Tải bản đầy đủ

Bài soạn Sách điện tử Địa lý 10Sách điện tử địa lý 10 thpt
Sách điện tử địa lý 10 thpt


địa lý 10 - ban cơ bản
địa lý 10 - ban cơ bản
Tác giả:
Tác giả:


Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang
Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang


ĐT

ĐT
:
:
01687045828
01687045828
;
;
Email
Email
:
:


thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
( Sách dùng trong các trường thpt )
( Sách dùng trong các trường thpt )
Bắc Giang 1 - 2007
Bắc Giang 1 - 2007
địa lý thpt
địa lý thpt


- Nội dung kiến thức
- Nội dung kiến thức
cơ bản
cơ bản


- Tranh ảnh, video,
- Tranh ảnh, video,
bản đồ, mô hình,
bản đồ, mô hình,
biểu đồ
biểu đồ


- Câu hỏi luyện tập


- Câu hỏi luyện tập
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Địa lý 10
Địa lý 10
Địa lý 10
Địa lý 10
Đề thi
Đề thi
Đề thi
Đề thi
Giới thiệu
Giới thiệu
Giới thiệu
Giới thiệu
Website
Website
Website
Website


Sách điện tử địa lý 10 thpt
Sách điện tử địa lý 10 thpt


địa lý 10 - ban cơ bản
địa lý 10 - ban cơ bản
Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
( Sách dùng trong các trường thpt )
( Sách dùng trong các trường thpt )
Bắc Giang 1 - 2007
Bắc Giang 1 - 2007
địa lý thpt
địa lý thpt


- Nội dung kiến thức
- Nội dung kiến thức
cơ bản
cơ bản


- Tranh ảnh, video,
- Tranh ảnh, video,
bản đồ, mô hình,
bản đồ, mô hình,
biểu đồ
biểu đồ


- Câu hỏi luyện tập
- Câu hỏi luyện tập
Địa chính, bản đồ VN
Địa chính, bản đồ VN
Địa chính, bản đồ VN
Địa chính, bản đồ VN
Thời báo kinh tế VN
Thời báo kinh tế VN
Thời báo kinh tế VN
Thời báo kinh tế VN
Website môi trường
Website môi trường
Website môi trường
Website môi trường
Website địa lý
Website địa lý
Website địa lý
Website địa lý
Thư viện giáo trình Đ/Tử
Thư viện giáo trình Đ/Tử
Thư viện giáo trình Đ/Tử
Thư viện giáo trình Đ/Tử
Encarta
Encarta
Encarta
Encarta
Bão lụt
Bão lụt
Bão lụt
Bão lụt
Website khoa địa ĐHSPHN
Website khoa địa ĐHSPHN
Website khoa địa ĐHSPHN
Website khoa địa ĐHSPHN
Địa lý 10
Địa lý 10
Địa lý 10
Địa lý 10
Giới thiệu
Giới thiệu
Giới thiệu
Giới thiệu
Website
Website
Website
Website
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Đề thi
Đề thi
Đề thi
Đề thi
Tác giả:
Tác giả:


Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang
Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang


ĐT
ĐT
:
:
01687045828
01687045828
;
;
Email
Email
:
:


thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Trở lại


địa lý 10-ban cơ bản
địa lý 10-ban cơ bản
địa lý lớp 10
địa lý lớp 10
Chương 1: Bản đồ
Chương 1: Bản đồ
(Bài 1 4)
(Bài 1 4)
Chương 5: Địa lý dân cư
Chương 5: Địa lý dân cư
(Bài 22 25)
(Bài 22 25)
Trở lại
Chương 2: Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của Trái Đất
Chương 2: Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của Trái Đất
(Bài 5, 6)
(Bài 5, 6)
Phần 1: địa lý tự nhiên
Phần 1: địa lý tự nhiên
Phần 2: địa lý kinh tế-xã hội
Phần 2: địa lý kinh tế-xã hội
Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất, các quyển của lớp vỏ địa lý
Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất, các quyển của lớp vỏ địa lý
Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lý
Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lý
(Bài 20,21)
(Bài 20,21)
Chương 7: Địa lý nông nghiệp
Chương 7: Địa lý nông nghiệp
(Bài 27 30)
(Bài 27 30)
Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế
Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế
(Bài 26)
(Bài 26)
Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững
Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững
(Bài 41, 42)
(Bài 41, 42)
Chương 8: Địa lý công nghiệp
Chương 8: Địa lý công nghiệp
(Bài 31 34)
(Bài 31 34)
Chương 9: Địa lý dịch vụ
Chương 9: Địa lý dịch vụ
(Bài 35 40)
(Bài 35 40)
Bài 7,8,9,10,11,12
Bài 7,8,9,10,11,12
Bài 13,14,15,16,17,18,19
Bài 13,14,15,16,17,18,19
Địa chỉ:
Địa chỉ:
Sở GD - ĐT Bắc Giang ;
Sở GD - ĐT Bắc Giang ;
ĐT:
ĐT:
01687045828 ;
01687045828 ;
Email:
Email:
thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
thanhhaithpthiephoa1@gmail.com


Chương 1 : Bản đồ
Chương 1 : Bản đồ


: Các phép chiếu
: Các phép chiếu
hình bản đồ cơ bản
hình bản đồ cơ bản


: Một số phương
: Một số phương
pháp biểu hiện các
pháp biểu hiện các
đối tượng địa lý
đối tượng địa lý
trên bản đồ
trên bản đồ


: Sử dụng bản đồ
: Sử dụng bản đồ
trong học tập và
trong học tập và
đời sống
đời sống


: Thực hành: Xác
: Thực hành: Xác
định một số phư
định một số phư
ơng pháp biểu
ơng pháp biểu
hiện các đối tượng
hiện các đối tượng
địa lý trên bản đồ
địa lý trên bản đồ


địa lý 10-ban cơ bản
địa lý 10-ban cơ bản
Trở lại
Phần 1: địa lý tự nhiên
Phần 1: địa lý tự nhiên
Bài 1
Bài 1
Bài 2
Bài 2
Bài 3
Bài 3
Bài 4
Bài 4
Bản đồ
Bản đồ
Mô hình
Mô hình
video
video
tranh
tranh
Tra cứu
Tra cứu
Biểu đồ
Biểu đồ
Địa chỉ:
Địa chỉ:
Sở GD - ĐT Bắc Giang ;
Sở GD - ĐT Bắc Giang ;
ĐT:
ĐT:
01687045828 ;
01687045828 ;
Email:
Email:
thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
thanhhaithpthiephoa1@gmail.com


Chương 2 : Vũ trụ, hệ
Chương 2 : Vũ trụ, hệ
quả các chuyển
quả các chuyển
động của Trái Đất
động của Trái Đất


: Vũ trụ, Hệ Mặt
: Vũ trụ, Hệ Mặt
Trời và Trái Đất
Trời và Trái Đất


: Hệ quả chuyển
: Hệ quả chuyển
động xung quanh
động xung quanh
Mặt Trời của Trái
Mặt Trời của Trái
Đất
Đất
địa lý 10-ban cơ bản
địa lý 10-ban cơ bản
Trở lại
Phần 1: địa lý tự nhiên
Phần 1: địa lý tự nhiên
Bài 5
Bài 5
Bài 6
Bài 6
Bản đồ
Bản đồ
Mô hình
Mô hình
video
video
tranh
tranh
Tra cứu
Tra cứu
Biểu đồ
Biểu đồ
Địa chỉ:
Địa chỉ:
Sở GD - ĐT Bắc Giang ;
Sở GD - ĐT Bắc Giang ;
ĐT:
ĐT:
01687045828 ;
01687045828 ;
Email:
Email:
thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×