Tải bản đầy đủ

Bài soạn Tiết 09 - the tich khoi da dien-HH 12 NC

1
Đ4. thể tích của khối
đa diện
Thể tích của khối đa diện hiểu theo
nghĩa thông thường là số đo độ lớn phần
không gian mà nó chiếm chỗ.
Cỏc em cú nh cỏch
cõn voi ca ngi
xa khụng?
2
I.Th n o l thể tích của mt khối đa diện.
Người ta tha nhn rằng: mỗi khối đa diện cú th tớch l một số
dương thỏa mãn các tính chất sau:
c) Khối lập phương có cạnh bằng 1 thì th tớch bng 1.
a) Nếu hai khối đa diện bằng nhau thì cú th tớch bng nhau.
b) Nếu m t khối đa diện được phân chia thành nhi u khối đa diện
nh thỡ th tớch ca nú bng tng th tớch ca cỏc khi a din nh
ú
Chỳ ý: (SGK)
3
2.Thể tích của khối hộp chữ nhật

a) Định lí 1:

V=a.b.c
Thể tích khối hộp chữ nhật bằng tích của ba
kích thước
Thể tích của khối lập phương cạnh
là a bằng bao nhiêu?
*)Thể tích khối lập phương cạnh a là : V=a
3
Thể tích khối hộp chữ
nhật trên bằng bao
nhiêu?
V=3.4.5=60 (đvtt)
4
Ví dụ 1: Tính thể tích của khối lập phương có các đỉnh là
trọng tâm các mặt của một khối 8 mặt đều cạnh a.

Giải: Gọi M,N lần lượt là trọng
tâm ΔSAB , SBC thì đoạn MN là
1 cạnh của khối lập phương.Hơn
nữa MN là ảnh của M’N’ qua
phép vị tự tâm S tỉ số 2/3 nên ta
có :
A
B
C
D
S
S’
N
M
M’
N’
H

27
22a
)
3
2


(
.
3
2
2
3
1
3
1
23
2
''
3
2
3
33
===⇒
=====
a
MNV
a
aAC
AC
NMMN
5

Gọi khối lăng trụ cho
trước là ABD A’B’D’.

Hãy nêu cách tính thể tích
của khối lăng trụ đó ?
Hoạt động 1: Cho khối lăng trụ có chiều cao h,đáy là tam
giác vuông với 2 cạnh góc vuông là a và b.
Tính thể tích khối lăng trụ đó.
A’
D
BA
D’
B’
h
b
a

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×