tập trung là
16


các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp như khai sinh, khai tử, kết hơn,
xác nhận tình trạng hôn nhân, chứng thực bản sao, chứng thực hợp đồng mua
bán, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản, các hồ sơ xác nhận và
các loại giấy tờ khác được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại UBND phường Xương Huân, số lượng hồ sơ giải quyết trong ngày rất
nhiều, bộ phận một cửa đã đáp ứng giải quyết tốt số lượng hồ sơ. Trên 80% hồ
sơ giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày nên khơng có sự tờn đọng hay trễ
hạn nhiều. Kết quả thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả năm từ năm 2017 đến năm 2019 như sau:
* BẢNG 1;
Tổng hợp bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết năm 2017
Các thủ
tục hành
chính
chia theo
thủ tục
hoặc lĩnh
vực cụ
thể

Số lượng hồ sơ
tiếp nhận
Tổng
số

Kỳ
trước
chuyể
n
sang

Nhận
trong
kỳ


117

Số lượng hồ sơ
đã giải quyết
Tổng
số

Sớm
hạn %

Đúng
hạn %

Trễ
hạn %

1. Đất
đai

117

0

117

65

50


02

(100%
)

(100%)

(55.6%)

(42.7%)

1.7%

2. Xây
dựng

0

0

0

0

0

706

585


118

3. Hộ
tịch
4. Lĩnh
vực
khác và
sao y
bản
chính
5.
Thương
binh và
xã hội

720
720

0

(100%
)

(98%)

(82.9%)

(17%)

16.97

8

0

16.978

16.978

16.978
(100%)

0

76

71

05

(100%)

(93.4%)

(6.6%)

76
76

0


(100%
)

17

Số lượng hồ
sơ đang giải
quyết
Tổng
Tron
số
g đó
đã
quá
hạn

0

0

0

0

0

03

14


(0.42% (1.94%
)
)

0

0

0

0

0

0

0

Ghi
chú


6. Lĩnh
vực liên
thơng
các thủ
tục hành
chính

211


0

7. Lĩnh
vực Giáo
dục

0

8. Lĩnh
Vực Y tế

0

211

182

16

02

(100%
)

(95%)

(91%)

(8%)


(1%)

(5.21
%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

09

09

(100%)

(100%)

0

0

0

0

09

9. Lĩnh
vực Nội

vụ

09

11

200

0

(100%
)

Nguồn từ báo cáo cải cách thủ tục hành chính phường Xương Huân năm 2017
* BẢNG 2;
Tổng hợp bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết năm 2018
Các thủ tục
hành chính
chia theo thủ
tục hoặc lĩnh
vực cụ thể

Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ

tiếp nhận

đã giải quyết


Tổng
số

Kỳ
trước
chuyể
n
sang

Nhận
trong
kỳ

Tổng
số

122
1. Đất đai

2. Xây dựng

3. Hộ tịch

4. Lĩnh vực
khác và sao y
bản chính

Sớm
hạn %


116

Đúng
hạn
%

Số lượng hồ Gh
sơ chưa giải i
quyết
ch
ú
Trễ
hạn
%

Tổng

0

0

0

0

0

0

số


Tron
g đó
đã
quá
hạn

06

122

0

122

(100%
)

(95.1%)

0

0

0

0

0


894

561

100%

62.8%

37.2
%

0

0

0

12.555

100%

0

0

0

0

894


0

894

12.55
5

0

12.55
5

18

(4.9%
)

333


5. Thương
binh và xã hội
6. Liên thơng
các thủ tục
hành chính

26

0


26

26

25

100%

96%

278
278

0

278

249

(100
%)

(90%)

0

01
4%


0

0

0

0

29
(10
%)

0

Nguồn từ báo cáo cải cách thủ tục hành chính phường Xương Huân năm 2018
* BẢNG 3;
Tổng hợp bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết năm 2019
Các thủ tục
hành chính chia
theo thủ tục
hoặc lĩnh vực
cụ thể

Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ

tiếp nhận

đã giải quyết


Tổng
số

Kỳ
trước
chuyể
n
sang

Nhận
trong
kỳ

Tổng
số

Sớm
hạn %

1. Đất đai

0

0

0

0


0

2. Xây dựng

0

0

0

0

0

567

566

3. Hộ tịch

579

4. Lĩnh vực
Chứng thực
chữ ký và sao y
bản chính

8.399

5. Thương binh

và xã hội

80

6. Liên thơng
các thủ tục
hành chính

220

7. Nội vụ

02

4

575

0.7%

99.3
%

98%

99.8%

0

8.399


8.399

100%

04

76

73

73

5%

95%

91.2%

91.2%

202

200

96.4
%

91.8%


99%

02

02

02

100%

100%

100%

08
3.6%

0

212

Đúng

Số lượng hồ Gh
sơ chưa giải i
quyết
ch
ú
Tổng


hạn %

Trễ
hạn
%

0

0

0

0

0

0

0

01

số

12

0

0.2
%


2.0%

0

0

0

0

0

0

0

02

07
8.8%

19

0

0

0


1%

18
8.2%

0

0

0

0

Nguồn từ báo cáo cải cách thủ tục hành chính phường Xương Hn năm 2019
2.2 Đánh giá chung

Tron
g đó
đã
q
hạn


2.2.1 Ưu điểm
Cơng tác cải cách hành chính được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng,
nên lãnh đạo UBND phường thường xuyên kiểm tra và đề ra các giải pháp nhằm rút
ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức và cá nhân. Nhờ vậy, đến nay việc giải
quyết các thủ tục hành chính cho khách hàng được giải quyết nhanh chóng, thuận
tiện cho nhân dân. Cán bộ, cơng chức làm việc tại bộ phận “một cửa” có khoa học và
trách nhiệm cao. Qua đó củng cố được niềm tin trong nhân dân khi tiếp xúc với

chính quyền.
Đây là một chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả
dịch vụ hành chính cơng, đảm bảo cơng khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi
cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa; nâng cao vai trị
trách nhiệm trong cơng tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và
cơng dân. Thơng qua việc thực hiện thí điểm mơ hình một cửa, một cửa liên
thơng theo hướng hiện đại sẽ đẩy mạnh hơn nữa chương trình cải cách hành
chính của địa phương.
Nhìn chung, UBND phường đã tổ chức triển khai và nghiêm túc thực hiện
công tác cải cách hành chính theo quy định tại Bộ thủ tục hành chính cấp xã và
thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Từ khi nhà nước
làm việc một cửa chính thức đi vào hoạt động thì việc thực hiện tiếp nhận và giải
quyết các thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức theo mơ hình một cửa,
một cửa liên thơng đảm bảo đúng qui trình, tất cả hờ sơ đều quy về một mối tại
“Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”, giải quyết một cách nhanh, gọn, thuận tiện,
rõ ràng, đảm bảo quy trình và đúng pháp luật về các thủ tục hành chính ở nhiều
lĩnh vực như: Thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết chế
độ chính sách xã hội, thủ tục về chứng thực, Tư pháp – Hộ tịch, quản lý nhân
khẩu … Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ
công chức được nâng cao; trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ công chức
trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và tổ chức được xác định
rõ ràng và được nhân dân đờng tình ủng hộ. Được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư
nâng cấp và sự kiểm tra thường xuyên của lãnh đạo UBND phường, phối hợp
chặt chẽ của các ban ngành có liên quan trong việc giải quyết công việc tại bộ
phận “tiếp nhận và trả kết quả” vì thế bộ phận một cửa ln hồn thành tốt cơng
tác được giao.

20Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã mang lại những hiệu quả thiết thực,
cho phép rút ngắn khoảng cách giữa Nhà nước và nhân dân. Cơ chế này đã có
những ưu điểm nổi bật.
Về phía cán bộ, cơng chức:
Việc triển khai “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” đang mang tính cơng
khai, minh bạch, hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong giải quyết thủ tục
hành chính, góp phần cải cách hành, được nhân dân hài lòng tin tưởng.
Thực hiện “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” giúp cho quy trình giải quyết
các thủ tục hành chính trở nên đơn giản, gọn nhẹ, giúp cán bộ, công chức giảm
áp lực làm việc, giảm bớt thời gian, công sức giải quyết công việc.
Giúp lãnh đạo theo dõi tiến trình giải quyết hờ sơ một cách dễ dàng, để
kịp thời đưa ra các quyết định chỉ đạo, điều hành.
Về phía tổ chức, cá nhân, cơng dân:
Giải quyết thủ tục hành chính theo “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” giúp
cơ quan, tổ chức, cơng dân có thể chủ động xem xét quá trình giải quyết thủ tục
hành chính của cơ quan nhà nước, giải quyết hờ sơ kịp thời nhận hồ sơ khi cơ
quan nhà nước đã giải quyết xong. Ngồi ra cịn góp phần xây dựng chính
quyền trong sạch, minh bạch, hạn chế phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu trong quá
trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự hài lịng thoải mái cho cơng dân.
Những năm gần đây (2017-2019) CCHC của UBND phường Xương Huân
đã đạt được những kết quả tích cực, năm 2017 được xếp loại đứng thứ 4, năm
2018 được xếp loại đứng thứ 3 và năm 2019 được xếp loại đứng thứ 2 Thành
phố Nha Trang.
2.2.2 Hạn chế, nguyên nhân
Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân:
Qua các kết quả đã đạt trong quá trình hoạt động và so với u cầu cải
cách hành chính thì hoạt động của Bộ phận một cửa tại UBND phường Xương
Huân vẫn còn một số hạn chế tồn tại sau:
Cơ sở vật chất, hạ tầng cịn thiếu, hiện chưa có hệ thống phần mềm,
công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động

của bộ phận một cửa và chương trình cải cách hành chính hiện nay.

21


Tình trạng khép kín trong các khâu như: tiếp nhận, giải quyết và trả kết
quả tại bộ phận một cửa nhiều lúc thiếu chặt chẽ. Hệ thống pháp luật chưa đồng
bộ, thiếu nhất quán và trong một số lĩnh vực chưa bám sát q trình chuyển đổi
khó khăn và phức tạp. Sự đồng bộ của hệ thống thể chế một mặt thể hiện ở chỗ
một số pháp luật, pháp lệnh đã ban hành nhưng các nghị định và thông tư
hướng dẫn triển khai chậm ban hành, chưa thường xuyên cập nhật vào hệ
thống phần mềm một cửa.
Một số bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức chưa nhận thức đầy đủ
tầm quan trọng của cơ chế một cửa, một cửa liên thơng, từ đó chưa tập trung
nghiên cứu sâu các quy định để giải quyết công việc, đôi lúc làm chậm tiến độ
giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Vẫn cịn tờn tại tình trạng tiếp xúc
với khách hàng chưa được tốt, hướng dẫn chưa nhiệt tình và rõ ràng của một số
cán bộ, công chức; đôi lúc chưa đề cao tinh thần trách nhiệm tận tình phục vụ
nhân dân.
Công tác chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thơng nói chung
và giải quyết thủ tục hành chính nói riêng được lãnh đạo UBND phường rất quan
tâm, chú trọng và không ngừng được tăng cường. Tuy nhiên, tính đờng bộ và
hiệu lực chỉ đạo có lúc chưa đảm bảo yêu cầu, chưa thực hiện được những chế
tài cần thiết để bảo đảm hiệu quả chỉ đạo. Các công cụ chỉ đạo thiết yếu gồm lập
chương trình, kế hoạch, chế độ thơng tin báo cáo, cơng tác đôn đốc, kiểm tra
chưa được vận dụng đầy đủ, hợp lý làm giảm hiệu quả triển khai thực hiện.
Cán bộ làm công tác tiếp nhận và trao đổi kết quả chưa được đào tạo, bồi
dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, bên cạnh đó số lượng hờ sơ tiếp nhận trong
ngày nhiều vì vậy trong việc tiếp nhận hờ sơ có mặt cịn hạn chế, nhiều lúc gây
q tải.

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CCHC THEO
CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND PHƯỜNG XƯƠNG
HUÂN – TP NHA TRANG
3.1 Giải pháp chung
Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thơng được UBND tỉnh Khánh Hịa xác định là khâu đột phá của cải cách hành
chính giai đoạn 2011-2020, những năm qua địa phương đã triển khai thực hiện
cơ chế một cửa và đã đạt kết quả bước đầu, tạo được niềm tin của tổ chức và
công dân đối với cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành
22


chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, đẩy
lùi tiêu cực, tham nhũng, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính và
tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, việc thực hiện
cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa cũng cịn hạn chế, khó
khăn, trong một số lĩnh vực như: đất đai, tư pháp, chính sách người có cơng, …
có liên quan đến nhiều cấp chính quyền cũng như nhiều bộ phận để giải quyết,
vì vậy người dân phải đi lại nhiều lần, đến nhiều bộ phận mới được giải quyết.
Do đó, để tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong việc giải quyết hồ sơ, thủ
tục hành chính có liên quan thì mơ hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng
hiện đại là giải pháp tốt nhất để đổi mới về phương thức làm việc của cơ quan
hành chính nhà nước ở địa phương, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan
hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức và cơng dân, đơn giản hóa
các thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà, chi phí, thời gian, cơng sức; đờng
thời, điều chỉnh một bước về tổ chức bộ máy và đổi mới, cải tiến chế độ làm việc
và quan hệ công tác trong cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân.
Trong quá trình thực hiện đã đạt được những kết quả đáng kể, nhưng vẫn
cịn nhiều mục tiêu chưa đạt, trong đó có cải cách thủ tục hành chính và thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực tế thực hiện cải cách thủ tục

hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đặt ra là phải nâng
cao chất lượng hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tổ chức và
công dân.
Đảm bảo cho bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường
Xương Huân hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại; tạo bước đột phá
mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương trong năm 2019
và những năm tiếp theo.
Duy trì các khẩu hiệu “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của
cơ quan hành chính nhà nước”, “Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật”. Đồng thời bổ
sung thêm các khẩu hiệu khác phù hợp về cơng tác cải cách hành chính tại địa
phương.
Phân công cán bộ, công chức sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn
những vấn đề mà người dân, tổ chức, doanh nghiệp còn vướng mắc; kết quả trả
lời, giải đáp vướng mắc, phản ánh, kiến nghị được phản hồi trực tiếp, nhanh
chóng cho khách hàng và cơng bố cơng khai qua phương tiện thông tin đại
chúng, niêm yết tại nơi làm việc và trên trang thông tin điện tử của phường.
23


Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành
chính, giảm mạnh giấy tờ, biểu mẫu, tờ khai khơng cần thiết gây khó khăn cho
người dân trong giao dịch, giải quyết hồ sơ.
Tăng cường các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong việc lập
hờ sơ, thủ tục hành chính, duy trì hiệu quả của Tổ hướng dẫn và giải quyết hồ
sơ tại Bộ phận một cửa. Chỉ đạo cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một
cửa chủ động tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức triển khai
thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng internet ở mức độ 3, 4 góp phần giảm
giấy tờ, thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân khi đến giao dịch
đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, nhanh chóng trong q trình giải quyết cơng

việc; từng bước đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đờng thời qua đó ngăn
chặn tình trạng hách dịch, cửa quyền của cán bộ, công chức khi giao dịch, giải
quyết công việc với tổ chức và công dân.
Tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện chương
trình cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và hoạt
động của bộ phận một cửa.
Làm cho cơng tác cải cách hành chính thực sự được đưa vào đời sống
của nhân dân, giảm phiền hà, thời gian cho người dân khi liên hệ giải quyết hồ
sơ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức tham gia giải quyết
công việc được dễ dàng, nhanh chóng.
Tồn bộ thơng tin khách hàng, hờ sơ đầu vào và tài liệu phát sinh trong
quá trình giải quyết hồ sơ được nhập đầy đủ vào phần mềm một cửa điện tử
kiến trúc mới để tích hợp cơ sở dữ liệu, thống nhất quản lý và cung cấp dịch vụ
một cách tiện lợi, nhanh chóng, hiện đại.
Thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm
một cửa điện tử để giảm tình trạng bổ sung hờ sơ nhiều lần, hờ sơ trễ hạn.
Rà sốt chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong q trình
tiếp nhận, xử lý và giải quyết hờ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; tập trung
xử lý, giải quyết triệt để hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử đảm bảo thống
nhất, đồng bộ với hồ sơ giấy, phấn đấu 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải
quyết đúng, sớm hạn theo quy định.

24


Bố trí cán bộ lãnh đạo hướng dẫn, tiếp nhận hờ sơ đối với những ngày có
lượng khách hàng giao dịch đơng, giảm tình trạng chờ đợi mất nhiều thời gian.
Chỉ đạo cán bộ, công chức phải ưu tiên tiếp đón khách hàng, khơng được làm
việc riêng, nghe điện thoại, tỏ thái độ thờ ơ trong khi giao tiếp hoặc bắt khách
hàng phải chờ đợi lâu; trường hợp vắng mặt hoặc bận xử lý cơng việc phải giải

thích rõ ràng để khách hàng thông cảm.
Cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện tiếp đón và làm việc
tại Bộ phận một cửa để tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi đến giao
dịch, giải quyết thủ tục hành chính.
Chấn chỉnh kỷ luật cơng vụ, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra
và xử lý ngay các trường hợp vi phạm về thái độ giao tiếp, ứng xử. Giáo dục và
giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, cơng chức, góp phần tạo
niềm tin và sự hài lòng của khách hàng đối với sự phục vụ của cán bộ, công
chức cơ quan.
Tạo sự chuyển biến mạnh trong điều hành công tác cải cách hành chính
của địa phương.
* Các danh mục cần triển khai thực hiện mơ hình một cửa, một cửa
liên thơng theo hướng hiện đại trong thời gian đến.
Danh mục TTHC được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND cấp xã:
Bảng 4: Danh mục thủ tục hành chính
STT

Tên Thủ tục hành chính

Nội dung chi tiết

1. LĨNH VỰC HỘ TỊCH
* Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh
Hòa

1

Đăng ký khai sinh


http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi
-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?
tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H
%C3%B2a&ItemID=430006

25


×